No. 6 (2018): 45th anniversary of Laboratory of Natural Product Chemistry of the Institute of Chemistry and Chemical Technology

Cover BICCT

Байгалийн Нэгдлийн Химийн Лабораторийн судлаачид 1973 оноос хойш:
- Эх орны 120 гаруй эмийн ургамлын химийн судалгааг хийв.
- 1000 гаруй бага молекулт нэгдлийг ялгаж, бүтэц байгууламжийг тогтоов.
- 200 гаруй байгалийн шинэ нэгдлийг нээж илрүүлэв.
- 5 шинэ бүлэг нэгдэл, тэдгээрийн анхны төлөөлөгчдийг илрүүлэв.

Published: 2019-05-04

Preface

Articles