Results of estimation some antioxidant compounds in plants growing in the city and city forest area

Authors

  • Bayarmaa J School of Arts and Sciences, National University of Mongolia, Ulaanbaatar 14201, Mongolia
  • Purev D School of Arts and Sciences, National University of Mongolia, Ulaanbaatar 14201, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/bicct.v0i6.1104

Keywords:

vitamin C, malondialdehyde, catalase, peroxidase

Abstract

Ascorbic acid, catalase and peroxidase are indicators of adaptive processes which are taking place in plants under the environmental influence. In this work activity dynamics of catalase, peroxidase, ascorbic acid and malondialdehyde content was estimated in leafs of Betula platyphylla (Sukacz.) and Larix sibirica (Ledb.) grown in Ulaanbaatar city and city forest area. From the result of this work we can see that in plants grown in Ulaanbaatar city there is an intense oxidation of lipids, Larix sibirica (Ledb.) steadiest in the city conditions. The result of this work can be used for the selection of plants more suitable for the urban plantings.

Хот болон хот орчмын ногоон бүсэд ургасан ургамлын зарим антиоксидант нэглдийг тодорхойлсон үр дүнгээс

Хураангуй: Орчны тааламжгүй нөхцөлд ургамлын дасан зохицох процесст оролцох антиоксидант нэгдэл болох аскорбины хүчил, ферментүүд болох каталаза, пероксидазын идэвх, липидын хэт исэлдэлтийн бүтээгдэхүүн болох малондиальдегидын динамикийг Улаанбаатар хот болон хотын ногоон бүсэд ургах Хавтага навчит хус (Betula platyphylla Sukacz.), Сибирь шинэс (Larix sibirica Ledb.)-н навчны дээжинд харьцуулан тодорхойлов. Улаанбаатар хотод ургах ургамлын хувьд липидын исэлдэлт эрчимтэй явагдаж байгаа нь тодорхой харагдав. Хотын орчинд дасан зохицох чадвараар Сибирь шинэс (Larix sibirica Ledb.) илүү байна. Цаашид энэхүү судалгааны ажлын үр дүнг хотын бохирдолд тэсвэртэй, амьдрах чадвар сайтай, хотын ногоон байгууламжийг өргөтгөхөд хэрэглэх ургамлыг илрүүлэхэд ашиглах боломжтой юм.

Түлхүүр үгс: витамин С, малондиальдегид, каталаза, пероксидаза

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
1554
PDF 1402

Downloads

Published

2018-12-21

How to Cite

J, B., & D, P. (2018). Results of estimation some antioxidant compounds in plants growing in the city and city forest area. Bulletin of the Institute of Chemistry and Chemical Technology, (6), 72–75. https://doi.org/10.5564/bicct.v0i6.1104