Importance of anti-corruption awareness raising activities: needs and factors

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5564/spej.v38i1.3163

Keywords:

corruption, enlightenment, public awareness, public relations, good governance and citizens, demands

Abstract

Corruption weakens the rule of law, democratic institutions and social cohesion, hinders economic development, and exacerbates instability and security Consequently, since the 1990s, the international struggle against corruption has been strengthened by intergovernmental organizations of countries in the International Community. The purpose of this article is to monitor and analyze the views of citizens and the general public on the activities of the Anti-Corruption Agency. The following three points should be taken into account: 1) the current situation and impact of information and information on the fight against corruption; 2) the progress of the activities of the anti-corruption awareness movement; and 3) the evaluation of the importance of the activities of the anti-corruption awareness movement and attempts to clarify the reality.

Авлигын эсрэг зохион байгуулж буй соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны ач холбогдол: хэрэгцээ шаардлага, хүчин зүйлс

Хураангуй
Авлига нь улс орнуудын хууль дээдлэх ёс, ардчиллын институт, нийгмийн нэгдмэл байдал, эдийн засгийн хөгжлийг сулруулж, улс орны тогтвортой, аюулгүй байдалд ихээхэн аюул заналхийлж ирсэн тул 1990-ээд оноос олон улсын хамтын нийгэмлэгийн орнуудын засгийн газар хоорондын байгууллагуудаар дамжуулан олон улсын түвшинд авлигатай хийх тэмцлийг эрчимжүүлэх болсон. Бид энэхүү өгүүллээрээ авлигатай тэмцэх газраас хэрэгжүүлж буй дараахь үйл ажиллагаануудын талаарх иргэд, олон нийтийн санаа бодлыг тандаж, түүнд шинжилгээ хийхийг зорьсон. Ингэхдээ дараахь гурван зүйлд буюу (i) авлигын эсрэг хэрэгжүүлж буй мэдээлэл, сурталчилгааны өнөөгийн байдал, нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг; (ii) авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны явцыг; (iii) авлигын эсрэг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны ач холбогдлыг үнэлж, бодит байдлыг тодруулахыг хичээв.
Tүлхүүр үгс: олон нийттэй харилцах, соён гэгээрүүлэх, авлига, хэрэгцээ, сайн засаглал, иргэд

Abstract
64
PDF 53

Downloads

Published

2023-12-17

How to Cite

Oidov, K., & Badnaa, G. (2023). Importance of anti-corruption awareness raising activities: needs and factors. Studia Philosophiae Et Juris, 38(1), 60–79. https://doi.org/10.5564/spej.v38i1.3163

Issue

Section

Articles