Natural regeneration and plant community change of the subtaiga larch forest affected by fire in Eastern Khentei of Mongolia

Authors

  • Undraa Munkhuu Botanic Garden and Research Institute, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, 13330, Mongolia
  • Dorjsuren Chimidnyam Botanic Garden and Research Institute, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, 13330, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjb.v4i30.2587

Keywords:

subtaiga forest, plant community change, regeneration, larch, birch

Abstract

The research results on the main characteristics of subtaiga larch forest, the regeneration of young trees, and of plant cover change 40 years after the fire in Eastern Khentii are included. Mesophyte herbs subtaiga larch forests were replaced by grass-herbs community with larch-birch stands 40 years after the fire. Due to the combined effects of fires and pests, the succession and regeneration of mesophyte herbs subtaiga larch forests tends to delay.

Түймэрт нэрвэгдсэн Зүүн Хэнтийн тайгархаг шинэсэн ойн ургамлан бүлгэмдлийн өөрчлөгдөл, ойн байгалийн сэргэн
ургалт

Хураангуй: Зүүн Хэнтийн тайгархаг шинэсэн ойн түймрийн дараах таксацийн үндсэн үзүүлэлт, өсвөр моддын сэргэн ургалт, ургамал бүрхэвчийн хөдлөлзүйн 40 жилийн дараах судалгааны үр дүнг оруулав. Чийгсүү алаг өвст тайгархаг шинэсэн ой нь түймрээс хойш 40 жилийн дараа үетэн- алаг өвст бүлгэмдэл бүхий шинэс-хусан ой үүсэн бүрэлдэж шинэс модны байгалийн сэргэн ургалт хангалтгүй байна. Түймэр, хөнөөлт шавжийн хамтын нөлөөлөлд өртсөний улмаас чийгсүү алаг өвст тайгархаг шинэсэн ойн ургамал бүлгэмдлийн сукцесс, сэргэн ургалтын явц удаашрах хандлагатай байна.

Түлхүүр үгс: тайгархаг ой, ургамал бүлгэмдлийн өөрчлөлт, ойн сэргэн ургалт, шинэс, хус

Abstract
72
PDF 95

Downloads

Published

2022-09-30

How to Cite

Munkhuu, U., & Chimidnyam, D. (2022). Natural regeneration and plant community change of the subtaiga larch forest affected by fire in Eastern Khentei of Mongolia. Mongolian Journal of Botany, 4(30), 96–114. https://doi.org/10.5564/mjb.v4i30.2587

Issue

Section

Articles