Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

МОНГОЛЫН БОТАНИКИЙН СЭТГҮҮЛД БҮТЭЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1. “Монголын Ботаникийн сэтгүүл” нь Ботаникийн шинжлэх ухааны суурь чиглэл болох ургамлын ангилалзүй, ургамлын аймаг, ургамалжил, ой судлал, ургамлын нөөц судлал, анатоми, экофизиологи; интродукц, генофонд, генетик селекци, экологи, гарвалзүй (филогенез), түүхэн хөгжил (эволюци), онтогенез, биологи, биохими, биотехнологи, молекул биологийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (original paper), мэдээлэл, эрдэмтдийн дурсамж зэрэг нийтлэгдээгүй бүтээлийг хүлээн авах бөгөөд жилд нэгээс доошгүй удаа
эмхэтгэн гаргана.
1.2. Нийтлүүлэх бүтээлийг монгол, англи хэлээр хүлээх авах бөгөөд монгол хэл дээр бичсэн тохиолдолд хураангуйг англи хэл, англи хэл дээр бичсэн тохиолдолд хураангуйг монгол хэл дээр бэлтгэн ирүүлнэ.

ХОЁР. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛД ТАВИХ ШААРДЛАГА
Эрдэм шинжилгээний өгүүллийг Windows-ын Microsoft Word программын Times New Roman фонтын 11 pt өндөртэй үсгээр нэг багананд бичиж, цаасны зүүн гар талд 3 см, баруун гар талд 2 см, дээд, доод талд 2.5 см, мөр хооронд 1.5 pt зай үлдээнэ. Header, Footer командыг ашиглахгүй, мөн хуудасны дугаарыг тавихгүй ба 6000-аас дээшгүй (онцгой тохиолдолд түүнээс дээш) үгэнд багтаана.
Текстийн мөрийг үргэлжлүүлэн дугаарлана (continuous line number). 
Сэтгүүлд нийтлүүлэх бүтээл нь дараах хэсгүүдтэй байна. Үүнд:
Бүтээлийн нэр: Бүтээлийн нэрийг хамгийн эхний мөрийн төв хэсэгт эхний үсгийг томоор (Sentence case), хар үсгээр (Bold) голлон бичнэ.
Зохиогчийн нэр хаяг: Зохиогчийн нэрийг гарчгийн доор мөрийн төв хэсэгт хар үсгээр (Bold) бичнэ. Зохиогчийн овог, нэрийг бүтнээр нь бичнэ. Хэрэв олон зохиогчтой бол нэр бүрийн ард дугаар (1), таслал тавина. Нэг байгууллагын зохиогчдыг нэг ижил дугаараар тэмдэглэнэ. Зохиогчийн ажилладаг байгууллагын нэр, лабораторийн нэр, шуудангийн хаяг, улсын нэрийг зохиогчдын нэрийн доор дугаар (1) тавьж бүтнээр бичнэ.
Хураангуй: Өгүүлэл бичсэн хэлээр судалгааны үндэслэл, зорилго, аргазүй, түлхүүр үр дүн, дүгнэлтийг товчлон оруулж, 250-300 үгэнд багтаан бичнэ.

Түлхүүр үг: Бүтээлийн утга санааг тодорхойлохуйц, ганц тоогоор илэрхийлэгдсэн 5-аас доошгүй нэр үг байх бөгөөд үг хоорондыг таслалаар тусгаарлан бичнэ.

Удиртгал: Энэ хэсэгт тухайн судалгааны үндэслэл, шаардлага, таамаглал, зорилгыг бичнэ.

Материал, арга зүй: Судалгаа хийсэн талбайн мэдээлэл, дээж материалын тоо хэмжээ, өгөгдөл мэдээллийн эх сурвалж, хугацаа, ашигласан аргазүй, багаж, эм урвалж, статистик боловсруулалтад ашигласан программ хангамж, анализ зэргийг тодорхой бичнэ.

Үр дүн: Өөрийн судалгааны үр дүнг зорилгын дагуу тайлбарыг давхардуулахгүй тодорхой бичнэ.

Хэлэлцүүлэг: Энэ хэсэгт үр дүнгээ бусад судалгааны үр дүн, дүгнэлтүүдтэй харьцуулж, өөрийн судалгаагаар гарсан шинэлэг талыг тодруулан, учир шалтгааныг тодорхой тайлбарлан бичнэ.

Дүгнэлт: Өөрийн судалгааны үр дүнг зорилгод нийцүүлэн дүгнэж оруулна.

Талархал: Уг судалгааг санхүүжүүлсэн төсөл, грантын нэр, дугаар, ивээн тэтгэсэн, тусалж дэмжсэн, зөвлөгөө өгсөн, судалгаанд оролцсон байгууллага, хувь хүнд талархал илэрхийлнэ. Тухайн хүний нэр зохиогчийн жагсаалтанд  орсон бол талархалд орохгүй.

Эшилсэн бүтээл: Үндсэн текстэнд эшилсэн бүтээлүүдийг жагсаахдаа зохиогчийн нэрсийг үсгийн дарааллаар бичнэ.

Abstract (in English): Өгүүллийн нэр, зохиогчийн нэр (овог, нэр), албан байгууллагын нэр, лабораторийн нэр, шуудангийн хаяг, улсын нэр байх бөгөөд өгүүллийн хураангуйг зөвхөн англи хэл дээр 250-300 үгэнд багтаах бөгөөд түлхүүрийг мөн англи дээр бичсэн байна.
Техник үзүүлэлт (Specifications):
Бүх хэмжигдэхүүнд олон улсын нэр томьёо хэрэглэж, нэгжийг Си (SI) системд, ургамлын хослол нэршлийг налуулж (Italic), харин төрлөөс дээш таксон болон нээгчийн латин нэрийг үл налуулж бичнэ (Regular). Ургамлын нэр дахин давтагдвал нээгчийн бүтэн юмуу хураангуй нэрийг бичилгүй орхино.  Ургамлын шинжлэх ухааны монгол нэр томъёо нь улсын нэр томъёоны комиссоор батлагдсан байхыг чухалчилна.
Хүснэгт: Бичвэр дэх хүснэгт бүрийн дээд хэсэгт мөр голлосон тайлбар гарчиг
байх бөгөөд хүснэгтийг xlsx, xls өргөтгөл бүхий файлаар байна. Жишээлбэл:
Хүснэгт 1. Газрын дээрх фитомассын хөдлөлзүй гэх мэт.

Зураг: Фото, гар зураг, диаграмм, сканер ашиглаж оруулсан бүдүүвч болон фото зургийг дор хаяж 300 dpi нягтралтай (resolution), tiff, jpeg, png өргөтгөл бүхий файлаар авна. Зураг, бүдүүвч, диаграммын тайлбарыг тэдгээрийн доор мөр голлуулан бичнэ. Жишээлбэл: Зураг 1. Газрын дээрх фитомассын хөдлөлзүй гэх мэт.

Томъёо: Бүх математик илэрхийллүүд Equation-ыг ашиглаж, мөрийн голд бичнэ. Томъёоны дугаарыг тухайн мөрийн төгсгөлд бага хаалтан дотор тавина.

Эшлэл: Өгүүллийн үндсэн бичвэрт тодорхой эх сурвалжаас эшлэл татсан тохиолдолд уг бүтээлийн зохиогчийн нэр болон бүтээлийн нийтлэгдсэн оныг бичнэ. Жишээ нь: Нэг зохиогчтой бол (Санчир, 2011) эсвэл Санчир (2011). Хоёр зохиогчтой (Дугаржав, Доржсүрэн, 2020) эсвэл Дугаржав, Доржсүрэн (2020). Гурав ба түүнээс дээш олон зохиогчтой бол эхний зохиогчийн нэрийн ард "нар", нийтлэгдсэн он тэргүүтнийг бичнэ. Жишээ нь: (Санчир нар, 2011) эсвэл Санчир нар (2011). Хэрэв ижил зохиогчтой, нэг онд нийтлэгдсэн бүтээл байвал
(Санчир, 2011a) эсвэл (Санчир нар, 2011b) г.м. эшлэл авна. Өгүүлэл бичсэн хэлийг харгалзалгүйгээр эшлэл татсан бүтээлийн нэрийг хэвлэгдсэн хэлээр нь үндсэн бичвэр, “Эшилсэн бүтээл"-д оруулна. Жишээлбэл: монгол хэлээр бичсэн өгүүлэлд англиар хэвлэгдсэн бүтээлийг (Farris, 2011) эсвэл Farris (2011); (Atsushi  et al., 2012) эсвэл Atsushi et al. (2012); (Liu and Tumen, 2018) эсвэл Liu and Tumen (2018) байдлаар эшилнэ.

Эшилсэн бүтээлийн жагсаалт: Зохиогчийн нэр, овгийн эхний үсэг, хэвлэгдсэн он, өгүүлэл, нийтлэлийн гарчиг, сэтгүүл эсвэл ном бүтээлийн нэр, цувралын дугаар, холбогдох хуудасны дугаар гэсэн дарааллаар бичиж, дараах байдлаар жагсаана. Үүнд:

Өгүүлэл (Paper, article, short communication):
1. Atsushi M., Tomoaki N., Tuvshintogtokh I., Mandakh B., Munkhjargal B. 2012. Soil Physical Properties to Grow the Wild Licorice at Semi-Arid Area in Mongolia. Journal of Arid Land Studies, 22(1): 33–36.
2. Chinsu L., Khongor Ts., Chang L. 2012. An Empirical Model-Based Method for Signal Restoration of SWIR in ASD Field Spectroradiometry. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, 78(2): 119–127.
3. Farris J. S. 2011. Testing significance of incongruence. Cladistics, 10(39): 315–319.
4. Манибазар Н.2012. Монгол орны цайдамыг танихуй. Ботаникийн хүрээлэнгийн бүтээл, 14: 72–80.
Ном (Book):
1. Bridson D., Forman L. 1999. The herbarium handbook. Kew: Royal Botanic
Gardens.

2. Доржсүрэн Ч. 2012. Монгол орны ойн таксацын лавлах. Улаанбаатар:
Бемби сан.

3. Hilbig W. 1995. The Vegetation of Mongolia. Amsderdam: SBC Academic
Publishing.

Номын бүлэг (Chapter):
1. Fujita N., Amartuvshin N. 2012. Distribution patterns of vegetation as a fundamental factor in Mongolian ecosystems. The Mongolian Ecosystem Network: Environmental Issues Under Climate and Social Changes (Eds: N. Yamamura et al), Ecological Research Monograph, Springer Japan, 23–29.

Хянан тохиолдсон ном (Edited books):
1. Holmgren P.K. and Bartnett L.C (eds.). 1990. Index Herbariorum. part1: The herbaria of the world. 8th edition. Bronx: New York Botanical Garden.

Хурлын эмхэтгэл (Conference thesis):
1. Аmartuvshin N. and Ochgerel N. 2012. Seosonal changes in Mongolia, Proc. of Int. conf.,"East Asian Environment and Biodiversity", June 17-18, Seoul, Korea: 72–123.
2. Saruul N. 2010. Species composition o tribe Triticeae Dum. in Mongolia, Proc. of Int. conf. “Ecological Consequences of Biosphere Processes in the Ecotone Zone of Southern Siberia and Central Asia”, September 01-03, Ulaanbaatar, Mongolia: 219–221.

Эрдмийн зэрэг горилсон бүтээл (Dissertation):
1. Амартүвшин Н. 2012. Монгол орны Өмхий-өвс төрлийн үр ба хөврөлийн морфологийн онцлог. Биологийн ШУ-ны докторын зэрэг (Ph.D) горилсон бүтээл, МУИС, 112.
2. Тушигмаа Ж. 2012. Лесовозобновительные процессы на вырубках и гарях в сосновых лесах Монголии Дисс. канд. биол. наук, СанктПетербург, 172.
3. Richmond J. 2004. Steady State Thermal Condustivity, Thesis of Ph.D. degree, University of Connecticut, 80.

Интернет бүтээл (E-Books, E-Paper):
Tseng Y.C. 1996. Pertya in Flora Reipublicae Popularis Sinicae. Vol.79. Beijing: Science Academic Press, 3–21. http://www.edata-center.com/ebooks
Weniger G.C., de Andrés-Herrero M., Bolin V., Kehl M., Otto T., Potì A. 2019. Late Glacial rapid climate change and human response in the Westernmost Mediterranean (Iberia and Morocco). PLoS ONE, 14(12): e0225049. https://doi.org/10.1371/

Өгүүлэл дотор үгийн тайлбар хийхдээ тухайн үгийн баруун дээд буланд араб тоогоор зүүлт хийж (Footnote), харгалзах тайлбарыг уг хуудсанд багтаан бичнэ.

ГУРАВ. БҮТЭЭЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ
3.1. “Монголын Ботаникийн сэтгүүл”-д бүтээл хүлээх авах зарлалыг хүрээлэнгийн веб сайтад нээлттэй байршуулж, 06 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл хугацаанд хүлээн авна.
3.2. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийг Шинжлэх Ухааны Академийн Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн захиргаанаас томилогдсон бүтээлийн редакцийн нарийн бичгийн дарга журмын дагуу гүйцэтгэсэн эсэхийг шалган хүлээн авна.
3.3. Уг сэтгүүлийн редакцийн нарийн бичгийн даргад эрдэм шинжилгээний бүтээл ирүүлсэн өдрийг бүтээл “Хүлээн авсан”, мэргэжлийн нэг хүнээр шүүмж хийлгэн хүлээн авч бүтээлийг зохиогчоор шаардлагатай засвар хийлгэн ирүүлсэн өдрийг “Засвар хийсний дараах”, бүтээлийг техник редактор хүлээн  авч хэвлэлийн шаардлага хангасан гэж үзсэн өдрийг “Хэвлэлтэнд авсан” гэж тус тус үзнэ.
3.4 Бүтээлд шаардлага хангаагүй эсвэл хэвлэх чиглэлд тохироогүй материалыг зохиогчид буцаана.

ДӨРӨВ. БУСАД
4.1 Уг бүтээлд хэвлэгдсэн материалыг Шинжлэх Ухааны Академийн Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, олшруулан тараахыг хориглоно. Сэтгүүлд бүтээл нийтлүүлсэн зохиогч бүрт сэтгүүлийн 1 хувийг олгоно.
Жич: Бүтээлд хэвлэгдэх өгүүллийн бичих загварыг хавсралтаас харна уу.
Шуудангийн хаяг: 13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13-р хороо,
Энхтайваны өргөн чөлөө–54а, ШУА-ийн I байр, ШУА-ийн Ботаникийн цэцэрлэгт
хүрээлэн, Монголын Ботаникийн сэтгүүлийн редакцийн зөвлөл

Утас: 45 35 81, Факс: (976-11) 45 18 37

Articles

Section default policy

Privacy Statement

Mongolia Journals Online (MongoliaJOL) is a member of the Ubiquity Partner Network coordinated by Ubiquity Press. According to the EU definitions, MongoliaJOL is the data controller, and Ubiquity Press are the service providers and data processors. Ubiquity Press provide the technical platform and some publishing services to MongoliaJOL and operate under the principle of data minimisation where only the minimal amount of personal data that is required to carry out a task is obtained.

More information on the type of data that is required can be found in Ubiquity Press’ privacy policy below.

Ubiquity Press Privacy Policy

We take seriously our duty to process your personal data in a fair and transparent way. We collect and manage user data according to the following Privacy Policy. This document is part of our Terms of Service, and by using the press portal, affiliated journals, book, conference and repository websites (the “Websites”), you agree to the terms of this Privacy Policy and the Terms of Service. Please read the Terms of Service in their entirety, and refer to those for definitions and contacts.

What type of personal data do we handle?

There are four main categories of personal data stored by our journal platform, our press platform, and our book management system; Website User data, Author data, Reviewer data and Editor data.

The minimum personal data that are stored are:

 • full name
 • email address
 • affiliation (department, and institution)
 • country of residence

Optionally, the user can provide:

 • salutation
 • gender
 • associated URL
 • phone number
 • fax number
 • reviewing interests
 • mailing address
 • ORCiD
 • a short biography
 • interests
 • Twitter profile
 • LinkedIn profile
 • ImpactStory profile
 • profile picture

The data subjects have complete control of this data through their profile, and can request for it to be removed by contacting info@ubiquitypress.com

What do we do to keep that data secure?

We regularly backup our databases, and we use reliable cloud service providers (Amazon, Google Cloud, Linode) to ensure they are kept securely. Backups are regularly rotated and the old data is permanently deleted. We have a clear internal data handling policy, restricting access to the data and backups to key employees only. In case of a data breach, we will report the breach to the affected users, and to the press/journal contacts within 72 hours.

How do we use the data?

Personal information is only used to deliver the services provided by the publisher. Personal data is not shared externally except for author names, affiliations, emails, and links to ORCiD and social media accounts (if provided) in published articles and books which are displayed as part of the article/book and shared externally to indexes and databases. If a journal operates under open peer review then the reviewer details are published alongside the reviewer details.

How we collect and use your data:

1. When using the website

1.1 what data we collect

 • When you browse our website, we collect anonymised data about your use of the website; for example, we collect information about which pages you view, which files you download, what browser you are using, and when you were using the site.
 • When you comment on an article or book using Disqus, we are not collecting, controlling or processing the data. More details on the DISQUS privacy policy can be found on their website.
 • When you annotate an article or book, this is done via a 3rd party plugin to the website called Hypothes.is. In using this plugin we are not collecting, controlling or processing the data. More details on the Hypothes.is privacy policy can be found on their website.

1.2 why we collect the data

 • We use anonymised website usage data to monitor traffic, help fix bugs, and see overall patterns that inform future redesigns of the website, and provide reports on how frequently the publications on our site have been accessed from within their IP ranges.

1.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We do not collect personal information that can be used to identify you when you browse the website.
 • We currently use Google Analytics for publication reports, and to improve the website and services through traffic analysis, but no personal identifying data is shared with Google (for example your computer’s IP is anonymised before transmission).

1.4 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • Please contact info@ubiquitypress.com to request a copy of your data, or for your data to be removed/anonymised.

2. When registering as an author, and submitting an article or book

2.1 what data we collect

 • When registering an account we ask you to log in and provide certain personal information (such as your name and email address), and there is the option to register using an ORCiD which will pre-fill the registration form.
 • As part of submitting an article for publication, you will need to provide personally identifying information which will be used for the peer review process, and will be published. This can include ‘Affiliation’, ‘Competing interests’, ‘Acknowledgements’.

2.2 why we collect the data

 • Registering an account allows you to log in, manage your profile, and participate as an author/reviewer/editor. We use cookies and session information to streamline your use of the website (for example in order for you to remain logged-in when you return to a journal). You can block or delete cookies and still be able to use the websites, although if you do you will then need to enter your username and password to login. In order to take advantage of certain features of the websites, you may also choose to provide us with other personal information, such as your ORCiD, but your decision to utilize these features and provide such data will always be voluntary.
 • Personal data submitted with the article or book is collected to allow follow good publication ethics during the review process, and will form part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.

2.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We do not share your personal information with third parties, other than as part of providing the publishing service.
 • As a registered author in the system you may be contacted by the journal editor to submit another article.
 • Any books published on the platform are freely available to download from the publisher website in PDF, EPUB and MOBI formats on the publisher’s site.
 • Any personal data accompanying an article or a book (that will have been added by the submitting author) is published alongside it. The published data includes the names, affiliations and email addresses of all authors.
 • Any articles published on the platform are freely available to download from the publisher website in various formats (e.g. PDF, XML).
 • Ubiquity Press books and articles are typeset by SiliconChips and Diacritech.This process involves them receiving the book and book associated metadata and contacting the authors to finalise the layout. Ubiquity Press work with these suppliers to ensure that personal data is only used for the purposes of typesetting and proofing.
 • For physical purchases of books on the platform Ubiquity Press use print on demand services via Lightning Source who are responsible for printing and distribution via retailers. (For example; Amazon, Book Repository, Waterstones). Lightning Source’s privacy policy and details on data handling can be found on their website.

2.4 why we store the data

 • We store the account data so that you may choose to become a reviewer and be able to perform those tasks, or to become an author and submit an article and then track progress of that article.
 • Published personal data that accompanies an article or a book forms part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.

2.5 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • You are able to view, change and remove your data associated with your profile. Should you choose to completely delete your account, please contact us at support@ubiquitypress.com and we will follow up with your request as soon as possible.
 • To conform to publication ethics and best practice any personal data that is published alongside an article or book cannot be removed. If you have a query about a publication to which you are attributed please contact info@ubiquitypress.com

3. When registering as a reviewer

3.1 what data we collect

 • To become a reviewer you must first register as a user on the website, and set your preference that you would like to be considered as a reviewer. No new personal data is collected when a registered user elects to become a reviewer.
 • When registering an account we ask you to log in and provide certain personal information (such as your name and email address), and there is the option to register using an ORCiD which will pre-fill the registration form.
 • Reviewers can also be registered by editors who invite them to review a specific article. This requires the editor to provide the reviewer’s First Name, Last Name, and Email address. Normally this will be done as part of the process of inviting you to review the article or book.
 • On submitting a review, the reviewer includes a competing interest statement, they may answer questions about the quality of the article, and they will submit their recommendation.

3.2 why we collect the data

 • The data entered is used to invite the reviewer to peer review the article or book, and to contact the reviewer during and the review process.
 • If you submit a review then the details of your review, including your recommendation, your responses to any review form, your free-form responses, your competing interests statement, and any cover letter are recorded.

3.3 what we do (and don’t do) with the data

 • This data is not shared publicly and is only accessible by the Editor and system administrators of that journal or press.
 • The data will only be used in connection with that journal or press.
 • Data that is retained post final decision is kept to conform to publication ethics and best practice, to provide evidence of peer review, and to resolve any disputes relating to the peer review of the article or book.
 • For journals or presses that publish the peer reviews, you will be asked to give consent to your review being published, and a subset of the data you have submitted will become part of the published record.

3.4 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • If you would no longer like to be registered as a reviewer you can edit your profile and tick the box ‘stop being a reviewer’. This will remove you from the reviewer database, however any existing reviews you may have carried out will remain.
 • If you have been contacted by an editor to peer review an article this means that you have been registered in the system. If you would not like to be contacted for peer review you can reply to the email requesting that your data be deleted.

4. When being registered as a co-author

4.1 what data we collect

 • Co-author data is entered by the submitting author. The submitting author will already have a user account. According to standard publishing practice, the submitting author is responsible for obtaining the consent of their co-authors to be included (including having their personal data included) in the article/book being submitted to the journal/press.
 • The requested personal data for co-authors are at the bare minimum; first name, last name, institution, country, email address. This can also include; ORCID ID, Title, Middle Name, Biographical Statement, Department, Twitter Handle, Linkedin Profile Name or ImpactStory ID.

4.2 why we collect the data

 • Assuming that it is accepted for publication, this data forms part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.
 • Author names, affiliations and emails are required for publication and will become part of the permanent cited record.

4.3 what we do (and don’t do) with the data

 • The co-author’s personal data is stored in the author database. This personal data is only used in relation to the publication of the associated article.
 • Any co-author data collected is added to the author database and is only used in association with the article the user is co-author on.

4.5 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • To receive a copy of your data, please contact info@ubiquitypress.com
 • To conform to publication ethics and best practice any personal data that is published alongside an article or book cannot be removed. If you have a query about a publication to which you are attributed please contact info@ubiquitypress.com

5. When signing-up to receive newsletters

5.1 what data we collect

 • We require you to include your name and email address

5.2 why we collect and store the data, and for how long

 • This data would be collected to keep you updated with any news about the platform or specific journal

5.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We use mailchimp to provide our mailing list services. Their privacy policy can be found here

5.4 what to do if you want to get a copy of your data or want your data to be removed

 • All emails sent via our newsletter client will include a link that will allow you to unsubscribe from the mailing list

Notification about change of ownership or of control of data

We may choose to buy or sell assets. In the case that control of data changes to or from Ubiquity Press and a third party, or in the case of change of ownership of Ubiquity Press or of part of the business where the control of personal data is transferred, we will do our best to inform all affected users and present the options.

(Updated: 18 May 2018)