Employment in the cultural and arts sectors and some results of the skill research

Authors

DOI:

https://doi.org/10.69561/mjac.v25i47.3457

Keywords:

culture and arts employment, skills, job matching

Abstract

Since 2014, the universities and colleges which provide cultural workers and artists in the fields of culture and arts have been implementing curriculum reforms, moving from specialty-based to program-based ones, and been carrying out new and updating tasks to align their educational goals and objectives with the development trends of the global culture and arts sector. The reformed curriculums focus on being outcomebased, reflecting and implementing comprehensive development of knowledge, skills, and attitudes to increase the transferability of graduates through the curriculum. In order to evaluate the results of the reform of the curriculum and to determine the compatibility between employment in the cultural and arts sectors and the skills, a sociological survey was conducted based on sampling method on 519 graduates of 6 fields who graduated before 2022 (2016-2022) on the the Mongolian National University of Arts and Culture. The research and analysis show that today’s educational institutions need to closely cooperate with employers, the labor market, and stakeholders, to prepare highly educated specialists and artists that meet current and future demands, to create, continuously improve, and update the curriculum aimed at them.

Соёл, урлагийн хөдөлмөр эрхлэлт ба ур чадварын судалгааны зарим үр дүн.

Хураангуй: Соёл, урлагийн сал барт соёлын ажилтан бэлтгэж байгаа их, дээд сургуулиуд 2014 оноос хөтөлбөрийн шинэчлэлийг хэрэгжүүлж, мэргэжлээс хөтөлбөрт шилжин, боловсрол ын зорилго , зорилтоо дэлхий дахины соёл, урлагийн сал барын хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулах ажлуудыг хийж ирсэн байна. Шинэчлэгдсэн сургалт ын хөтөлбөрүүдийг үр дүнд чиглэсэн байхыг чухал чилж, хөтөлбөрөөр суралцаж, төгсөгчдөд хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх мэдлэг, ур чадвар, хандлагыг цогцоор нь хөгжүүлэх асуудлыг тусган, хэрэгжүүлж байна. Тус хөтөлбөрийн шинэчлэлийн үр дүнг үнэлэх соёл, урлагийн хөдөлмөр эрхлэлт ба ур чадварын нийцлийг тодорхойлох зорилгоор Соёл урлагийн их сургуулийн жишээн дээр 2022 оноос өмнө (2016-2022 он) хугацаанд төгссөн 6 чигл элийн 519 төгсөгчдийг судалгаанд хамруулан түүврийн аргаар социологийн судалгааг хийлээ. Өнөөгийн сургалт ын байгууллага нь ажил олгогч, хөдөлмөрийн зах зээл, оролцогч тал уудтай нягт хамтран ажиллах, өнөөгийн болоод ирээдүйн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн дээд боловсролтой соёлын ажилтныг бэлтгэх түүнд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөрийг бий болгох , тасралтг үй сай жруулах, шинэчлэх үнэлэх хэрэгцээ шаардлага байгааг тус судалгаа , шинжилгээний үр дүн хар уулж байна.

Түлхүүр үгc: соёл, урлагийн хөдөлмөр эрхлэлт, ур чадвар, ажлын байрны нийцэл

Abstract
39
PDF
45

Author Biography

Erkhemtugs Jugdernamjil, Development Committee of Mongolian National University of Arts and Culture, Ulaanbaatar, Mongolia

Doctor (Ph.D), Professor

Downloads

Published

2023-12-29

How to Cite

Myagmarsuren, A., Jugdernamjil, E., & Nyamdorj, T. (2023). Employment in the cultural and arts sectors and some results of the skill research. Mongolian Journal of Arts and Culture, 25(47), 72–81. https://doi.org/10.69561/mjac.v25i47.3457

Issue

Section

Articles