Experimental research to develop simple mathematical imagination in preschool children through music

Authors

  • Myagmar Byambajav Department of methodology, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Narantsetseg Banzragch Department of arts, School of PreSchool Education, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/lavai.v18i27.2495

Keywords:

Early childhood education, Integrated teaching of music and mathematics

Abstract

The study presents an educational activity plan that integrates teaching Music with Mathematics and organizes it in a unified way that appeals to children and is tested over a period of three months. The planning and organization of the training in a unified way affect the development of the child's memory, attention, and brain. Not only does it develop real and abstract thinking, free and creative thinking, but also serves as a preparatory basis for moving to the next level of training. The research which used experimental methods and techniques included fifteen children from a private kindergarten in Ulaanbaatar. The performance of the tasks on number frequency and rhythm, spatial and musical movements, number sequence, and volume was twenty percent higher after integrated Music and Mathematics training, indicating that the capacity to learn Mathematics through Music has been improved. It has been observed that Music and Mathematics training can be conducted in an integrated way and be more effective when children perform exercises on number sequences, regularity, spatial relations, etc. while listening to the rhythm of music, singing, performing musical movements, or playing simple musical instruments.

Хөгжмөөр дамжуулан сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн математик төсөөллийг хөгжүүлэх туршилт судалгаа

Хураангуй
Тус судалгаагаар хөгжмийг математиктай холбон, хүүхдийн сонирхлыг татахуйц нэгдмэл хэлбэрээр зохион байгуулж, нэг улирал буюу гурван сарын хугацаанд туршсан сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулж байна. Сургалтыг нэгдмэл төлөвлөснөөр хүүхдийн ой тогтоолт, анхаарал, тархины хөгжилд онцгой нөлөөлж бодит, хийсвэрлэн сэтгэхүй, чөлөөт, бүтээлч сэтгэлгээ нь хөгждөг төдийгүй дараагийн шатны сургалтад шилжих бэлтгэл суурь нь болж өгдөг. Судалгаанд Улаанбаатар хотын хувийн цэцэрлэгт суралцаж буй 15 хүүхэд хамрагдсан ба туршилт судалгааны аргыг ашигласан. Хөгжим математикийн нэгдмэл сургалтаар тооны давтамж ба хэмнэл, орон зай ба хөгжимт хөдөлгөөн, тооны дараалал-өндөрлөг, цомнол гэсэн даалгаврын гүйцэтгэл нь гарааны үнэлгээнээс 20 хувиар илүү үзүүлэлттэй гарсан нь хөгжмөөр дамжуулан математикт суралцах чадвар нь илүү байгааг харуулж байна. Хүүхэд хөгжмийн хэмнэлийг мэдэрч дуулах, хөгжимт хөдөлгөөн хийх, энгийн хөгжмийн зэмсгээр тоглох явцдаа тооны дараалал, зүй тогтол, орон зайг баримжаалах зэрэг дасгал даалгаврыг гүйцэтгэсэн нь хөгжим математикийн сургалт нэгдмэл байдлаар явагдах боломжтой бөгөөд илүү үр дүнтэй нь ажиглагдлаа.

Түлхүүр үг: Хүүхэд, нэгдмэл сургалт, хөгжим математик

Abstract
125
PDF 202

References

Амартүвшин, Д., Магсар, Р. (2016). Бага боловсролын математикийн багшлахуй суралцахуй, Улаанбаатар: Адмон принт.

Chen, J. Q., Moran, S., Gardner, H. (2009). Multiple intelligences around the world. Printed in the United States of America: Published by Jossey-Bass A Wiley imprint.

Chen, J. Q., McCray, J. (2012). A Conceptual Framework for Teacher Professional Development. The whole teacher approaches. Developing Early Childhood Education Teachers. 15(1), 8-23. doi: https://doi.org/10.1080/15240754.2011.636491

Guha, S. (2021). Teaching mathematics with music to young children and connecting families. Journal of Teacher Action Research - Volume 7, Issue 2.

Жанет, Г. М. (2016). Бага насны боловсролын үндэс. Улаанбаатар: Соёмбо принт.

Кампбелл, Д. (2005). Хүүхдэд хөгжим сонсгож хөгжүүлэн хүмүүжүүлэх нь. Улаанбаатар: Соёмбо принт.

Радынова, О.П. (1998). Музыкальное воспитание дошкольников, учебное пособие. Москва: Академия.

Vesna, S., Vukelić, J. (2020). Connecting Mathematics and Music in Preschool Education. Journal of interdisciplinary research and development, 411-430.

Zhang, X., Räsänen, P., Koponen, T., Aunola, K., Lerkkanen, M.-K., & Nurmi, J.-E. (2017). Knowing, applying, and reasoning about arithmetic: Roles of domain-general and numerical skills in multiple domains of arithmetic learning. Developmental Psychology, 53(12), 2304–2318. doi: https://doi.org/10.1037/dev0000432

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Byambajav, M., & Banzragch, N. (2022). Experimental research to develop simple mathematical imagination in preschool children through music. Lavai - International Journal of Education, 18(27), 24–34. https://doi.org/10.5564/lavai.v18i27.2495

Issue

Section

Articles