About the Journal

Focus and Scope

Lavai-International journal of education is a peer-reviewed scientific journal, published by Mongolian National University of Education. Its founded and published in 2004 at Mongolian National University of Education. We received ISSN number (2410-4507) in 2015. 

Lavai-International journal of education publishes peer reviewed, original research reports that had not been published before, and is not currently considering for publication elsewhere, describing all aspects of the education. A broad outline of the journal’s scope includes:

  • Problems of education/educational research
  • Education for sustainable development
  • Transformation of online education, and

In addition to the general scope, it publishes research works written in the field of educational studies.

Лавай сэтгүүлийн бүтээл хэвлэх бодлого ба хамрах хүрээ

Лавай сэтгүүл нь Монгол Улсын Боловсролын Их Сургуулиас эрхлэн гаргадаг, хөндлөнгийн хянан магадлагаа хийгддэг боловсрол судлалын эрдэм шинжилгээний сэтгүүл юм. Анхны дугаар 2004 онд хэвлэгдэн гарсан.

Лавай эрдэм шинжилгээний сэтгүүл нь судалгаа шинжилгээний тодорхой аргачлалыг хэрэглэсэн, үр дүн нь туршилт судалгаанд суурилсан, онол – практикийн ач холбогдол бүхий, мөн бусад эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлэгдээгүй сэтгүүлийн шаардлагад нийцсэн судалгааны ажлыг хэвлэдэг. Хамрах хүрээнд:

  • Боловсрол судлалын тулгамдсан асуудал
  • Тогтвортой хөгжлийн боловсрол
  • Боловсролын цахим шилжилт

зэрэг ерөнхий хамрах хүрээнээс гадна боловсролын судлалын чиглэлээр бичэгдсэн бүхий судалгааны ажлыг хэвлэдэг.

Audience:

Professors, teachers who work at all level of educational institutes, and graduate and undergraduate students who study for all disciplines of the educational field.

Abstracting and indexing

The Lavai - International Journal of Education is indexed in the following databases 

Peer Review Process

Lavai – International journal of Education follows the double-blind peer-review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. All submitted manuscripts to the journal are subjected to an intensive peer review in consultation with members of the journal’s editorial board and independent external referees (usually 2-3 reviewers)

All manuscripts are assessed within a suitable time and the decision based on all the peer reviewers’ comments, taken by the journal’s Editor-in-Chief. The decision usually takes 5-7 weeks.

Publication Frequency

2 times a year.

Зорилтод уншигчид:

Боловсрол судлалын чиглэлээр судалгаа хийдэг багш, судлаачид болон тухайн чиглэлээр суралцаж буй бүхий л шатны суралцагчид.

Хянан магадлагаа хийх явц:

Лавай сэтгүүл нь double-blind хянан магадлагааны зарчимыг баримталж өгүүлэлд хянан магадлагаа хийдэг. Ирүүлсэн бүх гар бичвэр (manuscript)-ийг сэтгүүлийн ерөнхий редактор хүлээн авч улмаар редакцийн зөвлөлийн гишүүд болон сайн дурын гадны шүүмжлэгч нараа 2 – 3 шатны уншлага хийлгэдэг.

Ерөнхий редактор хянан магадлагаа хийсэн шинжээчдийн дүгнэлт, шийдвэрт тулгуурлан  хэвлэх/ эс хэвлэх хариуг 5 – 7 долоо хоногт гаргаж зохиогч нарт мэдэгддэг.

Хэвлэгдэх давтамж:

Лавай сэтгүүл нь жилд 2 дугаар хэвлэдэг.