Lavai - International Journal of Education https://mongoliajol.info/index.php/Lavai <p>published by the Mongolian National University of Education.</p> <p><strong>Abstracting and indexing in <a title="Google Scholar" href="https://scholar.google.com" target="_blank" rel="noopener">Google Scholar</a>, <a title="Studia Archaeologica" href="https://app.dimensions.ai" target="_blank" rel="noopener">Dimensions</a>.</strong></p> Mongolian National University of Education en-US Lavai - International Journal of Education 2410-4507 <p>Copyright on any research article in the <strong>Lavai - International Journal of Educatioin</strong> is retained by the author(s).</p> <p>The authors grant the <strong>Lavai - International Journal of Educatioin</strong> a license to publish the article and identify itself as the original publisher.</p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons Licence" /></a><br />Articles in the <strong>Lavai - International Journal of Educatioin</strong> are Open Access articles published under a <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a> CC BY.</p> <p>This license permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.</p> Categorizing students into groups according to their learning attitudes based on cluster analysis https://mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/2493 <p>Tests are frequently used in any field of science education to assess students’ knowledge and skills. In this paper, we briefly introduce the results of the analysis on the test data of twelve grade students in Mongolia. These analyses are based on two approaches- classical test theories and cluster analysis. It is less important to measure learners’ attitudes through only one subject. We believe that students’ attitudes towards learning academic subjects and acquiring scientific education can be defined through their achievement data on their knowledge and skills on multiple subjects. According to learning attitudes, most researchers analyze the data using a survey that includes “Likert” scale statements and questions. In this paper, we have categorized students' learning attitudes based on their results of academic performances that assess only students’ knowledge and skills. Students are categorized into five groups according to their learning attitudes based on the two-step clustering components.</p> <p><strong>Кластер анализ ашиглан суралцагчдыг сурах хандлагаар ангилсан нь</strong></p> <p><strong>Хураангуй</strong><br>Суралцагчдын мэдлэг, чадварыг үнэлэхэд ихэвчлэн тестийг ашигладаг. Уг өгүүлэлд Сүхбаатар аймгийн II сургуулийн 12-р ангийн суралцагчдын улсын шалгалтын үр дүнгийн өгөгдөлд классик тестийн онол, кластер анализ зэрэг аргыг хэрэглэн анализ хийсэн үр дүнг толилуулж байна. Ангийн суралцагчдын сурах хандлагын хэв маягийг зөвхөн нэг хичээлийн эцсийн дүнгээр хэмжих нь ач холбогдол багатай. Ихэнх судлаачид суралцагчдыг сурах хандлагаар ангилахдаа лайкертын хэмжээс бүхий өгүүлбэрүүд болон асуултуудыг агуулсан судалгааны асуулгаар цуглуулсан өгөгдөлд анализ хийдэг. Харин, бид бүхэн зөвхөн суралцагчдын мэдлэг, чадварыг үнэлэх академик гүйцэтгэлийн үр дүнгээр суралцагчдыг сурах хандлагаар ангилсан нь онцлогтой. Шинжлэх ухааны буюу академик боловсролтой холбоотой сурах хандлагыг олон хичээлийн мэдлэг, чадварын цогц байдлаар авч үзэх нь зүйтэй гэдгийг баталж, кластерчлалын хоёр алхамт аргад тулгуурлан суралцагчдыг сурах хандлагаар 5 бүлэгт ангиллаа.</p> <p><strong>Түлхүүр үг:</strong> Классик тестийн онол, кластер анализ, сурах хандлага, үнэлгээ, даалгаврын хариултын онол</p> Janchiv Shinebayar Badarch Jadamba Ochirbat Altangoo Raash Namjildagva Tumurbaatar Ganbaatar Ravdandorj Togoo Sukhbaatar Batchuluun Copyright (c) 2022 Janchiv Shinebayar, Badarch Jadamba, Ochirbat Altangoo, Raash Namjildagva, Tumurbaatar Ganbaatar, Ravdandorj Togoo, Sukhbaatar Batchuluun https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-29 2022-12-29 18 27 2 13 10.5564/lavai.v18i27.2493 Study of the Physical Development and Preparedness of Non-Physical Education Students: On The Example of Hulunbeier University https://mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/2494 <p>It has been observed that excessive intellectual load, physical inactivity, and the Covid-19 pandemic have a negative impact on the health, physical development, and preparedness of students. Even though there is a study that claims 55% of China’s population monitors their physical development and preparedness by themselves, it is not yet clear whether it is done scientifically accurate. Consequently, there is a need to study the level of physical development and preparation of students. When assessing the level of physical fitness of the students of Hulunbeier University, we used the sports fitness standards of students issued by the General Sports Committee of the People's Republic of China (PRC). The survey subjects were 3178 first-year students of Hulunbeier University. Student's physical development was determined by comparing body weight and height, while the students’ physical preparation was determined by mobility tests measuring speed, strength, flexibility, and endurance. The average level of physical fitness for female students was 65.2 (SE=0.226), and the overall average for male students was 60.6 (SE=0.226). When compared to the numerical values specified in the standard, the performance rate is close to or below average. The problem of physical development and preparation of students is one of the most pressing problems in modern times.</p> <p><strong>Биеийн тамирын бус ангийн оюутнуудын бие бялдрын хөгжил, бэлтгэлжилтийг судалсан нь: Хөлөнбуйр дээд сургуулийн оюутнуудын жишээн дээр</strong></p> <p><strong>Хураангуй</strong><br>Оюуны хэт их ачаалал, хөдөлгөөний идэвхгүй байдал болон Ковид-19 цар тахлын байдал оюутнуудын эрүүл мэнд, бие бялдрын хөгжил, бэлтгэлжилтэд сөргөөр нөлөөлж буй нь ажиглагдаж байна. БНХАУ-д хүн амын 55% нь бие бялдрын хөгжил, бэлтгэлжилтээ өөрөө хянадаг гэсэн судалгаа байдаг боловч бодит байдал дээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэй үнэн зөв хянадаг эсэх нь хараахан тодорхой биш байна. Иймд бид оюутны бие бялдрын хөгжил, бэлтгэлжилт аль түвшинд байгааг судлах шаардлага, хэрэгцээ зүй ёсоор тавигдаж байна. Хөлөнбуйр Дээд Сургуулийн оюутнуудын бие бялдрын бэлтгэлжилтийн түвшинг үнэлэхдээ Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын (БНХАУ) Спортын Ерөнхий Хорооноос гаргасан оюутан суралцагчдын спортын чийрэгжүүлэлтийн стандартыг ашиглан тооцсон. Судалгаанд Хөлөнбуйр Дээд Сургуулийн 1-р курсийн 3,178 оюутан хамрагдав. Оюутны бие бялдрын хөгжлийг биеийн жин, биеийн өндрийн үзүүлэлттэй харьцуулах аргаар, оюутны бие бялдрын бэлтгэлжилтийг хурд, хүч, уян хатан, тэсвэрийн чадавхуудыг тодорхойлох хөдөлгөөний тестийн аргаар тодорхойлов. Бие бялдрын бэлтгэлжилтийн дундаж түвшин эмэгтэй оюутнуудын хувьд 65.2 (SE=0.226), эрэгтэй оюутнуудын нийт дундаж 60.6 (SE=0.226) гарсан. Стандартад заасан тоон утгатай харьцуулан үзэхэд дөнгөж тэнцсэн буюу дундаж үзүүлэлтээс доогуур амжилтыг үзүүлсэн байна. Оюутнуудын бие бялдрын хөгжил, бэлтгэлжилтийн асуудал орчин үед тулгамдаж буй асуудлын нэг хэмээн үзэж байна.</p> <p><strong>Түлхүүр үг:</strong>Бие бялдрын чадавх, бие бялдрын бэлтгэлжилт, хурд, хүч, уян хатан, тэсвэр</p> Tuul Suvd Chun Yan Oyundari Tumennast Copyright (c) 2022 Tuul Suvd, Chun Yan, Oyundari Tumennast https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-29 2022-12-29 18 27 14 23 10.5564/lavai.v18i27.2494 Experimental research to develop simple mathematical imagination in preschool children through music https://mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/2495 <p>The study presents an educational activity plan that integrates teaching Music with Mathematics and organizes it in a unified way that appeals to children and is tested over a period of three months. The planning and organization of the training in a unified way affect the development of the child's memory, attention, and brain. Not only does it develop real and abstract thinking, free and creative thinking, but also serves as a preparatory basis for moving to the next level of training. The research which used experimental methods and techniques included fifteen children from a private kindergarten in Ulaanbaatar. The performance of the tasks on number frequency and rhythm, spatial and musical movements, number sequence, and volume was twenty percent higher after integrated Music and Mathematics training, indicating that the capacity to learn Mathematics through Music has been improved. It has been observed that Music and Mathematics training can be conducted in an integrated way and be more effective when children perform exercises on number sequences, regularity, spatial relations, etc. while listening to the rhythm of music, singing, performing musical movements, or playing simple musical instruments.</p> <p><strong>Хөгжмөөр дамжуулан сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн математик төсөөллийг хөгжүүлэх туршилт судалгаа</strong></p> <p><strong>Хураангуй</strong><br>Тус судалгаагаар хөгжмийг математиктай холбон, хүүхдийн сонирхлыг татахуйц нэгдмэл хэлбэрээр зохион байгуулж, нэг улирал буюу гурван сарын хугацаанд туршсан сургалтын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулж байна. Сургалтыг нэгдмэл төлөвлөснөөр хүүхдийн ой тогтоолт, анхаарал, тархины хөгжилд онцгой нөлөөлж бодит, хийсвэрлэн сэтгэхүй, чөлөөт, бүтээлч сэтгэлгээ нь хөгждөг төдийгүй дараагийн шатны сургалтад шилжих бэлтгэл суурь нь болж өгдөг. Судалгаанд Улаанбаатар хотын хувийн цэцэрлэгт суралцаж буй 15 хүүхэд хамрагдсан ба туршилт судалгааны аргыг ашигласан. Хөгжим математикийн нэгдмэл сургалтаар тооны давтамж ба хэмнэл, орон зай ба хөгжимт хөдөлгөөн, тооны дараалал-өндөрлөг, цомнол гэсэн даалгаврын гүйцэтгэл нь гарааны үнэлгээнээс 20 хувиар илүү үзүүлэлттэй гарсан нь хөгжмөөр дамжуулан математикт суралцах чадвар нь илүү байгааг харуулж байна. Хүүхэд хөгжмийн хэмнэлийг мэдэрч дуулах, хөгжимт хөдөлгөөн хийх, энгийн хөгжмийн зэмсгээр тоглох явцдаа тооны дараалал, зүй тогтол, орон зайг баримжаалах зэрэг дасгал даалгаврыг гүйцэтгэсэн нь хөгжим математикийн сургалт нэгдмэл байдлаар явагдах боломжтой бөгөөд илүү үр дүнтэй нь ажиглагдлаа.</p> <p><strong>Түлхүүр үг:</strong> Хүүхэд, нэгдмэл сургалт, хөгжим математик</p> Myagmar Byambajav Narantsetseg Banzragch Copyright (c) 2022 Myagmar Byambajav, Narantsetseg Banzragch https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-29 2022-12-29 18 27 24 34 10.5564/lavai.v18i27.2495 Determining the competencies of lifelong education teachers using the delphi method https://mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/2496 <p>What are the competencies required for a professional teacher? What is the vital part of the teacher's professional development process? The questions continue to be a pressing issue in the field of educational research, policy, and legal documentation. In particular, although they have started to train new teachers at the Center for Lifelong Education, the areas of professional activities for teachers, the competencies required to perform, the job requirements are not clear enough, and the job descriptions have not been updated yet (for non-formal education teachers). Therefore, in order to determine the competences of the teacher of lifelong education, the Delphi method, which is widely used in international research in this field, has been used to determine the scope of the professional competences of the lifelong education teacher, and, based on the features of the method, the results were confirmed via focus group interviews. Based on the content of the teacher's competence in the educational policy of Mongolia, especially in the context of teacher’s professional standards, we have considered the personal characteristics, knowledge, abilities, attitudes, and values of the teacher. About 110 participants took part in the study, including specialists from the National Center for Lifelong Education (the former name), teachers and administrators from the capital city and local Centers for Lifelong Education, as well as students majoring in this field. As a result of the research, a total of 80 indicators of the total competence of lifelong education teachers were determined: 12 personality traits, 51 knowledge skills, 9 attitudes, beliefs, and 8 values (Cronbach’s α average 0.766). It can be classified into 7 areas of knowledge and skills: research; differentiated teaching; planning and developing learning; determining and implementing teaching methods; ensuring the professional development of teachers; and, knowledge and skills to create cooperation.</p> <p><strong>Насан туршийн боловсролын багшийн чадамжийг дэльфи аргаар тодорхойлсон нь</strong></p> <p><strong>Хураангуй<br></strong>Багшийг мэргэжлийн байх, мэргэшүүлэх үйл явцын үндэс бол түүний эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар бөгөөд мэргэшсэн багш болохын тулд ямар чадамж шаардагдах вэ? гэсэн асуулт боловсролын судалгаа, бодлого, эрх зүйн баримт бичгийн хүрээнд тулгамдсан асуудал болсоор байна. Ялангуяа Насан туршийн боловсролын (НТБ)-ын төвийн багш мэргэжилтэнг шинээр бэлтгэх болсон хэдий ч багшийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны чиглэл, түүнийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай чадамж, ажлын байрны шаардлага тодорхойгүй, мөн ажил мэргэжлийн тодорхойлолт, албан тушаалын тодорхойлолт хараахан шинэчлэгдээгүй (албан бус боловсролын багш) зэрэг асуудал салбарын хэмжээнд тулгамдаж байна. Тиймээс уг өгүүлэлд НТБ-ын багшийн чадамжийг тодорхойлох зорилгоор олон улсын энэ чиглэлийн судалгаанд өргөн ашигладаг дэльфи аргыг хэрэглэн НТБ-ын багшийн мэргэжлийн чадамжийн хүрээг тодорхойлж, уг аргын онцлогт тулгуурлан фокус бүлгийн ярилцлагаар баталгаажуулсан үр дүнг тусгасан болно. НТБ-ын багшийн цогц чадамжийн агуулгыг бид Монгол улсын боловсролын бодлого ялангуяа багш мэргэжлийн стандартын агуулгад баримталж буй жишгийг үндэслэн НТБ-ын багш бие хүний шинж, мэдлэг, чадвар, хандлага, үнэт зүйлийн хүрээнд авч үзлээ. Судалгаанд НТБҮТ-ийн (хуучин нэр) мэргэжилтэн, нийслэл, орон нутгийн НТБ-ын төвийн багш, удирдах ажилтан, энэ чиглэлээр суралцаж буй оюутан зэрэг давхардсан тоогоор 110 орчим оролцогч хамрагдав. Судалгааны үр дүнд НТБ-ын багш бие хүний 12 шинж, 51 мэдлэг чадвар, 9 хандлага итгэл үнэмшил, 8 үнэт зүйл гэсэн нийт цогц чадамжийн 80 үзүүлэлт тодорхойлогдсон (кронбахын α дундаж 0.766). Тэдгээрийг НТБ-ын онол, үзэл баримтлал, агуулга, түүнийг хэрэгжүүлэх, судлан шинжлэх; суралцагчдын онцлог, ялгаатай байдлыг харгалзан үзэх, суралцахуйг төлөвлөх, боловсруулах, сургалтын арга зүй тодорхойлох, хэрэгжүүлэх, багшийн мэргэжлийн хөгжлийг хангах, хамтын ажиллагааг бий болгох мэдлэг, чадвар гэсэн мэдлэг чадварын 7 чиглэлээр ангилж болохоор байна.</p> <p><strong>Түлхүүр үг:</strong> Насанд хүрэгчдийн боловсрол, бие хүний шинж, мэдлэг, чадвар, хандлага, үнэт зүйл</p> Khongorzul Battulga Erdenetsetseg Sandui Copyright (c) 2022 Khongorzul Battulga, Erdenetsetseg Sandui https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-29 2022-12-29 18 27 35 51 10.5564/lavai.v18i27.2496 The Study on Students’ Attitude Towards Physical Education Course https://mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/2497 <p>In today's world when physical education and health are becoming more important, the attitudes of non-physical education students towards this course rely on many factors. The purpose of this article is to reveal the attitudes of non-physical education students towards the Physical Education Course, and to clarify their causes and relationships. Questionnaire and interview methods were used in the research. Totally, 2232 students not majoring in Physical Education at the Hulunbuir University of The Inner Mongolia Autonomous Region, the People’s Republic of China participated in the questionnaire. A research methodology was developed to study students' attitudes towards Physical Education through a 27-question questionnaire and a 15-question interview. The questionnaire consisted of 4 sections: general information, attitude, participation and interest. In order to clarify the results of the questionnaire, interviews were conducted in each case. The developed questionnaire and interview were analyzed for the consistency and reliability and the obtained data underwent further qualitative and quantitively analyses. We came into conclusion that the attitudes towards the Physical Education Course by male students vary from those of the female students and the acknowledgement of the significance of the Course by students themselves increases their self-esteem, ability to work as a team, as well as learning efficiency.</p> Wu Xiang Yu Chun Yan Copyright (c) 2022 Wu Xiang Yu, Chun Yan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-29 2022-12-29 18 27 52 60 10.5564/lavai.v18i27.2497 Using Mind Maps in Design Technology Teaching Methodology-1 Course https://mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/2498 <p>Mind mapping is a learning technique that uses a non-linear approach in order to motivate learner’s mental activity. It also encourages students to think and explore concepts using visual-spatial relationships flowing from a central theme to peripheral branches which can be inter-related. A total of 59 second-year students of the Design Technology Teacher Program at Mongolian National University of Education (MNUE) participated in this study. The participants created paper based mind maps for certain subjects in Design and Technology Education. The obtained results demonstrated that the mind mapping tools play an important role in lesson plan developing activities, and participants generally had positive opinions and reported that mind maps are beneficial and useful tools in reinforcing, assessing, and visualizing learning in general, and making lessons more entertaining and easy to understand.</p> <p><strong>“Дизайн технологи заах арга зүй” хичээлд оюуны зураглалын аргыг хэрэглэж туршсан нь</strong></p> <p><strong>Хураангуй</strong><br>Суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд оюуны үйлийг идэвхжүүлэх, хичээлийн оновчтой арга, хэлбэрүүд маш чухал үүрэгтэй. Оюуны зураглал нь ойлголт, мэдээллийг шаталсан эрэмбийн дагуу зураглаж, тэдгээрийн хоорондын холбоог бий болгох замаар тархины чадавхыг нээх график хэрэгсэл бөгөөд ингэснээр бүтээлч, зохион байгуулалттай, шинэ сэтгэлгээний бүтцийг бий болгоход тусалдаг. МУБИС-ийн Дизайн технологийн багш мэргэжлээр суралцаж буй II курсийн 59 оюутанд “Дизайн технологи заах арга зүй-1” хичээлийн хүрээнд туршилт судалгааг явуулсан. Оюутнууд дизайн технологийн хичээлийн нэг ангийн, бүлэг сэдвийн, нэгж болон ээлжит хичээлийн агуулгаар оюуны зураглал хийж хоорондын залгамж холбоо, хэрэглээг илрүүлэх, түүнд тулгуурлаж жилийн төлөвлөлт, нэгж, ээлжит хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах даалгавар гүйцэтгэсэн. Оюуны зураглалын арга нь оюутнууд хөтөлбөрийн агуулгыг нарийвчлан судлах, хичээлээр хийлгэх дадлага ажил, даалгаврыг оновчтой төлөвлөх, боловсруулах, хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг төлөвлөх, үнэлгээний арга зүйг боловсруулах зэрэг хөтөлбөрийн бүх элементүүдийг нэг зэрэг бүрэн зураглалаар харж, төлөвлөх, боловсруулахад нь дэмжлэг болж чадаж байна.</p> <p><strong>Түлхүүр үг:</strong> Бүтээлч сэтгэлгээ, оюуны зураглалын арга, нэгж хичээлийн хөтөлбөр</p> Chuluunaa Gombojav Copyright (c) 2022 Chuluunaa Gombojav https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-29 2022-12-29 18 27 61 67 10.5564/lavai.v18i27.2498 Development of creative thinking skills of students through composition: In case of “Composition and color study” course https://mongoliajol.info/index.php/Lavai/article/view/2499 <p>One of the main goals of education is to prepare citizens who are capable to live and work in the modern society. And, the creative thinking skill could be considered as one of vital skills in today’s world. We have conducted a research on possibilities of developing creative thinking skills of students through visual art training and intended to develop a teaching method for “Composition and Color Study” course of bachelor program “Teacher, Art Education”. A total of 250 students who took “Composition and Color Study” course between 2013 and 2022 participated in the research, and the process and progress of students' creative thinking during the process of composition were studied using the method of observation as a group and/or individually. The results of the research confirm that it is possible to develop creative thinking skills of students through various composition tasks and we formulated criteria for measuring the creative thinking development of students and a methodology for using them in the training process.</p> <p><strong>Зохиомжлох үйлээр суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх нь: “Зохиомж, өнгө судлал” хичээлийн жишээн дээр</strong></p> <p><strong>Хураангуй</strong><br>Орчин үеийн нийгэмд бие даан ажиллаж амьдрах чадвартай иргэнийг бэлтгэх нь боловсролын нэг гол зорилго бөгөөд энэ зорилгын хүрээнд суралцагчдад эзэмшүүлэхийг зорьж буй голлох чадваруудын нэг нь бүтээлч сэтгэлгээний чадвар юм. Суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээг дүрслэх урлагийн сургалтаар хөгжүүлэх боломжийг судалж, “Багш, урлагийн боловсрол” бакалаврын хөтөлбөрийн “Зохиомж, өнгө судлал” хичээлийн хүрээнд сургалтад хэрэглэх арга зүйг туршин боловсруулахыг бид зорилгоо болгосон. Судалгаанд 2013 оноос 2022 оны хооронд зохиомж, өнгө судлал хичээлийг судалсан нийт 250 оюутан хамрагдсан ба оюутнуудын дүрсээр зохиомжлох үйлийн явцад бүтээлч сэтгэлгээнд суралцсан явц, ахиц өөрчлөлтийг бүлгийн болон ганцаарчилсан түвшинд ажиглалтын аргаар судалсан. Судалгааны үр дүнд “Багш, урлагийн боловсрол” хөтөлбөрөөр суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээг зохиомжлох үйлээр хөгжүүлэх боломжтой гэдгийг нотолж, суралцагчдын бүтээлч сэтгэлгээний хөгжлийг дүрсийн зохиомжлох үйлээр хэмжих шалгуурууд, сургалтад ашиглах арга зүйг тус тус боловсрууллаа.<br><strong>Түлхүүр үг:</strong> Бүтээлч сэтгэлгээ, хэвшмэл сэтгэлгээ, дүрс, зохиомж, хөгжүүлэлт, шинэ санаа, оновчтой шийдэл</p> Galbadrakh Byambatseren Copyright (c) 2022 Galbadrakh Byambatseren https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-29 2022-12-29 18 27 68 78 10.5564/lavai.v18i27.2499