Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Зохиогч нарт өгөх заавар

Овог Нэр1, Овог Нэр2,*

1Ажлын газрын нэрс бүтнээр

2Ажлын газрын нэрс бүтнээр

*Холбоо барих зохиогч: email@msue.edu.mn

Хүлээн авсан: 2022. .  

Засварласан: 2022. .

Хэвлэлтэд авсан 2022. .

Хураангуй

Зохиогч нар гар бичвэрээ бэлдэхээс өмнө энэхүү зааврыг уншиж өөрсдийн ажлыг сэтгүүлийн шаардлагад нийцүүлэх шаардлагатай. Илгээж буй гар бичвэрүүд нь монгол хэл дээр (хураангуйн англи хувилбартай) байх ба гар бичвэрүүд нь Бүтээлийн нэр, Хураангуй, Түлхүүр үг, Удиртгал, Судалгааны арга зүй, Үр дүн, Хэлэлцүүлэг (зарим тохиолдолд Үр дүн ба Хэлэлцүүлэг), Дүгнэлт, Талархал, Ашигласан бүтээлийн жагсаалт гэсэн дараалалтай байна. Эрдэм шинжилгээний бүтээл нь агуулгын хувьд тухайн сэдвийн хүрээнд шинэлэг, импакт факторын үзүүлэлт бүхий сэтгүүлийн эрдэмтэн, судлаачдын бүтээлээс иш татаж, шинжилгээний тодорхой аргачлалыг хэрэглэсэн, судалгаа нь туршилт судалгаанд суурилсан, сэдвийн хүрээнд шинэлэг санааг дэвшүүлсэн, түүнийг судалгааны ажлын үр дүнгээр баталсан, ач холбогдол бүхий судалгаа байна. Мөн Лавай: Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлэгдэх материал нь бусад эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хэвлэгдээгүй байх.

Түлхүүр үг: Түлхүүр үг1, Түлхүүр үг2, гэх мэт

Удиртгал

Техник шаардлага

 • Гар бичвэр нь 297x210мм (A4) хэмжээтэй 10-15 хуудсанд багтсан байна.
 • Бүтээлийг Microsoft Office Word программыг ашиглан Times New Roman фонт, 11 pt үсгийн өндрийг сонгон бичнэ.
 • Бүтээлийг А4 хэмжээний цаасан дээр хуудасны дээд, доод талаас 3 см, баруун, зүүн талаас 2,5 см зайг үлдээж header, fooder, командыг ашиглахгүй бичнэ.
 • Хуудасны дугаарыг доод хэсгийг төвд зөв дарааллаар бичнэ. Гар бичвэрийн мөрний дугаар ашиглан бичнэ. Мин, сек, км, мм, см зэрэг товчлолуудыг тайлбаргүй ашиглана. Огноог жил, сар, өдөр (Ж.нь: 2022 оны 6-р сарын 17) гэсэн дарааллаар, 24 цагийн хэлбэрийг ашиглана (Ж.нь: 08:00, 17:40).
 • Хүснэгт болон зураг нь бүтээлд орсон дарааллаараа дугаарлагдана. Хүснэгт болон зургийн гарчиг нь Times New Roman фонд дээр 11 pt үсгийн өндөртэйгөөр баруун талдаа зэрэгцэнэ. Бүх хүснэгт болон зургууд бичвэрт дарааллын дагуу заавал эшлэгдсэн байх ёстой. Хүснэгт болон график доторх текстийн үсгийн өндөр Times New Roman фонд дээр 10 pt байна. Хүснэгтийн нэмэлт тайлбарыг доод талд нь адил фонд, үсгийн өндөр ашиглан бичнэ. Хүснэгт, графикийн дугаар болон нэрийг англи хэлээр бичнэ. Жишээ:

Table 1

Mathematics course content         

Судлагдахуун

ББМД[1] хичээлээр хасагдсан агуулга /1951-2016/

1

Ерөнхий заах арга

2 ангитай зэрэг ажиллах хичээлийн төлөвлөгөө

Сурагчдын дэвтрийн ажиллагаа бичгийн ажлыг явуулах ба шалгах

2

Тоо тоолол заах арга

Сампин дээр нэмэх, хасах

3

Алгебрын материал заах арга

Хийсвэр тооны томьёо зохиож бодлого бодох

4

Геометр заах арга

Газар дээр шулуун байгуулах ба түүнийг хэмжих

[1] Бага боловсролын математикийн дидактик

Figure 1

Experiment result

Эшлэл авах шаардлага

Эшлэл, ном зүйг АРА загвараар бичиж гүйцэтгэсэн байна.

 1. Бүтээлийн дунд эшлэл

“Тогтворшилтой хөгжлийн төлөөх боловсролын хамгийн гол шинж нь амьдралын туршдаа суралцах чадвар (Жадамбаа 2015а), бүхэллэг байдал ба хичээл хоорондын харилцан хамаарал зэргийг болон бүтээлч эрэл хайгуул, эргэцүүлэх сэтгэлгээ (Жадамбаа 2015c), тогтолцооны сэтгэлгээ, асуудал шийдвэрлэхүйд түшиглэх зэргийг онцгойлон дэмждэг явдал” (Жадамбаа 2015b, х.5).

 1. Шууд эшлэл / Зохиогчийн бичсэн агуулгыг өөрчлөлгүйгээр шууд эшлэх/
  1. Нэг зохиогчтой бүтээлээс эшлэл авах

      “Эшлэл” (зохиогчийн нэр, он, хуудасны дугаар).

      “Багш өөрийн үйл ажиллагааны хамгийн бэрхшээлтэй багш, сурагч, хичээлтэй уялдаатай тодорхой асуудлыг сонгох хэрэгтэй”  (Батхуяг, 2018, х.5).

Зохиогч нь тодорхойгүй тохиолдолд эрхлэн гаргасан байгууллагын нэрийг бичнэ 

      “Эшлэл” (Байгууллагын нэр, он, хуудасны дугаар).

“Хоол тэжээлийн талаарх хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх замаар иргэдийг эрүүл, аюулгүй хүнсээр хангаж, өвчнийг бууруулахад оршино” (Монгол улсын засгийн газар, 2015, х.2).    

                                Хоёр зохиогчтой бүтээлээс эшлэл авах

      “Эшлэл” (зохиогчийн нэр & зохиогчийн нэр, он, хуудасны дугаар).

      “Багш өөрийн үйл ажиллагааны хамгийн бэрхшээлтэй багш, сурагч, хичээлтэй уялдаатай тодорхой асуудлыг сонгох хэрэгтэй” (Батхуяг & Бурмаа, 2018, х.5).                              

Зохиогчийн нэр & зохиогчийн нэр (он), “Эшлэл”.

                Батхуяг & Бурмаа (2010), Багш өөрийн үйл ажиллагааны хамгийн бэрхшээлтэй багш, сурагч, хичээлтэй уялдаатай тодорхой асуудлыг сонгох хэрэгтэй”.                 

Гурав ба түүнээс дээш зохиогчтой бүтээлээс эшлэл авах

 “Эшлэл” (зохиогчийн нэр, зохиогчийн нэр, зохиогчийн нэр, он, хуудасны дугаар).

“Тогтворшилтой хөгжлийн төлөөх боловсролын хамгийн гол шинж нь амьдралын туршдаа суралцах чадвар, бүхэллэг байдал ба хичээл хоорондын харилцан хамаарал зэргийг дэмждэг явдал” (Жадамбаа нар, 2015, х.5).

 1. Шууд бус эшлэл /Зохиогчийн санааг утгыг нь алдагдуулахгүйгээр өөрийн үгээр тайлбарлан утгачилж эшлэх/

Боловсролын төсөв нь боловсролын үйлчилгээг хэрэгжүүлэх үндсэн нөхцөл бөгөөд боловсролын чанарт нөлөөлдөг чухал хүчин зүйлүүдийн нэг юм. Боловсролын үйлчилгээг нийтэд хүргэхийн тулд төсвийн бүрдүүлэлтийн баталгаатай байдлаас гадна бас төсвийн хуваарилалт чухал байдаг (Kong Chun, 1989, х.33).

 1. Дам эшлэл /Зохиогчийн санааг бусдын эшилснээс авч эшлэх/

Равжаагийн цаасан шувуу сургаалд, багшийн эрдэм мэдлэг хэдий их биш ч уян зөөлөн, сэтгэл гаргагч бол шавьд эрдмийг харамгүй заахыг сургасан нь эрдэм заагч багшид сэтгэл байхад эрдмийг зааж болно хэмээжээ (Ганхуягийн эшилснээс, 2011, х.6).

Ном зүй бичих шаардлага

Ном зүйн жагсаалтыг эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлуудын хавсралтын өмнө оруулна. Ном зүй нь тухайн судалгаа, боловсруулалтын ажил ямар чиглэл хүрээний, хэдий хэмжээний эх сурвалж, баримт хэрэглэснийг илэрхийлэн харуулдаг төдийгүй тухайн бүтээлийг уншиж танилцаж байгаа хүнд эх сурвалжийг магадлах эсвэл цааш сонирхон судлах замыг нээж өгдөг мэдээллийн чухал хэрэгсэл юм.

 Ашигласан бүтээлийн жагсаалт формат

Судалгааны ажлын ном зүйн нэршлийг Times New Roman, 11pt, тод (Bold)-оор, хуудасны зүүн гар талд “Ашигласан бүтээлийн жагсаалт” гэсэн үгийг догол мөргүй, эрдэм шинжилгээний өгүүллийн ном зүйн нэршлийг Times New Roman, 11pt, эхний үсгийг томоор, тод (Bold)-оор зүүн гар талд “Ашигласан бүтээлийн жагсаалт” гэсэн үгийг догол мөргүй тус тус бичнэ.Үүний араас ном зүйн жагсаалтыг нэг мөр алгасаж, эх сурвалжуудыг дугаарлахгүй, зохиогчийн нэрийг мөрийн эхнээс бичиж, дараагийн мөрүүдийг догол мөрнөөс, зохиогчийн нэрийг харахад хялбар байдлаар бичнэ. Мөн мөр хоорондын зай (Spacing: After 0pt, Before 0pt) байна.

НОМ/BOOK

Нэг зохиогчтой ном/ book

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он). Бүтээлийн нэр. Хэвлэсэн хот: Хэвлэлийн газар.

Lastname, F. M. (Published year). Book title. City, State: Publisher.

Хоёр зохиогчтой ном/book

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор., Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он). Бүтээлийн нэр. Хэвлэсэн хот: Хэвлэлийн газар.

Lastname, F. M., Lastname, F. M. (Published year). Book title. City, State: Publisher.

Гурваас таван зохиогчтой ном/book

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор., Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор., Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор., Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор., Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он). Бүтээлийн нэр. Хэвлэсэн хот: Хэвлэлийн газар.

Lastname, F. M., Lastname, F. M., Lastname, F. M. (Published year). Book title. City, State: Publisher.

Зургаагаас дээш зохиогчтой ном/book

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор., Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор., Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор., Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор., Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор., Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор., бусад. (хэвлэсэн он). Бүтээлийн нэр. Хэвлэсэн хот: Хэвлэлийн газар.

Lastname, F. M., Lastname, F. M., Lastname, F. M., Lastname, F. M., Lastname, F. M., Lastname, F. M. et al. (Published year). Book title. City, State: Publisher.

Нэг зохиогчтой хэд хэдэн ном/book

Нэг зохиогчтой хэд хэдэн эх сурвалжийг ном зүйд бичилт хийхдээ хэвлэсэн он дарааллаар байршуулна.

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он /2000). Бүтээлийн нэр. Хэвлэсэн хот: Хэвлэлийн газар

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он /2005). Бүтээлийн нэр. Хэвлэсэн хот: Хэвлэлийн газар

Lastname, F. M. (year/2000). Book title. City, State: Publisher.

Lastname, F. M. (year/2005). Book title. City, State: Publisher.

Нэг зохиогчтой нэг онд хэвлэгдсэн хэд хэдэн бүтээл/book

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он /2000). Бүтээлийн нэр. Хэвлэсэн хот: Хэвлэлийн газар

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он /2000 а). Бүтээлийн нэр. Хэвлэсэн хот: Хэвлэлийн газар

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он 2000 b). Бүтээлийн нэр. Хэвлэсэн хот: Хэвлэлийн газар

Lastname, F. M. (year/2000). Book title. City, State: Publisher.

Lastname, F. M. (year/2000a). Book title. City, State: Publisher.

Lastname, F. M. (year/2000b). Book title. City, State: Publisher.

Байгууллагаас эрхлэн гаргасан бүтээл/book

Байгууллагын бүтэн нэр. (хэвлэсэн он). Бүтээлийн нэр. (дугаар). Хэвлэсэн хот: Хэвлэлийн газар.

Organization name(s). (Published year). Book title. Location: Publisher.

Нэг зохиогчтой ном/ book-DOI

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он). Бүтээлийн нэр. Хэвлэсэн хот: Хэвлэлийн газар. doi:xx.xxxxxxxxx

Lastname, F. M. (Published year). Book title. City, State: Publisher. doi:xx.xxxxxxxxx

Тайлбар толь, номын бүлэг/ reference book, book chapter-DOI

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он). Номын бүлгийн нэр. Редакторын нэр. Овгийн эхний үсэг. (ред). Бүтээлийн нэр. Хэвлэсэн хот: Хэвлэлийн газар. doi:xx.xxxxxxxxx

Lastname, F. M.  (Published year). Title of  chapter or entry. A.Editor (ed), Book title. City, State: Publisher. doi:xx.xxxxxxxxx

СЭТГҮҮЛ /JOURNAL

Хэвлэмэл сэтгүүл

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он /2000/). Өгүүллийн нэр. Сэтгүүлийн нэр, дугаар, хуудасны дугаарууд.

Lastname, F. M. (Published year). Article title. Journal Title, Volume(Issue), Page(s).

Хэвлэмэл сэтгүүл /DOI/-7 болон түүнээс дээш

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он /2000/). Өгүүллийн нэр. Сэтгүүлийн нэр, дугаар, хуудасны дугаарууд. doi:xx.xxxxxxxxx

Lastname, F. M. (Published year). Article title. Journal Title, Volume(Issue), Page(s). doi:xx.xxxxxxxxx

Сонин/Newspaper

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он, сар, өдөр). Өгүүллийн нэр. Сонины нэр, дугаар, хуудасны дугаарууд.

Lastname, F. M. (Year, Month Day published). Article title. Newspaper Title, Page(s).

Патент/Patent

Зохиогч, овгийн эхний үсэг томоор. (хэвлэсэн он). Патент олгосон улсын нэр дугаар. Retrieved from https://www.someaddress.com/full/url/

Lastname, F. M. (Published year). Patent number. Retrieved from https://www.someaddress.com/full/url/

Хууль эрх зүйн баримт/Legislative materials

Эрх зүйн баримтын нэр батлагдсан он (Баталсан байгууллагын нэрийн товчлол/УИХ) (Байршил).

Short name act year. (Jurisdiction abbreviation). (Country abbreviation)

Тушаал

Тушаалын нэр/ дугаар, байгууллагын нэр (он)

Title/ number, volume source xxx (year)

Тогтоол

Тогтоолын нэр. No. хуудасны дугаар (он)

Exec. Order No. xxxxx page (year)

Жич: Цахим хуудас, сурах бичгээс эшлэл авахыг хориглоно.

Дүгнэлт

Өгүүлэлд гарсан үр дүнг логик уялдаатай дүгнэнэ. Гаргалгаа байхгүй дүгнэлт оруулахгүй.

Талархал

Өгүүлэл бичихэд шууд хамааралтай этгээдэд, шүүмжлэгч нарт талархал илэрхийлнэ.

Ашигласан бүтээлийн жагсаалт

Ijaduola, K.O., Odunaike, K.O., & Ajayi, V.B. (2012). The interplay between politics and education in Nigeria: any symbiotic relation? Journal of Education and Practice 3(9), 123-130.

Kasuga, W. (2019). The influence of politics in curriculum change and innovation in Tanzania. European Journal of Education Studies 12(5). https//doi.org/10.5281/zenodo.25959554

English Title Here

Firstname Lastname1, Firstname Lastname2*

1Address of first author

2Address of second author

в Corresponding author: email@msue.edu.mn

Received: / /2022

Revised: / /2022

Accepted: / /2022

Abstract

An abstract is a short summary of your (published or unpublished) research paper, usually about a paragraph (c. 6-7 sentences, 150-250 words) long. A well-written abstract serves multiple purposes:

·         an abstract lets readers get the gist or essence of your paper or article quickly, in order to decide whether to read the full paper;

·         an abstract prepares readers to follow the detailed information, analyses, and arguments in your full paper;

·         and, later, an abstract helps readers remember key points from your paper.

It’s also worth remembering that search engines and bibliographic databases use abstracts, as well as the title, to identify key terms for indexing your published paper. So what you include in your abstract and in your title are crucial for helping other researchers find your paper or article.

Keywords: Keyword1, Keyword2, etc.

Privacy Statement

Mongolia Journals Online (MongoliaJOL) is a member of the Ubiquity Partner Network coordinated by Ubiquity Press. According to the EU definitions, MongoliaJOL is the data controller, and Ubiquity Press are the service providers and data processors. Ubiquity Press provide the technical platform and some publishing services to MongoliaJOL and operate under the principle of data minimisation where only the minimal amount of personal data that is required to carry out a task is obtained.

More information on the type of data that is required can be found in Ubiquity Press’ privacy policy below.

Ubiquity Press Privacy Policy

We take seriously our duty to process your personal data in a fair and transparent way. We collect and manage user data according to the following Privacy Policy. This document is part of our Terms of Service, and by using the press portal, affiliated journals, book, conference and repository websites (the “Websites”), you agree to the terms of this Privacy Policy and the Terms of Service. Please read the Terms of Service in their entirety, and refer to those for definitions and contacts.

What type of personal data do we handle?

There are four main categories of personal data stored by our journal platform, our press platform, and our book management system; Website User data, Author data, Reviewer data and Editor data.

The minimum personal data that are stored are:

 • full name
 • email address
 • affiliation (department, and institution)
 • country of residence

Optionally, the user can provide:

 • salutation
 • gender
 • associated URL
 • phone number
 • fax number
 • reviewing interests
 • mailing address
 • ORCiD
 • a short biography
 • interests
 • Twitter profile
 • LinkedIn profile
 • ImpactStory profile
 • profile picture

The data subjects have complete control of this data through their profile, and can request for it to be removed by contacting info@ubiquitypress.com

What do we do to keep that data secure?

We regularly backup our databases, and we use reliable cloud service providers (Amazon, Google Cloud, Linode) to ensure they are kept securely. Backups are regularly rotated and the old data is permanently deleted. We have a clear internal data handling policy, restricting access to the data and backups to key employees only. In case of a data breach, we will report the breach to the affected users, and to the press/journal contacts within 72 hours.

How do we use the data?

Personal information is only used to deliver the services provided by the publisher. Personal data is not shared externally except for author names, affiliations, emails, and links to ORCiD and social media accounts (if provided) in published articles and books which are displayed as part of the article/book and shared externally to indexes and databases. If a journal operates under open peer review then the reviewer details are published alongside the reviewer details.

How we collect and use your data:

1. When using the website

1.1 what data we collect

 • When you browse our website, we collect anonymised data about your use of the website; for example, we collect information about which pages you view, which files you download, what browser you are using, and when you were using the site.
 • When you comment on an article or book using Disqus, we are not collecting, controlling or processing the data. More details on the DISQUS privacy policy can be found on their website.
 • When you annotate an article or book, this is done via a 3rd party plugin to the website called Hypothes.is. In using this plugin we are not collecting, controlling or processing the data. More details on the Hypothes.is privacy policy can be found on their website.

1.2 why we collect the data

 • We use anonymised website usage data to monitor traffic, help fix bugs, and see overall patterns that inform future redesigns of the website, and provide reports on how frequently the publications on our site have been accessed from within their IP ranges.

1.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We do not collect personal information that can be used to identify you when you browse the website.
 • We currently use Google Analytics for publication reports, and to improve the website and services through traffic analysis, but no personal identifying data is shared with Google (for example your computer’s IP is anonymised before transmission).

1.4 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • Please contact info@ubiquitypress.com to request a copy of your data, or for your data to be removed/anonymised.

2. When registering as an author, and submitting an article or book

2.1 what data we collect

 • When registering an account we ask you to log in and provide certain personal information (such as your name and email address), and there is the option to register using an ORCiD which will pre-fill the registration form.
 • As part of submitting an article for publication, you will need to provide personally identifying information which will be used for the peer review process, and will be published. This can include ‘Affiliation’, ‘Competing interests’, ‘Acknowledgements’.

2.2 why we collect the data

 • Registering an account allows you to log in, manage your profile, and participate as an author/reviewer/editor. We use cookies and session information to streamline your use of the website (for example in order for you to remain logged-in when you return to a journal). You can block or delete cookies and still be able to use the websites, although if you do you will then need to enter your username and password to login. In order to take advantage of certain features of the websites, you may also choose to provide us with other personal information, such as your ORCiD, but your decision to utilize these features and provide such data will always be voluntary.
 • Personal data submitted with the article or book is collected to allow follow good publication ethics during the review process, and will form part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.

2.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We do not share your personal information with third parties, other than as part of providing the publishing service.
 • As a registered author in the system you may be contacted by the journal editor to submit another article.
 • Any books published on the platform are freely available to download from the publisher website in PDF, EPUB and MOBI formats on the publisher’s site.
 • Any personal data accompanying an article or a book (that will have been added by the submitting author) is published alongside it. The published data includes the names, affiliations and email addresses of all authors.
 • Any articles published on the platform are freely available to download from the publisher website in various formats (e.g. PDF, XML).
 • Ubiquity Press books and articles are typeset by SiliconChips and Diacritech.This process involves them receiving the book and book associated metadata and contacting the authors to finalise the layout. Ubiquity Press work with these suppliers to ensure that personal data is only used for the purposes of typesetting and proofing.
 • For physical purchases of books on the platform Ubiquity Press use print on demand services via Lightning Source who are responsible for printing and distribution via retailers. (For example; Amazon, Book Repository, Waterstones). Lightning Source’s privacy policy and details on data handling can be found on their website.

2.4 why we store the data

 • We store the account data so that you may choose to become a reviewer and be able to perform those tasks, or to become an author and submit an article and then track progress of that article.
 • Published personal data that accompanies an article or a book forms part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.

2.5 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • You are able to view, change and remove your data associated with your profile. Should you choose to completely delete your account, please contact us at support@ubiquitypress.com and we will follow up with your request as soon as possible.
 • To conform to publication ethics and best practice any personal data that is published alongside an article or book cannot be removed. If you have a query about a publication to which you are attributed please contact info@ubiquitypress.com

3. When registering as a reviewer

3.1 what data we collect

 • To become a reviewer you must first register as a user on the website, and set your preference that you would like to be considered as a reviewer. No new personal data is collected when a registered user elects to become a reviewer.
 • When registering an account we ask you to log in and provide certain personal information (such as your name and email address), and there is the option to register using an ORCiD which will pre-fill the registration form.
 • Reviewers can also be registered by editors who invite them to review a specific article. This requires the editor to provide the reviewer’s First Name, Last Name, and Email address. Normally this will be done as part of the process of inviting you to review the article or book.
 • On submitting a review, the reviewer includes a competing interest statement, they may answer questions about the quality of the article, and they will submit their recommendation.

3.2 why we collect the data

 • The data entered is used to invite the reviewer to peer review the article or book, and to contact the reviewer during and the review process.
 • If you submit a review then the details of your review, including your recommendation, your responses to any review form, your free-form responses, your competing interests statement, and any cover letter are recorded.

3.3 what we do (and don’t do) with the data

 • This data is not shared publicly and is only accessible by the Editor and system administrators of that journal or press.
 • The data will only be used in connection with that journal or press.
 • Data that is retained post final decision is kept to conform to publication ethics and best practice, to provide evidence of peer review, and to resolve any disputes relating to the peer review of the article or book.
 • For journals or presses that publish the peer reviews, you will be asked to give consent to your review being published, and a subset of the data you have submitted will become part of the published record.

3.4 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • If you would no longer like to be registered as a reviewer you can edit your profile and tick the box ‘stop being a reviewer’. This will remove you from the reviewer database, however any existing reviews you may have carried out will remain.
 • If you have been contacted by an editor to peer review an article this means that you have been registered in the system. If you would not like to be contacted for peer review you can reply to the email requesting that your data be deleted.

4. When being registered as a co-author

4.1 what data we collect

 • Co-author data is entered by the submitting author. The submitting author will already have a user account. According to standard publishing practice, the submitting author is responsible for obtaining the consent of their co-authors to be included (including having their personal data included) in the article/book being submitted to the journal/press.
 • The requested personal data for co-authors are at the bare minimum; first name, last name, institution, country, email address. This can also include; ORCID ID, Title, Middle Name, Biographical Statement, Department, Twitter Handle, Linkedin Profile Name or ImpactStory ID.

4.2 why we collect the data

 • Assuming that it is accepted for publication, this data forms part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.
 • Author names, affiliations and emails are required for publication and will become part of the permanent cited record.

4.3 what we do (and don’t do) with the data

 • The co-author’s personal data is stored in the author database. This personal data is only used in relation to the publication of the associated article.
 • Any co-author data collected is added to the author database and is only used in association with the article the user is co-author on.

4.5 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • To receive a copy of your data, please contact info@ubiquitypress.com
 • To conform to publication ethics and best practice any personal data that is published alongside an article or book cannot be removed. If you have a query about a publication to which you are attributed please contact info@ubiquitypress.com

5. When signing-up to receive newsletters

5.1 what data we collect

 • We require you to include your name and email address

5.2 why we collect and store the data, and for how long

 • This data would be collected to keep you updated with any news about the platform or specific journal

5.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We use mailchimp to provide our mailing list services. Their privacy policy can be found here

5.4 what to do if you want to get a copy of your data or want your data to be removed

 • All emails sent via our newsletter client will include a link that will allow you to unsubscribe from the mailing list

Notification about change of ownership or of control of data

We may choose to buy or sell assets. In the case that control of data changes to or from Ubiquity Press and a third party, or in the case of change of ownership of Ubiquity Press or of part of the business where the control of personal data is transferred, we will do our best to inform all affected users and present the options.

(Updated: 18 May 2018)