Preliminary results of determining the social variables of rural population's vulnerability to climate change

Authors

  • Otgonkhuu Tsedevish Division of Social and Economic Geography, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences,Ulaanbaatar, Mongolia https://orcid.org/0000-0002-2920-1987
  • Altanbagana Myagmarsuren Division of Social and Economic Geography, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences,Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjgg.v60i44.3067

Keywords:

Climate change, Vulnerability, rural population, social variable

Abstract

Mongolia is extremely vulnerable to climate change due to its geographical location, fragile ecosystem, and economic system dependent on nature and climate. Especially, rural people and herders in Mongolia are a social group that is very sensitive and vulnerable to climate change. This study aimed to define the condition of the social and economic vulnerability of rural people to climate change at the soum level in the Bayankhongor, Dundgovi, and Khovd provinces. Socioeconomic data were collected in a continuous series for the last 10 years. Socioeconomic variables of the vulnerability to climate change were calculated and thematic images were created using ArcGIS for each soum of three provinces for comparison of the provincial average. As a result, we identified 8 major social variables including rural poverty; unemployment rate; dependency ratio; population growth and migration (the average annual growth rate of the population and the net migration rate); education level of the rural population; share of male/female headed household in total household; death rate from cardiovascular diseases; and supply of doctors and specialists (number of physicians per 10,000 people). In the future, the study can be further explored by understanding the interrelationships and correlations between social variables of vulnerability and vulnerability assessment. The results can be used for the implementation of climate change adaptation strategies at the local level, and the development of science-based policies can be supported.

Хөдөөгийн иргэдийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд нийгмийн эмзэг байдлын хувьсагчуудад дүн шинжилгээ хийсэн урьдчилсан үр дүнгээс

ХУРААНГУЙ: Байгаль, газарзүйн нөхцөл, цаг уураас хараат эдийн засгийн тогтолцоо зэргээсээ шалтгаалан уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөмтгий орнуудын нэг нь манай улс бөгөөд хөдөөгийн иргэд, малчид нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд нэн эмзэг нийгмийн бүлэг юм. Энэхүү судалгаа нь Баянхонгор, Дундговь болон Ховд аймгуудын сумдын жишээгээр уур амьсгалын өөрчлөлтөд хөдөөгийн иргэд, тэр дундаа малчдын нийгмийн эмзэг байдлыг тодорхойлох зорилготой. Дэвшүүлсэн зорилго, зорилтдоо хүрэхийн тулд судалгааны бүс нутгийн сумдын түвшинд хүн ам, нийгмийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг сүүлийн 10 жилийн тасралтгүй цуваагаар цуглуулан, аймгийн дундажтай харьцуулах замаар боловсруулалт хийж, түүндээ тулгуурлан ArcGIS программ дээр сэдэвчилсэн зургууд зохиосон. Үүний дүнд бид хөдөөгийн ядуурал, ажилгүйдлийн түвшин, хүн ам зүйн ачаалал, хүн амын өсөлт ба шилжилт хөдөлгөөн (хүн амын жилийн дундаж өсөлт ба шилжилт хөдөлгөөний цэвэр коэффициент), хөдөөгийн хүн амын боловсролын түвшин, өрх толгойлсон эрэгтэй/эмэгтэй тэргүүлэгчтэй өрхийн эзлэх хувь, зүрх судасны өвчнөөр нас баралтын түвшин, эмч, мэргэжилтний хангамж (10000 хүнд ногдох эмчийн тоо) зэрэг нийгмийн эмзэг байдлын 8 гол хувьсагчдыг тодорхойллоо. Цаашид тус судалгааг улам гүнзгийрүүлэн, уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг байдлын нийгмийн хувьсагчид хоорондын харилцан хамаарал, уялдаа холбоог судлан, чанарын судалгаагаар үр дүнг баталгаажуулж, орон нутгийн түвшинд уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох стратеги хэрэгжүүлэх, шинжлэх ухаанд суурилсан бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх зөвлөмж боловсруулах боломжтой.

Түлхүүр үгс: Уур амьсгалын өөрчлөлт, эмзэг байдал, хөдөөгийн иргэд, нийгмийн хувьсагч

Abstract
50
PDF
84

References

М.Алтанбагана, “Эмзэг байдал”. Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, ISBN 978-99929-3-882-9. 2017.

Байгаль хамгаалах сан, “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Үндэсний гуравдугаар тайлан.” 2017.

Т.Чулуун, М.Алтанбагана, Д.Ожима, Р.Цолмон, Б.Сувданцэцэг, 2017. “Монголын бэлчээрийн нийгэм-экологийн тогтолцооны эмзэг байдал”. Springer International Publishing AG 2017: Өөрчлөлтийн цаг үед тэсвэрлэх чадвар, дасан зохицох, өөрчлөлтийг дахин эргэцүүлэн бодох нь: Wanglin Yan and Will Galloway. ISBN 978-3-319-50169-7. Бүлэг 6: хуу73-88. https://www.researchgate.net/publication/316117395_Vulnerability_of_Pastoral_Social-Ecological_Systems_in_Mongolia

М.Алтанбагана, Б.Хэрлэнбаяр. “Эдийн засгийн коридорын дагуух хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн хөгжлийн асуудал ба гео-орон зайн шинжилгээ”. Эдийн засгийн шинжлэх ухааны сэтгүүл. Санхүү эдийн засгийн их сургууль. No 2(03) 2018. хуу9-29. Улаанбаатар.

Ц.Отгонхүү, С.Энх-Амгалан, М.Баяржаргал, “Монгол Улсын хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөний газарзүйн асуудлууд” Монголын хүн амын сэтгүүл №32, 2022,

Altanbagana Myagmarsuren, Saruul Galtbayar. “Climate Change Impact on Social and Economic Sectors in Mongolia”. Proceedings of the Environmental Science and Technology International Conference (ESTIC 2021). Atlantis Press https://doi.org/10.2991/aer.k.211029.008

T.Chuluun, M. Altanbagana, B. Tserenchunt, and S.Davaanyam, Brochure on “From Vulnerability into Sustainable Development: Social-Ecological Systems of Tuin and Baidrag River Basin”. Funded by Asia Pacific Network on Global Environmental Change (APN). Dryland Sustaibability Institute. ISBN 978-99962-4-167-3. Ulaanbaatar. 2012

А.Хауленбек, Ц.Мандах, 2015. "Монгол орны цөлжилтийн атлас" Улаанбаатар

Үндэсний Статистикийн хороо, 2015. "Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал" Улаанбаатар

Үндэсний Статистикийн хороо, 2019. "Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал" Улаанбаатар

Үндэсний Статистикийн хороо, 2013. "Хүн амын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал" Улаанбаатар

Altanbagana Myagmarsuren, Mungunchimeg Batkhuyag. 2021. “The Role of Education in Strengthening the Resilience of Pastoral Systems to Climate Change Adaptation”. Proceedings of the Environmental Science and Technology International Conference (ESTIC 2021). Atlantis Press, Springer Nature. https://doi.org/10.2991/aer.k.211029.001

Үндэсний Статистикийн хороо, 2016. "Эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал" Улаанбаатар

Downloads

Published

2023-12-28

How to Cite

Tsedevish, O., & Myagmarsuren, A. (2023). Preliminary results of determining the social variables of rural population’s vulnerability to climate change. Mongolian Journal of Geography and Geoecology, 60(44), 1–10. https://doi.org/10.5564/mjgg.v60i44.3067

Issue

Section

Articles