Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Article title here in title case

Subtitle in Title Case (Optional)

Firstname Lastname1,*, Firstname Lastname2

1Author Affiliation, City name, Country name

2Author Affiliation, City name, Country name

*Corresponding author email: author@example.com

ABSTRACT

Each paper must include an abstract. The abstract should be concise statement of the main objectives, methodology, results, conclusions and practical significance of the research work described within the single paragraph, and also should be written in English in 250-300 words (15-20 lines). Abstracts should be written in Times New Roman font, 10pt font, with line spacing at least 13 pt. To format your abstract, please use the Microsoft Word template style: [Abstract]. Do not cite references in the abstract.

Keywords: Write the keywords at the bottom of the abstract, and please do not write any more than 5 words or phrases. Keywords should be a noun that expresses the main point of the article and will be written in a single number. Put a comma (,) between keywords, “Times New Roman”, 11 pt, line spacing at least 13 pt, spacing before 12 pt, after 22 pt, centered, “Italic” on the line. To format your keywords, please use the Microsoft Word template style: [Keywords].

Өгүүллийн нэр

Дэд гарчгийн нэр

Зохиогчийн нэр овог1,*, Хамтран зохиогчийн нэр овог2

1Салбар, тэнхмийн нэр, Байгууллагын нэр, Хотын нэр, Улсын нэр

2Салбар, тэнхмийн нэр, Байгууллагын нэр, Хотын нэр, Улсын нэр

*Холбоо барих зохиогчийн цахим хаяг: author@example.com

ХУРААНГУЙ

Хураангуйд тухайн судалгааны ажлын үндсэн зорилго, аргазүй, үр дүн, дүгнэлт зэргийг товч тодорхой дурдаж тус судалгааны ажлын шийдвэрлэсэн асуудал, түүний онол практикийн ач холбогдол, дэвшүүлж байгаа асуудал, шинэлэг талыг дурдан, 250-300 үгэнд багтаан англи хэл дээр бичнэ. Хураангуйг “Times New Roman” фонт, 10pt үсгийн өндөртэй мөр голлон, мөр хоорондын (line spacing at least 13 pt), 15-20 мөрөнд багтаан бичнэ. Загварыг Microsoft Word Template-ийн хураангуй (abstract) хэсгээс харна уу.

Түлхүүр үгс: Түлхүүр үгсийг хураангуй хэсгийн доод талд бичих бөгөөд 5-аас илүүгүй байх. Тус өгүүллийн гол агуулгыг илэрхийлсэн нэр үг байх ба ганц тоон дээр бичигдэнэ. Түлхүүр үгс хооронд таслалын тэмдэг (,) тавьж, эхний үсгийг томоор “Times New Roman”, 11 pt үсгийн өндөртэй, мөр голлон, ташуу “Italic” хэлбэрээр нэг мөрөнд бичнэ. Загварыг Microsoft Word Template-ийн түлхүүр үгс (key words) хэсгийг харна уу.

Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн захирлын 2022 оны 03 -р сарын 01 –ний өдрийн А/05 тоот тушаалаар батлав.

“МОНГОЛ ОРНЫ ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИ” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн журам

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1. Тус журмаар “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд бүтээл хүлээн авах, шүүмж хийх, хэвлэн нийтлэх, нийтийн хүртээл болгох харилцааг зохицуулна.

1.2. Энэхүү журмыг Шинжлэх ухаан, технологийн тухай хууль, Зохиогчийн эрхийн тухай хууль, Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн тэргүүлэх чиглэл болон бусад холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн боловсруулав.

1.3. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүл нь газарзүй,орчин судлал, экологийн чиглэлийн онолын суурь болон хавсарга судалгаа,түүнчлэн байгаль орчны менежментийн талаарх бодлого төлөвлөлт, байгалийн нөөц ашиглалт-хамгаалалт, нөхөн сэргээлттэй холбоотой технологи, инновацын судалгааны үр дүнгүүдийг бүх нийтийн хүртээл болгох, газарзүй-геоэкологийн шинжлэх ухааны шинэлэг судалгааны үр дүнг сурталчлах, судлаачдын чадавхыг бэхжүүлэх, эрдэм шинжилгээний үр дүн, бүтээлүүдийг эх хэлээр хэвлэн нийтлэх, нийтийн хүртээл болгох, хадгалан үлдээх зорилготой.

1.4. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүл нь Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл буюу оюуны өмч байна.

1.5. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлийн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах, олшруулан тараах, худалдаалахыг хориглоно.

1.6. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүл нь олон улсын цувралын стандарт ISSN:2706-7963 дугаартай байна.

Хоёр. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн агуулга, бүтээлийн төрөл, бүтээл хүлээн авах

2.1. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүл нь физик газарзүй, нийгэм эдийн засгийн газарзүй, геоэкологийн чиглэлийн суурь болон хавсарга судалгаа; байгалийн нөөц, хүрээлэн буй орчны судалгаа; хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн судалгаа; технологи, инновацын судалгааны чиглэлээр дараах агуулгын хүрээнд бүтээл хүлээн авна.

2.1.1. Физик газарзүй

2.1.2. Нийгэм-эдийн засгийн газарзүй

2.1.3. Ус судлал

2.1.4. Хөрс судлал

2.1.5. Ой судлал

2.1.6. Газрын нөөц, газар ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлтийн судалгаа

2.1.7. Цэвдэг судлал

2.1.8. Цөлжилтийн судалгаа

2.1.9. Газарзүйн мэдээллийн систем, зайнаас тандан судлал, зурагзүй

2.1.10. Байгаль хамгаалал

2.1.11. Газарзүйн боловсрол

 

2.2. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд хүлээн авах бүтээл нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд:

2.3.1. эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (research article/full paper)

2.3.2. товч өгүүлэл (short original communication and discussion article)

2.3.3. судалгааны тэмдэглэл (research note)

2.3.4. тойм өгүүлэл (review article)

2.3.5. номын шүүмж (book review)

2.3. Энэ журмын 2.2-т зааснаас бусад төрлийн бүтээлийг хүлээн авах эсэхийг редакцын зөвлөл шийдвэрлэнэ.

2.4. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд судлаачдын бүтээлийг байнга хүлээж авах ба тухайн оны 11 дүгээр сард багтаан хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр эмхэтгэн гаргана.

2.5. Бүтээл хүлээн авах зар болон тухайн оны дугаарт бүтээл хүлээн авахад тасалбар болгох хугацааг Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн сайтад нээлттэй байршуулж мэдээлнэ.

2.6. Редакцын зөвлөл нь энэ журамд заасан нийтлэг болон тусгай шаардлагыг (Хавсралтад заасан) хангасан бүтээл ирүүлсэн зохиогчид хүлээн авсан тухай хариу мэдэгдэж, хөндлөнгийн хянан магадалгаанд шилжүүлнэ.

2.7. Энэ журмын 2.6-д заасан хүлээн авсан тухай хариу ирүүлсэн хугацааг “хүлээж

авсан хугацаа” гэж үзнэ.

2.8. Редакцын зөвлөл энэ журмын 2.7-д заасан өдрөөс эхлэн 4 долоо хоногийн дотор хөндлөнгийн хянан магадалгааны шүүмжийг бүтээл ирүүлсэн зохиогчид хүргүүлэх ба шүүмж хүргүүлсэн өдрөөс 2 долоо хоногийн дотор зохиогч шүүмжийн дагуу засварыг хийж, сайжруулсан бүтээлийг буцаан редакцын зөвлөлд ирүүлнэ.

2.9. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүл нь хүрээлэнгийн онцлог үйл явдалтай уялдуулан, редакцын зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн тусгай дугаар гаргаж болно.

2.10. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн редакцын зөвлөлтэй www.mogza.igg.ac.mn цахим хуудас болон үүрэн телефоны +976-11-322187, +976-11-329583 дугаартай телефон утас, +976-11-322187 дугаартай факс, mogza.igg@mas.ac.mn имэйл хаягаар холбогдоно.

Гурав. Эрдэм шинжилгээний бүтээлд тавигдах нийтлэг шаардлага

3.1. Эрдэм шинжилгээний бүтээл нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

3.1.1. Өгүүллийн гарчиг

3.1.2. Зохиогчийн нэр, байгууллагын нэр, холбоо барих зохиогчийн цахим хаяг

3.1.3. Хураангуй (Abstract)

3.1.4. Түлхүүр үгс

3.1.5. Оршил

3.1.6. Судалгааны аргазүй

3.1.7. Судалгааны үр дүн

3.1.8. Хэлэлцүүлэг

3.1.9. Дүгнэлт

3.1.10. Талархал

3.1.11. Ашигласан материал

3.2. Энэ журмын 3.1-д заасан эрдэм шинжилгээний бүтээлийн бүтэц болон эрдэм шинжилгээний бүтээлд тавигдах тусгай шаардлагыг тус журмын нэгдүгээр хавсралтаар тогтооно.

 

3.3. Эрдэм шинжилгээний бүтээлд ашигласан материалын жагсаалтыг бичихэд тус журмын хоёрдугаар хавсралт буюу “IEEE эшлэлийн загварын дагуу ашигласан материалыг боловсруулах удирдамж”-ийг баримтална.

3.4. Энэ журмын 3.2, 3.3-т заасан нэг, хоёрдугаар хавсралт буюу “Зохиогчид зориулсан удирдамж”-ийг www.mogza.igg.ac.mn хуудсанд нээлттэй байршуулна.

3.5. Эрдэм шинжилгээний бүтээл нь энэ журмын 2.1-д заасан агуулга, судалгааны чиглэлийн хүрээнд бичигдсэн байна.

3.6. Энэ журмын 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4-д заасан эрдэм шинжилгээний бүтээлийн хэсгүүдийг монгол болон англи хэл дээр ирүүлнэ.

Дөрөв. Редакцын зөвлөл

4.1. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүл нь судлаачдын ирүүлсэн бүтээлийг хянан хэвлүүлэх үүрэг бүхий редакцын зөвлөлтэй байна.

4.2. Редакцын зөвлөл нь ерөнхий редактор буюу редакцын зөвлөлийн дарга, нарийн бичгийн дарга, гишүүдээс бүрдэнэ.

4.3. Редакцын зөвлөл нь хүрээлэнгийн “Эрдмийн зөвлөл”-ийн гишүүдээс бүрдсэн байна.

4.4. Ерөнхий редактор (редакцын зөвлөлийн дарга) нь хүрээлэнгийн захирал, нарийн бичгийн дарга нь хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга байна.

4.5. Ерөнхий редактор (редакцын зөвлөлийн дарга) болон нарийн бичгийн дарга нь мэдээллийн нууц хамгаалах үүрэгтэй гишүүд байна.

4.6. Редакцын зөвлөлийн гишүүд Ерөнхий редактор (редакцын зөвлөлийн дарга) тай үүрэг, хариуцлага, ёс зүйн гэрээ байгуулна.

4.7. Редакцын зөвлөлийн гишүүдэд дараах нийтлэг шаардлага тавигдана. Үүнд:

4.7.1. Ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж, ёс зүйн хэм хэмжээг өндөр хэмжээнд сахин мөрдөх, сэтгүүлд ирүүлж буй бүтээлтэй холбоотой мэдээллийн нууцыг задруулахгүй байх үүрэг хүлээх

4.7.2. Редакцын зөвлөлийн бүх гишүүн доктор болон түүнээс дээш зэрэгтэй, тухайн салбарын судалгааны чиглэлээр идэвхтэй судалгаа хийж буй эрдэмтэн судлаач байх

4.7.3. Их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагад ажиллаж байсан туршлагатай байхаас гадна, сэтгүүлд ирүүлж буй бүтээлийн найруулга, аргазүй, үр дүн, шинэлэг тал, дүгнэлт, шинжлэх ухааны логик уялдаа холбоог харгалзан үнэн зөв, бодит үнэлэлт дүгнэлт хийх чадвартай байх

4.7.4. Редакцын зөвлөл нь гишүүдийн жендерийн тэгш байдлыг хангасан бүрэлдэхүүнтэй байх (эрэгтэй, эмэгтэй гишүүдийн тооны харьцааг тэнцвэртэй байлгах)

4.8. Ерөнхий редактор болон нарийн бичгийн дарга нь дараах үүрэг хүлээнэ. Үүнд:

4.8.1. Сэтгүүлд ирүүлэх өгүүллийг хүлээн авах

4.8.2. Сэтгүүлд ирүүлсэн бүтээл, түүний зохиогчтой холбоотой мэдээллийг чандлан нууцлах

4.8.3. Бүтээл хүлээн авах цахим хаягийн нэвтрэх нууц үгийг задруулахгүй байх, алдахаас сэргийлэх

4.8.4. Сэтгүүлд ирүүлсэн бүтээлтэй редакцын зөвлөл танилцахаас өмнө урьдчилан танилцаж, хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийхэд зориулан бүтээл тус бүрийн зохиогчийн нэр, холбоо барих хаяг, харьяалагдах байгууллага, талархал зэрэг хувийн мэдээллийг нууцлан, бүтээл тус бүрд тусгай дугаар өгөх (кодлох)

4.8.5. Сэтгүүлд ирүүлсэн бүтээлд тусгай дугаар буюу кодыг “Сэтгүүлийн товчилсон нэр + Сэтгүүлийн дугаар + Сэтгүүлд бүтээл ирүүлсэн дараалал” буюу “МОГГС...-1” хэлбэрээр өгөх

4.8.6. Тусгай дугаар (код) бүхий бүтээлүүдийг редакцын зөвлөлд танилцуулан урьдчилсан шалгуур хангаж буй эсэхийг зөвлөлдөн шийдвэрлэх

4.8.7. Урьдчилсан шалгуур хангаж буй зохиогчийн нэрийг нууцалсан тусгай дугаар (код) бүхий бүтээлийг хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийх шүүмжлэгчид хүргүүлэх

4.8.8. Хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийх шүүмжлэгчид “Шүүмжлэгч нарт зориулсан удирдамж”-ийг хүргүүлэх 4.8.9. Хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийсэн шүүмж бүхий бүтээлийг зохиогчид

хүргүүлж, засварласан хэлбэрийг хүлээн авах

4.9. Редакцын зөвлөл дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

4.9.1. Сэтгүүлд ирүүлсэн бүтээлийн онол аргазүйн түвшин, утга найруулгын

алдааг хянан тухайн бүтээлийг хөндлөнгийн хянан магадалгаанд

шилжүүлэх эсэхийг шийдвэрлэх

4.9.2. Сэтгүүлд ирүүлсэн бүтээлд хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийх

шүүмжлэгчийг сонгох

4.9.3. Хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийх шүүмжлэгчдийн жагсаалт гаргаж,

холбогдох хаягийн хамт бүртгэж хадгалах

4.9.4. Хянан магадалгаа хийгдэж засвар хийсэн бүтээлийг шаардлага хангаж

байгаа эсэхийг хянан хэвлэхийг зөвшөөрөх, эсвэл хэвлэхээс татгалзан

буцаах

4.9.5. Хянан магадалгаа хийгдсэн бүтээлд зохиогчийн зүгээс гаргасан

үндэслэлтэй гомдлыг хэлэлцэж шийдвэрлэх

4.9.6. Сэтгүүлд бүтээл хүлээн авах, хэвлэн нийтлэх үйл ажиллагааг байнгын,

тасралтгүй, хэвийн явуулах үүрэг хүлээх

Тав. Шүүмж буюу хөндлөнгийн хянан магадалгаа

5.1. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн

редакцын зөвлөл нь судлаачдаас ирүүлсэн бүтээлд шүүмж буюу хөндлөнгийн

хянан магадалгаа хийлгэнэ.

5.2. Хөндлөнгийн хянан магадалгаа нь давхар нууцлалтай (double-blind) байна.

5.3. Энэ журмын 5.2-т заасан давхар нууцлалтай хянан магадалгаа нь зохиогч болон

шүүмжлэгч талууд харилцан бие биеэ мэдэхгүй, зөвхөн редакцын зөвлөлийн

мэдээллийн нууц хамгаалах гишүүн болох ерөнхий редактор, нарийн бичгийн

дарга эдгээр талуудын илгээсэн бүтээл, шүүмжийг талуудад дамжуулах

хэлбэрээр явагдана.

5.4. Хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийх шүүмжлэгчийг ерөнхий редактор болон

редакцын зөвлөлийн гишүүд хэлэлцэж сонгоно.

5.5. Хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийх шүүмжлэгч нь редакцын зөвлөлийн гишүүн

байж болно.

5.6. Хэрэв редакцын зөвлөлийн гишүүн сэтгүүлд бүтээл ирүүлсэн бол ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх шүүмжлэгчийг сонгоно.

5.7. Сэтгүүлд ирүүлсэн бүтээлтэй анхлан танилцаж байгаа тул ерөнхий редактор болон нарийн бичгийн дарга нь хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийхгүй.

5.8. Хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийж буй шүүмжлэгч бүтээлийг хүлээн авснаас

2-3 долоо хоногт багтаан шүүмжийг ирүүлнэ.

5.9. Хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийхэд тавигдах шаардлага, зааврыг энэ журмын гуравдугаар хавсралтаар тогтооно.

 

Зургаа. Эрдэм шинжилгээний бүтээл нийтлүүлэх зохиогчид тавигдах шаардлага

6.1. Зохиогч нь энэ журамтай сайтар танилцсан байна.

6.2. Зохиогч нь энэ журмын нэг, хоёрдугаар хавсралт буюу “Зохиогчид зориулсан удирдамж”-д заасны дагуу сэтгүүлд ирүүлэх бүтээлийг бэлтгэнэ.

6.3. Зохиогч нь хэрэв өөрийн бусад бүтээлээс эшлэл авсан бол энэ нь нийт эшлэл авсан бүтээлийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

6.4. Зохиогч нь сэтгүүлд бүтээл хүлээн авахаар зарласан хугацаанд багтаан бүтээлээ ирүүлнэ.

6.5. Зохиогч нь редакцын зөвлөлөөс шүүмжлэгчийн хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийсний дагуу хүргүүлсэн санал, тухайн бүтээлийг сайжруулах зөвлөмж, чиглэлийн хүрээнд бүтээлээ дахин засварлан энэ журмын 2.8-д заасан хугацаанд ирүүлнэ.

6.6. Хэрэв зохиогчид хөндлөнгийн хянан магадалгаатай (шүүмжтэй) холбоотой санал, тайлбар, гомдол байвал редакцын зөвлөлд ирүүлнэ.

6.7. Санал, тайлбар, гомдлыг бичгээр гаргах ба зохиогчийн гарын үсгээр баталгаажсан байна.

6.8. Санал,тайлбар, гомдол нь бодитой үндэслэлд тулгуурласан байна.

6.9. Зохиогч нь түүний сэтгүүлд хэвлүүлэхээр ирүүлж буй бүтээл нь патентын эрхийн хамгаалалт хийлгэх шаардлагатай бүтээл бол сэтгүүлд ирүүлэхээс өмнө редакцын зөвлөлд урьдчилан мэдэгдэж, холбогдох судалгааг өөрөө хийнэ.

6.10. Зохиогч нь сэтгүүлд бүтээлээ ирүүлэхдээ энэ журмын 2.2-т заасан бүтээлийн төрлөөс сонгож илгээнэ.

Долоо. Мэдээллийн нууцлал

7.1. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүл нь зохиогчоос бүтээл хүлээн авахаас эхлээд, шүүмж хийх, хэвлэн нийтлэх хүртэлх бүхий л харилцаанд эрдэм шинжилгээний ажилтны ёсзүйн хэм хэмжээ, зарчмыг баримтлах бөгөөд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлж, зохиогчийн болон шүүмжлэгчийн мэдээллийг нууцална.

7.2. Нууц мэдээлэл гэдэгт зохиогч(ид) болон шүүмжлэгч талуудын хувийн мэдээлэл буюу нэр, албан байгууллага, цахим шуудангийн хаяг, гаргасан санал, тайлбар, гомдол, хүсэлт, оюуны өмч болохын хувьд сэтгүүлд ирүүлсэн бүтээл бүхэлдээ (сэтгүүл хэвлэгдэн гарахаас өмнө), бүтээлийн бүтцэд хамаарах талархал, нууцалбал зохих бусад мэдээллийг ойлгоно.

7.3. Сэтгүүлд ирүүлсэн бүтээлд хөндлөнгийн хянан магадалгаа хийх болон хэвлэгдэх хүртэл бүхий л үе шатанд зохиогч, шүүмжлэгч талуудын аль алинд нь нэр болон бусад хувийн мэдээллийг нууцална.

7.4. Энэ журмын 7.2-т заасан нууц мэдээлэлтэй зөвхөн нууц хамгаалах редакцын зөвлөлийн гишүүд (ерөнхий редактор, нарийн бичгийн дарга) танилцах эрхтэй.

Найм. Зохиогчийн эрх

8.1. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, сэтгүүлийн нэр, хавтасны дизайн, сэтгүүлийн цахим хуудасны зохиогчийн эрх эзэмшигч нь Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн байна.

8.2. Энэхүү журмын 8.1-д заасан зохиогчийн эрх эзэмшигч болох Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн нь “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг цаасан болон цахим хэлбэрээр хэвлэн нийтлэх, түгээх эрхийг эдэлнэ.

8.3. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд цаасан болон цахим хэлбэрээр нийтлэгдсэн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн зохиогчийн эрх нь тухайн бүтээлийн зохиогч (ид)-д хадгалагдана.

8.4. Энэ журмын 8.3-т дурдсан бүтээлийн зохиогчийн эрх эзэмшигч (тухайн өгүүллийн зохиогч) нь “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн редакцын зөвлөлд бүтээлээ ирүүлсэн бол тухайн бүтээлийг хэвлүүлэхийг зөвшөөрсөнд тооцно.

8.5. Бүтээлийн зохиогч нь хэрэв бүтээлдээ зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бүтээл, материалыг ашигласан бол холбогдох хууль, журмын дагуу зохих зөвшөөрөл авсан байна.

8.6. Бүтээлийн зохиогч нь бүтээлдээ бусад бүтээлээс эшлэл авахдаа Зохиогчийн эрхийн тухай хууль, тухайн эшлэл авч буй бүтээлийн зохиогчийн бүтээлээ ашиглуулах талаар тусгайлан гаргасан мэдэгдэл, нөхцөл, ёс зүйг баримтална.

8.7. Хэрэв “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд ирүүлсэн бүтээлд тухайн бүтээлийн үнэн зөв байдал, зохиогчийн эрхтэй холбоотой аливаа зөрчил үүсвэл тухайн өгүүллийн зохиогч (ид) өөрөө хариуцна.

8.8. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд нийтлэгдсэн эрдэм шинжилгээний бүх бүтээлийг CC-BY (Creative Commons-Attribution https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ) лицензийн дагуу ашиглуулна.

8.9. Сэтгүүлд нийтлэгдсэн бүтээлийг энэ журмын 8.8-д заасан нөхцөлөөр ашиглахад заавал эх сурвалжийг дурдах (эшлэл авах) үүрэг хүлээнэ.

Ес. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн хавтас, дотор нүүр хуудасны хэвлэлийн эхийн загвар

9.1. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг 17.2 см х 24.5 см (В5) хэмжээтэй хэвлэнэ.

9.2. Сэтгүүлийн гадна хавтас нь хөх цэнхэр өнгөтэй байна.

9.3. Гадна хавтасны дээд хэсэгт хүрээлэнгийн “Эрдэм” логог голлуулан байрлуулж, түүний доор сэтгүүлийг эрхлэн гаргагчийн “Монгол улсын Шинжлэх ухааны академи”, “Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн” нэрийг мөн голлуулан байрлуулна.

9.4. Гадна хавтасны дунд хэсэгт эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” нэрийг бүх үсгийг томоор бичин, голлуулан байрлуулж, түүний доод хэсэгт сэтгүүлийн дугаарыг тавина.

9.5. Гадна хавтасны доод хэсэгт, хавтасны нүүрийг голлуулан сэтгүүл хэвлэгдэж буй оныг тавина. Жишээлбэл: 2022 он."

9.6. Гадна хавтсанд сэтгүүлийн монгол товчилсон нэр “МОГГС” болон англи товчилсон нэр “МJGG” (Mongolian Journal of Geography and Geoecology)-ийг өвөрмөц таних тэмдэг болгон загварчилж тавина.

9.7. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн эхний  дотор нүүр цагаан өнгөтэй байх ба тус нүүрэнд “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” сэтгүүлийн нэр, сэтгүүлийн дугаар болон хэвлэсэн газар, оныг

(Жишээ нь: Улаанбаатар 2022) тавина.

9.8. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийн хоёрдугаар дотор нүүрэнд сэтгүүлийг эрхлэн гаргаж буй редакцын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг ерөнхий редактор, нарийн бичгийн дарга болон гишүүдийн хамт, хэвлэлийн эх бэлтгэсэн гишүүд, цаасны хэмжээ, хэвлэлийн хуудасны тоо, сэтгүүлийн олон улсын стандарт дугаар (ISSN:2706-7963), зохиогчийн эрхийг тэмдэгийг (©) бичиж оруулна.

9.9. Энэ журмын 9.7, 9.8-д заасан сэтгүүлийн эхний болон хоёрдугаар дотор нүүрийг монгол болон англи хэл дээр бичсэн байна.

Арав. Маргаан шийдвэрлэх

10.1. “Монгол Орны Газарзүй-Геоэкологи” эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд бүтээл хэвлүүлэхтэй холбогдон гарсан санал, гомдол, маргааныг редакцын зөвлөл зохих хууль, дүрэм, журам болон Олон улсын “Хэвлэн нийтлэлийн ёс зүйн хороо (COPE-Committee on Publication Ethics)”-ны гаргасан зөвлөмжийг баримтлан шийдвэрлэнэ.

--ххх--

Privacy Statement

Mongolia Journals Online (MongoliaJOL) is a member of the Ubiquity Partner Network coordinated by Ubiquity Press. According to the EU definitions, MongoliaJOL is the data controller, and Ubiquity Press are the service providers and data processors. Ubiquity Press provide the technical platform and some publishing services to MongoliaJOL and operate under the principle of data minimisation where only the minimal amount of personal data that is required to carry out a task is obtained.

More information on the type of data that is required can be found in Ubiquity Press’ privacy policy below.

Ubiquity Press Privacy Policy

We take seriously our duty to process your personal data in a fair and transparent way. We collect and manage user data according to the following Privacy Policy. This document is part of our Terms of Service, and by using the press portal, affiliated journals, book, conference and repository websites (the “Websites”), you agree to the terms of this Privacy Policy and the Terms of Service. Please read the Terms of Service in their entirety, and refer to those for definitions and contacts.

What type of personal data do we handle?

There are four main categories of personal data stored by our journal platform, our press platform, and our book management system; Website User data, Author data, Reviewer data and Editor data.

The minimum personal data that are stored are:

 • full name
 • email address
 • affiliation (department, and institution)
 • country of residence

Optionally, the user can provide:

 • salutation
 • gender
 • associated URL
 • phone number
 • fax number
 • reviewing interests
 • mailing address
 • ORCiD
 • a short biography
 • interests
 • Twitter profile
 • LinkedIn profile
 • ImpactStory profile
 • profile picture

The data subjects have complete control of this data through their profile, and can request for it to be removed by contacting info@ubiquitypress.com

What do we do to keep that data secure?

We regularly backup our databases, and we use reliable cloud service providers (Amazon, Google Cloud, Linode) to ensure they are kept securely. Backups are regularly rotated and the old data is permanently deleted. We have a clear internal data handling policy, restricting access to the data and backups to key employees only. In case of a data breach, we will report the breach to the affected users, and to the press/journal contacts within 72 hours.

How do we use the data?

Personal information is only used to deliver the services provided by the publisher. Personal data is not shared externally except for author names, affiliations, emails, and links to ORCiD and social media accounts (if provided) in published articles and books which are displayed as part of the article/book and shared externally to indexes and databases. If a journal operates under open peer review then the reviewer details are published alongside the reviewer details.

How we collect and use your data:

1. When using the website

1.1 what data we collect

 • When you browse our website, we collect anonymised data about your use of the website; for example, we collect information about which pages you view, which files you download, what browser you are using, and when you were using the site.
 • When you comment on an article or book using Disqus, we are not collecting, controlling or processing the data. More details on the DISQUS privacy policy can be found on their website.
 • When you annotate an article or book, this is done via a 3rd party plugin to the website called Hypothes.is. In using this plugin we are not collecting, controlling or processing the data. More details on the Hypothes.is privacy policy can be found on their website.

1.2 why we collect the data

 • We use anonymised website usage data to monitor traffic, help fix bugs, and see overall patterns that inform future redesigns of the website, and provide reports on how frequently the publications on our site have been accessed from within their IP ranges.

1.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We do not collect personal information that can be used to identify you when you browse the website.
 • We currently use Google Analytics for publication reports, and to improve the website and services through traffic analysis, but no personal identifying data is shared with Google (for example your computer’s IP is anonymised before transmission).

1.4 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • Please contact info@ubiquitypress.com to request a copy of your data, or for your data to be removed/anonymised.

2. When registering as an author, and submitting an article or book

2.1 what data we collect

 • When registering an account we ask you to log in and provide certain personal information (such as your name and email address), and there is the option to register using an ORCiD which will pre-fill the registration form.
 • As part of submitting an article for publication, you will need to provide personally identifying information which will be used for the peer review process, and will be published. This can include ‘Affiliation’, ‘Competing interests’, ‘Acknowledgements’.

2.2 why we collect the data

 • Registering an account allows you to log in, manage your profile, and participate as an author/reviewer/editor. We use cookies and session information to streamline your use of the website (for example in order for you to remain logged-in when you return to a journal). You can block or delete cookies and still be able to use the websites, although if you do you will then need to enter your username and password to login. In order to take advantage of certain features of the websites, you may also choose to provide us with other personal information, such as your ORCiD, but your decision to utilize these features and provide such data will always be voluntary.
 • Personal data submitted with the article or book is collected to allow follow good publication ethics during the review process, and will form part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.

2.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We do not share your personal information with third parties, other than as part of providing the publishing service.
 • As a registered author in the system you may be contacted by the journal editor to submit another article.
 • Any books published on the platform are freely available to download from the publisher website in PDF, EPUB and MOBI formats on the publisher’s site.
 • Any personal data accompanying an article or a book (that will have been added by the submitting author) is published alongside it. The published data includes the names, affiliations and email addresses of all authors.
 • Any articles published on the platform are freely available to download from the publisher website in various formats (e.g. PDF, XML).
 • Ubiquity Press books and articles are typeset by SiliconChips and Diacritech.This process involves them receiving the book and book associated metadata and contacting the authors to finalise the layout. Ubiquity Press work with these suppliers to ensure that personal data is only used for the purposes of typesetting and proofing.
 • For physical purchases of books on the platform Ubiquity Press use print on demand services via Lightning Source who are responsible for printing and distribution via retailers. (For example; Amazon, Book Repository, Waterstones). Lightning Source’s privacy policy and details on data handling can be found on their website.

2.4 why we store the data

 • We store the account data so that you may choose to become a reviewer and be able to perform those tasks, or to become an author and submit an article and then track progress of that article.
 • Published personal data that accompanies an article or a book forms part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.

2.5 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • You are able to view, change and remove your data associated with your profile. Should you choose to completely delete your account, please contact us at support@ubiquitypress.com and we will follow up with your request as soon as possible.
 • To conform to publication ethics and best practice any personal data that is published alongside an article or book cannot be removed. If you have a query about a publication to which you are attributed please contact info@ubiquitypress.com

3. When registering as a reviewer

3.1 what data we collect

 • To become a reviewer you must first register as a user on the website, and set your preference that you would like to be considered as a reviewer. No new personal data is collected when a registered user elects to become a reviewer.
 • When registering an account we ask you to log in and provide certain personal information (such as your name and email address), and there is the option to register using an ORCiD which will pre-fill the registration form.
 • Reviewers can also be registered by editors who invite them to review a specific article. This requires the editor to provide the reviewer’s First Name, Last Name, and Email address. Normally this will be done as part of the process of inviting you to review the article or book.
 • On submitting a review, the reviewer includes a competing interest statement, they may answer questions about the quality of the article, and they will submit their recommendation.

3.2 why we collect the data

 • The data entered is used to invite the reviewer to peer review the article or book, and to contact the reviewer during and the review process.
 • If you submit a review then the details of your review, including your recommendation, your responses to any review form, your free-form responses, your competing interests statement, and any cover letter are recorded.

3.3 what we do (and don’t do) with the data

 • This data is not shared publicly and is only accessible by the Editor and system administrators of that journal or press.
 • The data will only be used in connection with that journal or press.
 • Data that is retained post final decision is kept to conform to publication ethics and best practice, to provide evidence of peer review, and to resolve any disputes relating to the peer review of the article or book.
 • For journals or presses that publish the peer reviews, you will be asked to give consent to your review being published, and a subset of the data you have submitted will become part of the published record.

3.4 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • If you would no longer like to be registered as a reviewer you can edit your profile and tick the box ‘stop being a reviewer’. This will remove you from the reviewer database, however any existing reviews you may have carried out will remain.
 • If you have been contacted by an editor to peer review an article this means that you have been registered in the system. If you would not like to be contacted for peer review you can reply to the email requesting that your data be deleted.

4. When being registered as a co-author

4.1 what data we collect

 • Co-author data is entered by the submitting author. The submitting author will already have a user account. According to standard publishing practice, the submitting author is responsible for obtaining the consent of their co-authors to be included (including having their personal data included) in the article/book being submitted to the journal/press.
 • The requested personal data for co-authors are at the bare minimum; first name, last name, institution, country, email address. This can also include; ORCID ID, Title, Middle Name, Biographical Statement, Department, Twitter Handle, Linkedin Profile Name or ImpactStory ID.

4.2 why we collect the data

 • Assuming that it is accepted for publication, this data forms part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.
 • Author names, affiliations and emails are required for publication and will become part of the permanent cited record.

4.3 what we do (and don’t do) with the data

 • The co-author’s personal data is stored in the author database. This personal data is only used in relation to the publication of the associated article.
 • Any co-author data collected is added to the author database and is only used in association with the article the user is co-author on.

4.5 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • To receive a copy of your data, please contact info@ubiquitypress.com
 • To conform to publication ethics and best practice any personal data that is published alongside an article or book cannot be removed. If you have a query about a publication to which you are attributed please contact info@ubiquitypress.com

5. When signing-up to receive newsletters

5.1 what data we collect

 • We require you to include your name and email address

5.2 why we collect and store the data, and for how long

 • This data would be collected to keep you updated with any news about the platform or specific journal

5.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We use mailchimp to provide our mailing list services. Their privacy policy can be found here

5.4 what to do if you want to get a copy of your data or want your data to be removed

 • All emails sent via our newsletter client will include a link that will allow you to unsubscribe from the mailing list

Notification about change of ownership or of control of data

We may choose to buy or sell assets. In the case that control of data changes to or from Ubiquity Press and a third party, or in the case of change of ownership of Ubiquity Press or of part of the business where the control of personal data is transferred, we will do our best to inform all affected users and present the options.

(Updated: 18 May 2018)