Organic carbon resources of gobi brown soils

Authors

  • Uuganbat Ganbold Department of Geography, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia https://orcid.org/0009-0004-2208-2454
  • Ser-od Tsedevdorj Department of Geography, Mongolian National University of Education, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjgg.v60i44.2948

Keywords:

Soil organic carbon, bulk density, stone content, brown soil

Abstract

Land degradation caused by overgrazing has intensified in recent years, and determining the carbon resources in such areas is one of the important issues to be considered. In this study, we determined organic carbon resources in three types of Gobi brown soil. We carried out the study in the Gobi Desert area, which is used for pasture, and where three types of soils including brown soil type Aeolic Calcisols, Hypercalcic Calcisols, and Leptic Calcisols are distributed. We calculated and determined soil organic carbon reserves by 3 types of soil erosion layers using Truin’s method (Walkley Black). A weighted average of total stock was obtained and calculated by each soil type. According to the results, the total carbon reserves were 8.09 t ha-1 for the Leptic Calcisols, 12.7 t ha-1 for Aeolic Calcisols, and 10.8 t ha-1 for Hypercalcic Calcisols. The amount of the total carbon reserves varied by the thickness of the soil layers. The carbon reserves for brown soils with carbonates were similar in the upper, middle, and lower layers. Determining the reserves of each soil layer and determining the total reserves will be the basis for measuring the potential of the soil.

Говийн бор хөрсний органик нүүрстөрөгчийн нөөц

ХУРААНГУЙ: Бэлчээрийн даац хэтрэлтээс үүдэлтэй газрын доройтол сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй явагдаж байгаа ба энэ чиглэлээр ашиглагдаж буй газрын хөрсний нүүрстөрөгчийн нөөцийг тодорхойлох нь чухал асуудлын нэг юм. Энэхүү судалгаагаар бид говийн бор хөрсний гурван төрөлд органик нүүрстөрөгчийн нөөцийг тодорхойллоо. Судалгааг Говь (цөлөрхөг) хээрийн хөрсний бүлэг бүхий бор хөрсний хэв шинжийн карбонаттай бор, сайргархаг бор, элсэн хучаастай бор хөрс тархсан, мөн бэлчээрийн зориулалт бүхий талбайд хийж гүйцэтгэсэн. Хөрсний органик нүүрстөрөгчийг трюины аргаар (Walkley Black) тооцсон. Нийт нөөцийг жигнэсэн дунджийг олох аргаар бодож дундажлан, тэдгээрийг хөрсний хэв шинж тус бүрээр ангилан гаргасан. Судалгааны үр дүнд сайргархаг бор хөрс 8.09 т га-1, элсэн хучаастай бор хөрс 12.7 т га-1, карбонаттай бор хөрс 10.8 т га-1 нөөцтэй байв. Тухайн хөрсний үе давхаргын зузаанаас хамаарч нөөцийн хэмжээ харилцан адилгүй байна. Карбонаттай бор хөрсний хувьд дээд, дунд, доод давхаргуудад нүүрстөрөгчийн нөөц ойролцоо байна. Хөрсний зүсэлт хийн үе давхарга бүрийн нөөцийг гаргах, нийт нөөцийг тодорхойлох нь тухайн хөрсний потенциалыг тогтоох үндсэн нэгж болно.

Түлхүүр үгс: Хөрсний органик нүүртөрөгч, эзэлхүүн жин, чулууны агууламж, сайргархаг бор

Abstract
51
PDF
72

References

R. Lal, "Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food security," Science., 304 (5677), 1623-1627 https://doi.org/10.1126/science.1097396

Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, "Measuring and modelling soil carbon stocks and stock changes in livestock production systems Guidelines for assessment," 2019. [Online]. Available: https://www.fao.org/3/CA2933EN/ca2933en.pdf

F.J. Stevenson, Humus chemistry: genesis, composition, reactions. Wiley, New York, 1994.

Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, "Global assessment of soil carbon in grasslands From current stock estimates to sequestration potential," 2023. [Online]. Available: https://www.fao.org/3/cc3981en/cc3981en.pdf

J. Scharlemann, et.al. "Global soil carbon: understanding and managing the largest terrestrial carbon pool," Carbon Management, 5:1, 81-91, https://doi.org/10.4155/cmt.13.77

Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, "Global assessment of soil carbon in grasslands From current stock estimates to sequestration potential," 2023. [Online]. Available: https://www.fao.org/3/cc3981en/cc3981en.pdf

R. Lal, "Carbon sequestration. Philosophical Transactions of the Royal Society of London," Series B, Biological Sciences., 363, 815-830. 2008. https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2185

Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, Soil organic carbon the hidden potential, 2017. [Online]. Available: https://www.fao.org/3/i6937e/i6937e.pdf

О. Батхишиг, ба бусад Хөрсний органик нүүрстөрөгчийн өөрчлөлт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс суурь судалгааны төслийн тайлан:ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн, 2021.

Н. Д. Беспалов, Почвы Монгольской Народной Республики. Москва: Изд-во АН СССР, стр, 1951.

Е. Батчулуун, ба бусад. Монгол орны физик газарзүй. Улаанбаатар: Мөнхийн үсэг ххк, 2020.

Д. Доржготов, Монгол орны хөрс. Газарзүйн хүрээлэн ШУА. Улаанбаатар: Адмон ххк, 2003.

N. H. Batjes, "Total carbon and nitrogen in the soils of the world," European Journal of Soil Science., 47, 151-163. https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1996.tb01386.x

О. Батхишиг, "Монгол орны хөрсний ангилал-2016," Монголын хөрс судлал, vol.1, х.20-27, 2016.

Downloads

Published

2023-12-28

How to Cite

Ganbold, U., & Tsedevdorj, S.- od. (2023). Organic carbon resources of gobi brown soils. Mongolian Journal of Geography and Geoecology, 60(44), 207–214. https://doi.org/10.5564/mjgg.v60i44.2948

Issue

Section

Articles