The state of the khandgait’s forest

Authors

  • Tsendsuren Dagdan Divition of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia https://orcid.org/0000-0002-1111-0462
  • Udval Bayarsaikhan Divition of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Batdorj Enkhbayar Divition of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Byambaa Ganbat Divition of Soil Research, Institute of Geography and Geoecology of the Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Enkhchimeg Tsedensodnom Divition of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Batsaikhan Ganbaatar Divition of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Ganbat Dashzeveg Divition of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Batchudur Bat-Amgalan Divition of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Naranbayar Erdenechuluun Divition of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjgg.v60i44.2946

Keywords:

Green zone forest, state of the forest stands, forest regeneration, degraded forest area

Abstract

In this study, we aimed to determine the condition and changes of the mixed forest after the fire occurred in the forest of Khandgait in the green zone of Ulaanbaatar. The main objectives of the study were to determine: 1) and assess the state of forest trees, 2) the process of seed crop and regeneration of the forest, and 3) changes in the forest soil due to the impact of fire. In order to detect changes, we established trial plots in affected and unaffected forests by the fire and made comparisons. We used a tree condition rating scale to assess the condition of forest trees, an indicator of natural regeneration of Mongolian forests to determine the reforestation process, and A.A. Korchagin’s method to assess forest thinning. Soil samples were analyzed in the Soil laboratory of the Institute of Geography and Geoecology of the Mongolian Academy of Sciences. According to the results, trees in the affected forest were destroyed, and the affected forest was converted into a degraded zone. On the other hand, the trees in the unaffected forest were assessed as declining growth (3.15), which could be due to the mechanical damage to the Siberian pine trees because of recreational use (nuts), and there were almost no healthy trees. Also, humus content in the soil of the affected forest was relatively lower than in the soil of the unaffected forest. According to the indicator analysis for the natural regeneration of the Mongolian forests, the natural regeneration well progressed in the affected forest. At the same time, the amount of young trees growing in the affected was 3 times higher than in the unaffected forest, but with a predominance of deciduous trees in the composition. Conducting a study on forests affected by fire was important to understand the changes and degradation levels and current state of the ecosystem when natural forests are affected by fire, as well as to determine the trends and processes of natural regeneration and to develop the basis for planning and management of forestry measures.

Хандгайтын амны ойн төлөв байдал

Түймэрт өртсөн холимог ойн төлөв байдал, өөрчлөгдлийг судлах зорилгоор Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн Хандгайтын амны ойг сонгон судалгаа явууллаа. Үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг тавьсан болно: 1)Ойн моддын төлөв байдлыг тодорхойлж үнэлэх, 2)Ойн үрлэлт, нөхөн ургалтын явцыг тодорхойлох, 3)Түймрийн нөлөөгөөр ойн хөрсөнд гарсан өөрчлөлтийг тодорхойлох зорилт тавилаа. Судалгааг дээж талбайн аргаар явуулсан бөгөөд өөрчлөлтийг илрүүлэхийн тулд түймэрт өртөөгүй эх ойд болон түймэрт өртсөн талбайд аль алинд нь дээж талбай байгуулан харьцуулсан судалгаа явууллаа. Ойн моддын төлөв байдлын үнэлгээнд Моддын төлөв байдлын зэрэглэлийн хэмнүүрийг, ойн сэргэн ургалтын явцыг тодорхойлоход Монгол орны ойн байгалийн нөхөн ургалтын үнэлгээний хэмнүүрийг, ойн үрлэлтийн үнэлгээнд А.А.Корчагинын аргыг тус тус ашиглалаа. Хөрсний шинж чанарын үзүүлэлтийг ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн хөрсний лабораторид арга зүйн дагуу тодорхойлов. Судалгааны дүнгээс үзэхэд Хандгайтын амны түймэрт өртсөн талбайд ойн моддын ташинга бүхэлдээ устаж доройтсон талбайд шилжжээ. Харин түймэрт өртөөгүй ойн модод нь төлөв байдлын үнэлгээгээр өсөлт саарч доройтож буй (3.15) гэж үнэлэгдсэн нь рекреаци ашиглалтын (самар) улмаас хуш модод механик гэмтэлтэй, эрүүл мод бараг байхгүй байсантай холбоотой гэж үзэж байна. Ойн түймэрт өртөж доройтсон талбайн хөрсний ялзмагийн агууламж түймэрт өртөөгүй ойнхоос доогуур үзүүлэлттэй байна. Монгол орны ойн байгалийн нөхөн ургалтын үнэлгээний хэмнүүрээр дүгнэж үзэхэд доройтсон талбайд байгалийн нөхөн сэргэлт хангалттай явагдаж байна. Мөн доройтсон талбайд нөхөн ургаж буй өсвөр моддын тоо нь түймэрт өртөөгүй ойд нөхөн ургаж буй өсвөр моддын тооноос 3 дахин их байгаа боловч бүрэлдэхүүний хувьд навчит мод зонхилж байна. Түймэрт өртөж доройтсон ойн талбайд судалгаа явуулснаар байгалийн ой түймэрт өртөхөд экосистемд гарч буй өөрчлөлт, доройтлын түвшин, өнөөгийн төлөв байдал тодорхойлогдохоос гадна байгалийн нөхөн ургалтын чиг хандлага, явц тодорхойлогдож ойн аж ахуйн арга хэмжээний төлөвлөлт, менежментийн үндэслэл боловсруулагдах ач холбогдолтой юм.

Түлхүүр үг: Ногоон бүсийн ой, ойн моддын төлөв байдал, ойн сэргэн ургалт, доройтсон ойн талбай

Abstract
39
PDF
62

References

. Монгол орны UN-REDD Үндэсний Хөтөлбөр, Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын Яам, "Монгол улсын Ойн суурь түвшинг НҮБУАӨСК-д хүргүүлсэн тухай тайлан". Улаанбаатар, 2018.

. Ч.Доржсурэн. "Структура и антропогенная динамика растительных сообществ лиственничных лесов Монголии". Дисс. доктора биол. наук. Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. Красноярск, 2006.

. Ч.Дугаржав. "Лиственничные леса Монголии (Современное состояние и воспроизводства)". Автореф. дисс. доктора биол. наук. Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. Красноярск, 1996.

. Д.Зоёо "Изменение травяно-кустарнич-ковых ярусов в лиственничных и сосновых лесах под воздействием рубок и пожаров (на примере Хантайского и Сэлэнгинского лесорастительных округов)". Автореферат дисс. канд. биол. наук. Улан-Батор, 2000.

. Н.П.Анучин. Лесная таксация. 5-е изд. Москва: Лесная промышленность, 1982.

. Ч.Доржсүрэн, Ч.Дугаржав, З.Цогт, Г.Цэдэндаш ба Ц.Чулуунбаатар. Монгол орны ойн таксацын лавлах. - Улаанбаатар: Бэмби сан, 2012.

. Д.Цэндсурэн. "Состояние лиственничных насаждений (Larix sibirica Ledeb.) зеленой зоны г. Улан-Батор и перспективы их рекреационного использования" Дисс. канд. сель-хоз. наук. Санкт-Петербург: СПбГЛТА, 2009.

. А.А.Корчагин. Методы учета семеноношения древесных пород и лесных сообществ. Москва, 1966.

. З.Цогт. "Формирование, строение и продуктивность лиственничных молодняков Центрольного Хангая и Восточного Хэнтэя и рубки ухода в них". Автореф. дисс. канд. с.-х. наук, Улаанбаатар, 1993.

. Ц.Чулууибаатар, Э.Н.Валендик, ба Г.А.Иванова. "Ойн шатах материалын бүтэц, бүрэлдэхүүн", Монгол орны ой хөвч. Боть V. Улаанбаатар, 2018. х. 114-157.

. Ч.Доржсүрэн, Д.Зоёо, Ю.С.Чередникова, ба М.Ундраа. "Түймрийн дараах ойн фитоценозын өөрчлөгдөл" Монгол орны ой хөвч. Боть V. Улаанбаатар, 2018. х. 191-203.

. Ж.Тушигмаа. "Лесовозобновительные процессы на вырубках и гарях в сосновых лесах Монголии". Автореф. дисс. канд. с.-х. наук. Санкт-Петербург, 2012.

. П.Баттулга, Ц.Энхчимэг ба Д.Дэлгэржаргал. "Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн шинэсэн ойн өсөлт ба шилмүүсний хувийн талбайг тооцсон дүнгээс", "Монгол орны ойн салбарын бодлого, шинжлэх ухаан, технологи" сэдэвт үндэсний хурлын эмхэтгэл. Улаанбаатар, 2016. х.16-22.

. B.Udval, S.Gerelbaatar, Ts.Dashzeveg and A.I.Lobanov. Seed Quality of Larix sibirica Ledeb. Depending on the Distance between Forest Areas and Pollution Sources around Ulaanbaatar City of Mongolia. Лесной журнал. №4, с. 23-35, 2021. https://doi.org/10.37482/0536-1036-2021-4-23-35

Downloads

Published

2023-12-28

How to Cite

Dagdan, T., Bayarsaikhan, U., Enkhbayar, B., Ganbat, B., Tsedensodnom, E., Ganbaatar, B., Dashzeveg, G., Bat-Amgalan, B., & Erdenechuluun, N. (2023). The state of the khandgait’s forest. Mongolian Journal of Geography and Geoecology, 60(44), 196–206. https://doi.org/10.5564/mjgg.v60i44.2946

Issue

Section

Articles