Ecophysiological study of Siberian larch (Larix sibirica LDB) seedlings planted in the degraded areas of the green zone in Ulaanbaatar

Authors

  • Enkhchimeg Tsedensodnom Division of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Tsendsuren Dagdan Division of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Sarantuya Baatarsuren Laboratory of Forest Genetics and Ecophysiology, National University of Mongolia,Ulaanbaatar, Mongolia
  • Ser-Oddamba Byambadorj Laboratory of Forest Genetics and Ecophysiology, National University of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Azzaya Batkhuyag Division of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Anudari Batbileg Division of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Tuguldur Nyam-Osor Division of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Udval Bayarsaikhan Division of Forest Resource and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia https://orcid.org/0000-0002-0021-9155

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjgg.v60i44.2922

Keywords:

Green zone forest, reforestation, chlorophyll fluorescence, water potential of the stem, Ulaanbaatar

Abstract

Siberian larch (Larix sibirica Ldb.) occupies about 60% of the forest reserve area of Mongolia, and 55.6% (85,167 ha) of larch forests growing in the green zone forest reserve in the capital Ulaanbaatar. The larch forest in the green zone has the importance of directly affecting the environment and health and safety of the population living in the capital Ulaanbaatar. The study aimed to determine the ecophysiological status of seedlings planted in degraded areas after severe fire damage and logging. Afforestation was carried out in the spring of 2023, and the ecophysiological measurements of seedlings were conducted in July. Profit was determined randomly, and measurements were performed on 18 trees from 2 sample plots (3 replicates × 18 trees × 2 plots). For assessing the adaptability of seedlings, the efficiency of photosynthesis was calculated by measuring the fluorescence of needles (between 08:00 AM and 11:00 AM), and the water use efficiency of the seedlings was measured from the water potential of the stems (06:00 AM and 12:00 PM). We evaluated the state of the water potential of the stem of the native forest and understory trees, and the drought tolerance of the afforested seedlings was evaluated. According to the results of the ecophysiological measurements, the fluorescence measurements of the larch in the afforested area (Fv/Fm 0.79) were similar to the fluorescence state of the larch in the native forest trees (Fv/Fm 0.77-0.80). The water potential of the stem did not reveal any differences between the native forest (-1.49±0.18 Mpa), young trees (-1.27±0.25 Mpa), seedlings (-1.64±0.25 Mpa), or sample trees (df=6; p=0.5). However, it differed between sample sites (df=2; p=0.002). This finding indicated that the juvenile trees have higher adaptability to the environment and the survival of the seedlings is relatively high. Afforested seedlings have a low water stress exposure, indicating their high tolerance to drought and adaptability.

Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн доройтсон ойд тарьсан Сибирь шинэсний (Larix sibirica LDB). тарьцын экофизиологийн судалгаа

ХУРААНГУЙ: Сибирь шинэс (Larix sibirica Ldb.) Монгол орны ойн сан бүхий газар нутгийн 60 орчим хувийг, Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн сангийн 55.6% (85,167 га)-ийг эзлэдэг. Ногоон бүсийн шинэсэн ой нь хотын хүрээлэх орчин, хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрахад шууд нөлөөлөх ач холбогдолтой юм. Бидний судалгааны ажлын зорилго нь эрчимтэй түймрийн нөлөөгөөр доройтсон ба хавтгайруулан огтолсны дараа доройтсон талбайд ойжуулалт хийсэн таримал өсвөр моддын (тарьц) экофизиологийн төлөв байдлыг тодорхойлоход оршино. Ойжуулалтыг 2023 оны хавар хийсэн бөгөөд тарьцын экофизиологийн хэмжилтүүдийг 7-р сард гүйцэтгэв. Тарьцын дасан зохицох чадварыг үнэлэхдээ шилмүүсний флюоресценцийн хэмжилтээр (өглөө 08:00-11:00 цагийн хооронд) фотосинтезийн үр ашгийг тооцох, мөн ишний усны потенциалын хэмжилтээр (үүр цайхаас өмнөх 06:00 цаг; үд дундын 12:00 цаг) тарьцын ус ашиглах үр ашгийг тодорхойлов (дээжийн давталт 3 × 18 мод × 2 талбай). Экофизиологийн хэмжилтүүдийн үр дүнгээс харахад түймрийн нөлөөгөөр доройтож, ойгүй болсон талбайд ойжуулалт хийсэн тарьцны шилмүүсний флюоресценцийн хэмжилтүүд (Fv/Fm 0.79) эх ойн моддын шилмүүсний флюоресценцийн (Fv/Fm 0.77-0.80) төлөв байдалтай ойролцоо утга илтгэж байгаагаар нь тухай орчинд тарьцын дасан зохицох чадвар сайн, тарьцын амьдрах чадвар өндөр байгааг илтгэж байна. Мөн ишний усны потенциалын хэмжилтээр харахад Эх ой (-1.49±0.18 MPa), өсвөр модод (-1.27±0.25 MPa), тарьц (-1.64±0.25 MPa) буюу дээж моддын хувьд ялгаагүй (df=6; p=0.5), харин дээж талбайн хооронд ялгаатай байлаа (df=2; p=0.002). Үүнээс харахад ойжуулалт хийсэн тарьцны усны стресст өртөх байдал харьцангуй бага буюу хуурайшилтад тэсвэрлэх чадвар өндөр, дасан зохицох чадвар сайтай байгааг илтгэж байна.

Түлхүүр үгс: Ногоон бүсийн ой, ойжуулалт, тарьц, флюоресценци, ишний усны потенциал, Улаанбаатар

 

Abstract
17
PDF 17

References

. K. M. Abbass et al., "A review of the global climate change impacts, adaptation, and sustainable mitigation measures". Environmental Science and Pollution Research. Vol. 29, pp. 42539-42559, 2022. https://doi.org/10.1007/s11356-022-19718-6

. UN General Assembly, "Elaboration of an International Convention to Combat Desertification in countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa". A.AC.241/27. United Nations: New York, 1994.

. Ch. Dulamsuren, M.Hauck, Kh. Mookhor, and C.Leuschner, "Diverging climate trends in Mongolian taiga forests influence growth and regeneration of Larix sibirica". Oecologia. Vol.163, pp. 1091-1102, 2010. https://doi.org/10.1007/s00442-010-1689-y

. Ц. Дашзэвэг, Монгол орны шилшүүст ойн нөхөн сэргээх шинжлэх ухааны үндэслэл. Улаанбаатар: "Согоо нуур" хэвлэлийн үйлдвэр, -224 х, 2014.

. Улаанбаатар хотын ногоон бүсийн ойн экосистемийн судалгаа, Сэдэвт ажлын тайлан. Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн. Улаанбаатар, -188 х. 2015.

. Ч. Доржсурэн, "Структура и антропогенная динамика растительных сообществ лиственничных лесов Монголии", дисс. ... док. биол. наук. - Красноярск, - 111 с. 2006.

. Ч. Доржсүрэн, Ч. Дугаржав, Г. Цэдэндаш, Ж. Түшигмаа болон Б. Хосбаяр, "Монгол орны ой-ургамалжлын шинэчилсэн мужлал". "Монгол орны ойн нөхөн сэргээлтийн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага" сэдэвт үндэсний тавдугаар хурлын эмхтгэл. Улаанбаатар, х.13-14, 2021.

. Н. П, Анучин, "Лесная таксация", -Москва, - 522 с. 1977.

. А. Г, Мошкалев и др. "Закладка лесотаксационных и дешифровочных пробных площадей". - Ленинград , - 78 с. 1988.

. R. O. Curtis, "Procedures for Establishing and Maintaining Permanent Plots for Silvicultural and Yield Research". USDA. Forest Service General Technical Report. PNW, pp.155-156, 1983. https://doi.org/10.2737/PNW-GTR-155

. R. J. Strasser, A. Srirastava, and M. Tsimilli-Michael. "The fluorescence transient as a tool to characterise and screen photosynthetics samples," Taylor & Francis, Bristol, U.K. pp. 445-483, 2000.

. M. A. Yusuf et al., "Overexpression of γ-tocopherol methyl transferase gene in transgenic Brassica juncea plants alleviates abiotic stress: Physiological and chlorophyll a fluorescence measurements. Biochim. Biophys. Acta. Vol. 1797. Issue 8, pp. 1428-1438, 2010. https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2010.02.002

. F. Scholander, H. T. Hammel, E. A. Hemmingsen, and E. D. Bradstreet, "Hydrostatic Pressure and Osmotic Potential in Leaves of Mangroves and Some Other Plants". Proc. Natl.Acad. Sci. U.S.A., vol. 52, no. 1, pp. 119-125, 1964. https://doi.org/10.1073/pnas.52.1.119

. J. Roberts, F. Christine, J. Pymar, S. Wallace, and M. Pitman, "Seasonal Changes in Leaf Area, Stomatal and Canopy Conductances and Transpiration from Bracken Below a Forest Canopy". Journal of Applied Ecology Vol. 17, No. 2, pp. 409-422, 1980. https://doi.org/10.2307/2402336

. J. Lippu, "Assimilation and allocation of carbon in Scots pine seedlings during shoot elongation and as affected by soil temperature," Doctoral thesis. Univ. Helsinki Dept. For. Ecol. Publications. 1998.

. B. J. Hawkins, S. B. R. Kiiskila, and G. Henry, "Biomass and nutrient allocation in Douglas-fir and amabilis fir seedlings: Influence of growth rate and temperature," Tree Physiol. Vol. 19. pp. 59-63, 1999. https://doi.org/10.1093/treephys/19.1.59

. A. K. Jägerbrand, G. Kudo, "Short-Term Responses in Maximum Quantum Yield of PSII (Fv/Fm) to ex situ Temperature Treatment of Populations of Bryophytes Originating from Different Sites in Hokkaido Northern Japan," Plants. Vol. 5, pp. 22, 2016. https://doi.org/10.3390/plants5020022

. L. Guidi, L. Piccolo, and M. Landi, "Chlorophyll Fluorescence, Photo inhibition and Abiotic Stress: Does it Make Any Difference the Fact to Be a C3 or C4 Species?," Front. Plant Sci. 10:174. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00174

. S. Byambadorj et al., "Leaf morpho-physiological traits of Populus sibirica and Ulmus pumila in different irrigation regimes and fertilizer types," Peer J 11: e16107. 2023. https://doi.org/10.7717/peerj.16107

. T. N. Erika et al., "Diurnal and Seasonal Water Relations of the Desert Phreatophyte Prosopis Glandulosa (Honey Mesquite) in the Sonoran Desert of California,"Ecology. Vol.64, Issue 6. pp. 1381-1393, 1983. https://doi.org/10.2307/1937492

. Ц. Цэндээхүү ба Ц. Энхтуяа. Ургамлын физиологи. Улаанбаатар: Мөнхийн үсэг, 2009.

. Ts. Enkhchimeg, B. Ser-Oddamba, D. Narantugs, A. Khaulanbek , and N. Batkhuu, "Comparison of Shoot Water Potential in Plantation and Natural Forest Trees of Haloxylon ammodendron (C.A.Mey) Bunge ex Fenzl Desert Region, Mongolia," Advances in Engineering Research, vol. 206, pp. 20-25, 2021.

Downloads

Published

2023-12-28

How to Cite

Tsedensodnom, E., Dagdan, T., Baatarsuren, S., Byambadorj, S.-O., Batkhuyag, A., Batbileg, A., Nyam-Osor, T., & Bayarsaikhan, U. (2023). Ecophysiological study of Siberian larch (Larix sibirica LDB) seedlings planted in the degraded areas of the green zone in Ulaanbaatar. Mongolian Journal of Geography and Geoecology, 60(44), 58–68. https://doi.org/10.5564/mjgg.v60i44.2922

Issue

Section

Articles