Assessment of forest suitability in Khuvsgul province using geographic information system and multi-criteria decision-making approach

Authors

  • Boldbaatar Natsagdorj Division of Environmental and Natural Resource Management, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Ganchudur Tsetsegmaa Division of Desertification Study, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Udval Bayarsaikhan Division of Forest Resources and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Munguntuul Ulziibaatar Division of Environmental and Natural Resource Management, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Batsaikhan Ganbaatara Division of Forest Resources and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2526

Keywords:

Forest suitability, Criteria, Classification, Multi-Criteria Decision Making

Abstract

Planning afforestation and restoration activities based on the study is important for Mongolia, which has a sparsely populated large territory and extreme weather conditions, and only 7.9% of the total territory is covered by the forest. Afforestation and reforestation activities are effective in the long term when the characteristics of natural resource conditions including geography and climate, and socioeconomic condition are accounted for. This study aimed to identify potential forest suitability in Khuvsgul province using an approach combining Multi-Criteria Decision Making (MCDM) of the Geographic Information System, and 14 selected natural and socioeconomic variables. Obtaining the seasonal location of herders, settlement areas, roads, and agricultural data and including them for identifying the socioeconomic impact on the resources of the natural forest increased the accuracy of the spatial analysis. MCDM provides an approach to combine a variety of natural and socioeconomic factors and determine which one of the factors has the highest impact on the forest suitability analysis for defining afforestation and restoration, and thus, allows decision-makers to solve problems. The results indicated that for the total area of the Khuvsgul province, approximately 24.5 percent (24794.2 km2) is highly suitable, about 74.4 percent (75337.6 km2) is suitable, and 1.1 percent (1123.3 km2) is moderately suitable for forest restoration. Therefore, developing a plan for forest restoration activities in the determined suitable area is necessary.

Газарзүйн мэдээллийн системд суурилсан олон шалгуурт шийдвэр гаргалтын аргазүйг ашиглан Хөвсгөл аймгийн ойн тохиромжтой байдлыг үнэлэх нь

ХУРААНГУЙ

Манай орны нийт нутаг дэвсгэрийн 7.9 % нь ойгоор бүрхэгдсэн, өргөн уудам нутагтай, хүн ам цөөн, байгалийн эрс тэс нөхцөлтэй орны хувьд ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг судалгаа шинжилгээний үндэслэлтэйгээр төлөвлөх нь чухал байна. Ойжуулалт, нөхөн сэргээлтийн ажлыг газарзүй, уур амьсгал зэрэг байгалийн нөөцийн төлөв байдал, нийгэм-эдийн засгын онцлогт тохируулан хийж гүйцэтгэх нь урт хугацаанд үр дүнтэй байх үндэс суурь билээ. Энэхүү судалгааны ажлаар газарзүйн мэдээллийн системийн олон шалгуурт шийдвэр гаргалтын аргазүй (MCDM)-г ашиглан Хөвсгөл аймгийн ойн тохиромжтой байдлыг үнэлэхийн тулд  байгалийн болон нийгэм эдийн засгийн 14 шалгуур өгөгдлийг тус тус ашиглав. Мөн байгалийн ойн нөөцөд нийгэм эдийн засгийн нөлөөллийг тооцохын тулд малчин өрхийн дөрвөн улиралын байршил, төв суурин газар, зам, газар тариалангийн өгөгдийг нэмж тооцсон явдал нь судалгааны ажлыг орон зайн хувьд илүү нарийвчилж өгсөн болно. MCDM нь байгаль нийгэм эдийн засгийн олон параметрүүдээс хамаарч ойжуулалт, нөхөн сэргээлт явуулах тохиромжтой байдлын шинжилгээнд хүчин зүйлсийг нэгтгэх, аль параметр нь илүү их нөлөө үзүүлж байгааг тогтоож өгдөг учир шийдвэр гаргагчид асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг олгож өгдөг давуу талтай. Бидний судалгааны дүнгээс үзвэл нэн тохиромжтой ангилалд Хөвсгөл аймгийн нийт газар нутгийн 24.5 хувь (24794.2км2), тохиромжтой ангилалд 74.4 хувь (75337.6км2), дунд зэрэг тохиромжтой ангилалд 1.1 хувь (1123.3 км2) нь хамаарч байна. Иймд тохиромжтой гарсан газруудад байгалийн ойн нөхөн сэргээлтийн ажлуудыг төлөвлөх шаардлагатай байна.

Түлхүүр үг: Ойн тохиромжтой байдал, Шалгуур үзүүлэлт, Ангилах, MCDM, AHP

Abstract
112
PDF 122

References

Ч. Болдбаатар, Б. Баярцэцэг, Ч. Ганбаатар, ба Б. Тодгэрэл, Ой, Уур амьсгалын өөрчлөлт. UN Redd, Улаанбаатар, 300 хуудасvol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–73, 2018.

Ц. Дашзэвэг, Э. Батдорж, Б. Хосбаяр ба А. Мөнх-Эрдэнэ, Ойжуулалт, ойг нөхөн сэргээх мужлал боловсруулах судалгаа. Монгол орны Газарзүй-Геоэкологи эрдэм шинжилгээний сэтгүүл №42, Улаанбаатар, хуудас 265-274, 2021.

А. Мөнх-эрдэнэ, Э. Жаргалдалай, Э. Батдорж, Д. Цэндсүрэн ба Б. Удвал, Ойжуулахад тохиромжтой талбайг ЗТС ба ГМС-ийг ашиглан тодорхойлох аргазүйн судалгаа. Монгол орны Газарзүй-Геоэкологи эрдэм шинжилгээний сэтгүүл №42, Улаанбаатар, хуудас 326-335, 2021.

Д. Дэлгэржаргал, М. Хишигжаргал, Ж. Бат-Эрдэнэ, Ч. Оюун ба Г. Мөнхбат, Ой ба Уур амьсгалын өөрчлөлт. Уланбаатар, хуудас 7, 2018.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан, Улаанбаатар, хуудас 6-16, 2017.

Г. Даваа, Монгол орны гадаргын усны горим, нөөц, Улаанбаатар, Адмон принт, 408 хуудас, 2015.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Монгол орны ойн өөрчлөлтөд хүргэгч хүчин зүйлсийн урьдчилсан үнэлгээ: Монгол улсын Үндэсний REDD+ стратегийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх хэлэлцүүлгийн баримт бичиг. Монгол орны UN-REDD Үндэсний хөтөлбөр, Улаанбаатар, 2015.

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө. 2021. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам.

Алсын хараа 2050, Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого, Улаанбаатар, 2019.

Монгол улсын үндэсний атлас, ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэн. Улаанбаатар, хуудас 104-105, 120-121, 151-152, 2009.

http://www.worldclim.com

Я. Жамбалжав, Монгол орны цэвгийн тархалт, өөрчлөлт, Улаанбаатар, хуудас 21, 2017.

https://lpdaac.usgs.gov

https://asterweb.jpl.nasa.gov

https://earthexplorer.usgs.gov

T. L. Saaty, Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures. Journal of Mathematical Psychology, 15, 234-281, 1977. Available: https://doi.org/10.1016/0022-2496(77)90033-5

L. Diaz-balteiro and C. Romero, “Multiple Criteria Decision-Making in Forest Planning: Recent Results and Current Challenges,” Handb. Oper. Nat. Res. Manag. Sci., vol. 99, no. 3, pp. 473-488, 2007. Available: https://doi.org/10.1007/978-0-387-71815-6_25

G. Mendoza, “A GIS-Based Multi criteria Approaches To Land Use Suitability Assessment and location United States Dep. Agric. For. Serv. Gen. Tech. Rep. NC, pp. 89-94, 2000.

Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар, Ойн сангийн тохиромжтой байдлын үнэлгээ Улаанбаатар, 2015.

A. Dilawer, B. Shahida, T. Kua-anan, G. Saroj and Montri, GIS-MCDM Approach to Determine Forest Plantation Areas in U-tapao River Basin in Songkhla, Thailand. INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED ENGINEERING VOL. 12 NO. 2 294-301, 2020.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Natsagdorj, B., Tsetsegmaa, G., Bayarsaikhan, U., Ulziibaatar, M., & Ganbaatara, B. (2022). Assessment of forest suitability in Khuvsgul province using geographic information system and multi-criteria decision-making approach. Mongolian Journal of Geography and Geoecology, 59(43), 184–194. https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2526

Issue

Section

Articles