Developing a multivariate approach to estimate aboveground biomass for larch

(Larix sibirica lbd)

Authors

  • Tsolmon Altanchimeg Division of Remote Sensing and Spatial Modeling, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Amarsaikhan Damdinsuren Division of Remote Sensing and Spatial Modeling, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Tsolmon Renchin Division of Remote Sensing and Spatial Modeling, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2524

Keywords:

Larix sibirica lbd, Allometric equation, Biomass estimation method, Aboveground biomass

Abstract

Forest biomass plays an important role in the global carbon stock and climate change. Information on the forest volume, coverage, and biomass is important to the global perspective on CO2 concentration changes. Stem volumes produced by woody plant species and the biomass equation are required to determine the biomass. This study aimed to develop a multivariate approach to estimate the aboveground biomass of Siberian larch (Larix sibirica lbd). To meet the aim of the study, the goal was set to determine α,β,ɣ, and δ coefficients for the determination of aboveground biomass. Khangal soum of Bulgan province was selected as the study area. We developed the aboveground biomass estimation approach using ground-measured datasets including diameter at breast height (DBH), height, and soil moisture. Within the framework of the study, α,β,ɣ, and δ coefficients for the determination of the aboveground biomass were determined. The multivariate approach developed for estimating the aboveground biomass was applicable to the larch forest region in northern Mongolia.

Шинэсэн ойн газрын дээрх биомассыг тооцох олон хувьсагчтай тэгшитгэлийг боловсруулах нь

ХУРААНГУЙ

Ойн биомасс нь дэлхийн нүүрстөрөгчийн нөөц, уур амьсгалын өөрчлөлтөд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. CO2-н агууламжийн өөрчлөлтийн дэлхийн хэтийн төлөвт ойн нөөц, талбай болон биомассын мэдээлэл нь чухал ач холбогдолтой. Биомассыг тодорхойлоход модлог ургамлын зүйлээр гаргасан ишний эзлэхүүн, биомассын тэгшитгэл шаардлагатай. Судалгааны зорилго нь Сибирь шинэс мод (Larix sibirica lbd)-ны газрын дээд биомассыг тооцох олон хувьсагчтай тэгшитгэлийг боловсруулахад оршино. Судалгааны зорилгын хүрээнд газрын дээд биомасс тодорхойлох үнэлгээний  коэффициентуудыг тодорхойлох зорилтыг тавьсан. Судалгааны талбайгаар Булган аймгийн Хангал сумыг сонгон авлаа. Бид газрын хэмжилтээр цуглуулсан модны цээжний өндрийн тойрог, өндөр, хөрсний чийг зэрэг мэдээг ашиглан газрын дээд биомассыг тооцоолох загварыг боловсруулсан. Судалгааны хүрээнд газрын дээд биомасс тодорхойлох үнэлгээний  коэффициентуудыг тодорхойлсон. Үр дүнд боловсруулсан газрын дээд биомассын олон хувьсагчтай загварыг Монгол орны хойд хэсгийн сибирь шинэсэн ойн  бүсэд ашиглахад тохиромжтой байсан.

Түлхүүр үг: Сибирь шинэс, Аллометрийн тэгшитгэл, Биомассын загвар, Газрын дээд биомас

Abstract
119
PDF
150

References

L. Yingchang, L. Mingyang ба L. Zhenzhen , “Forest aboveground biomass estimation using Landsat 8 and Sentinel-1A data with machine learning algorithms,” Scientific Reports, б. 10, %1-ийн д.д9952, pp. 2-12, 2020. Available: https://doi.org/10.1038/s41598-020-67024-3

П. Хишигсүрэн , Ч. Бат-Өлзий, Э. Билгүүн ба . b. Johann, “Монгол улсын олон зорилтот үндэсний ойн тооллого 2014-2016,” Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Улаанбаатар, 2016.

З. Нарангэрэл, Г. Нандинэрдэнэ, Л. . Д. Хавир, B. Симонсон, М. Гут ба Х. Шарлот , Mонгол улсад REDD+ - ээс хүртэх олон талт үр ашгийг судлахад орон зайн дүн шинжилгээг ашиглах нь, Улаанбаатар: Ус цаг уур, орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн (УЦУОСМХ), НҮБ-ын Байгаль орчны газрын Дэлхийн Байгаль хамгаалах мониторингийн төв (ДБХМТ) ба Монгол орны UN-REDD Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нэгжийн хамтарсан тайлан, 2017.

Ч. Доржсүрэн, Н. Долгор, З. Цогт, М. Ундармаа, Б. Алтанзагас, Ө. Балжинням ба Б. Алтансүх, “Монгол орны зүүн хойт хангайн лавр навчитулиасны (Populus laurifolia ldb.) газрын дээрх биомассыг тодорхойлох аллометрийн тэгшитгэл,” Эрдэм шинжилгээний бүтээл, pp. 140-150, 2018.

K. Trumper, M. Bertzky , B. Dickson ба H. . d. van, The natural fix? The role of ecosystems in climate mitigation, Cambridge, UK: A UNEP rapid response as-sessment. United Nations Environment Programme, UNEP-WCMC,, 2009.

L. Liu, L. Gudmundsson, M. Hauser, D. Qin, S. Li ба S. I. Seneviratne, “Soil moisture dominates dryness stress on ecosystem production globally,” б. 11, %1-ийн д.д4892, pp. 1-9, 2020. Available: https://doi.org/10.1038/s41467-020-18631-1

S. Unninayar ба L. M. Olsen, “Monitoring, Observations, and Remote Sensing – Global Dimensions,” Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, pp. 2425-2446, 2015. Available: https://doi.org/10.1016/B978-008045405-4.00749-7

Ч. Доржсүрэн, Ч. Дугаржав, З. Цогт, Цэдэндаш Г ба Г. Чулуун, Монгол орны ойн таксацын лавлах, Улаанбаатар: Шинжлэх ухааны академи Ботаникийн хүрээлэн, 2012.

Ц. Хонгор, З. Цогт ба Л. Чинсү, “Монгол орны зүүн Хэнтэйн шинэс, хус болон шинэс хусан ойн газрын дээд хэсгийн фитомасс, нүүрстөрөгчийн хэмжээ,” Монгол орны геоэкологийн асуудал, pp. 133-140, 2012.

B. Purevragchaa , T. Jamsran , D. Choimaa ба H. Markus, “Equations for estimating the above-ground biomass of Larix sibirica in the forest-steppe of Mongolia,” Journal of Forestry Research, б. 24, %1-ийн д.д3, pp. 431-437, 2013. Available: https://doi.org/10.1007/s11676-013-0375-4

D. Choimaa, K. Michael , D. Jan, K. Mookhor, C. Tselmeg , B.-e. Banzragch, Y. Yolk , S. Davaadorj , G. Kherlenchimeg, T. Jamsran , L. Christoph ба H. Markus, “Carbon pool densities and a first estimate of the totalcarbon pool in the Mongolian forest-steppe,” Global Change Biology , %1-ийн д.д2, p. 830–844, 2016. Available: https://doi.org/10.1111/gcb.13127

T. Majig , . A. Batbaatar , G. Sukhbaatar ба D. Chimidnyam , “Tree-Level Above-Ground Biomass Equations for Pinus sylvestris L. in Mongolia,” Mongolian Journal of Biological Sciences, б. 18(1), pp. 13-21, 2020. Available: https://doi.org/10.1111/gcb.13127

A. Batbaatar, L. Yongkai , A. Batbaatar , D. Chimidnyam, F. Jingyun ба H. Huifeng , “Allometric Equations for Estimating the Above-Ground Biomass of Five Forest Tree Species in Khangai, Mongolia,” б. 10, %1-ийн д.д8, pp. 1-17, 2019. Available: https://doi.org/10.3390/f10080661

Э. В. Цэрэндэжид Л, “Сибирь шинэс (larix sibirica ledeb)-ний бичил ургамлыг гаргах, бойжуулахад өсөлт in vitro орчинд идэвхжүүлэгчийн нөлөө,” ХАА-н шинжлэх ухаан сэтгүүл, б. 26, %1-ийн д.д1, pp. 108-116, 2019.

Ойн салбар, “Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн,” ШУА, 20 3 2022. [Холбогдсон]. Available: https://igg.ac.mn/.

G. L. Baskerville , “Use of Logarithmic Regression in the Estimation of Plant Biomass,” Canadian Journal of Forest Research, pp. 49-53, 1972. Available: https://doi.org/10.1139/x72-009

G. C. Packard , G. F. Birchard ба T. J. Boardman, “Fitting statistical models in bivariate allometry,” Biologiacal Reviews, б. 8, %1-ийн д.д3, pp. 549-563, 2011. Available: https://doi.org/10.1111/j.1469-185X.2010.00160.x

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Altanchimeg, T., Damdinsuren, A., & Renchin, T. (2022). Developing a multivariate approach to estimate aboveground biomass for larch: (Larix sibirica lbd). Mongolian Journal of Geography and Geoecology, 59(43), 165–173. https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2524

Issue

Section

Articles