The study of groundwater quality in northeastern soums of Sukhbaatar province

Authors

  • Enkhjargal Togtokh Division of Water Resources and Water Utilization, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Odsuren Batdelger Division of Water Resources and Water Utilization, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Byambasuren Zorigt Division of Water Resources and Water Utilization, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Gerelt-Od Dashdondog Division of Water Resources and Water Utilization, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Gan-Erdene Enkhbold Division of Water Resources and Water Utilization, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2519

Keywords:

Sukhbaatar province, Groundwater, Water quality

Abstract

In this study, we presented the geochemical characteristics of groundwater in the northern part of the Sukhbaatar province of Mongolia. A total of 24 groundwater samples were collected in 2021, and major ions and trace elements were analysed. As the result, hydro-chemical facies of groundwater in the study area consisted of 33.3% of Ca-HCO3, 45.81% of Na-HCO3, 12.51% of Na-Mg-HCO3, and 8.38% of mixed-HCO3. All study sites were categorized into fresh (41.7%), freshly (50%), and salty or high mineralization (8.3%), while in terms of hardness, they were categorized into soft (25%), softish (25%), moderately hard (33.3%), hard (8.3%), and very hard (8.3%). Among all study sites, 14 sites had 1.03-8.4 times higher concentrations of uranium (U 30.9-258 µg/l), 1 site had 1.1 times higher concentration of strontium (Sr 2202 µg/l), 19 sites had 1.05-1.92 times higher concentration of fluoride ion (F 1.57-2.88 mg/l), and 6 sites had 1.28-3.47 times higher concentration of nitrate ion (NO3 63.7-173.1 mg/l) than standards. 21 or 87.5% of the total samples did not meet the requirement of MNS 0900:2018 Drinking water standard “Environment, Health protection, and safety. Hygienic requirement, and quality and risk assessments” by one or several parameters. According to the analysis of the water-rock interactions processes using the Gibbs diagram, the groundwater occurred in a rock-dominated zone and its component was dependent on the geological formations and rocks of the environment.

Сүхбаатар аймгийн зүүн хойд сумдын газрын доорх усны чанарын судалгаа

ХУРААНГУЙ

Энэхүү өгүүлэлд Сүхбаатар аймгийн хойд хэсгийн газрын доорх усны геохимийн шинж чанарыг танилцуулав. 2021 онд газрын доорх усны нийт 24 сорьц авч, гол ион болон микроэлементүүдийн шинжилгээ хийсэн.

Судалгааны дүнгээс харахад тус судалгааны талбайд гидрохимийн шинж чанараараа 33.3% Ca-HCO3, 45.81% Na-HCO3, 12.51% Na-Mg-HCO3, 8.38% Xолимог-HCO3 гэсэн найрлагатай ус тархсан байна.  Судалгаанд хамрагдсан нийт уст цэгийн 41.7% нь цэнгэг, 50% нь цэнгэгдүү, 8.3% нь давсархаг буюу их эрдэстэй ангилалд хамаарч байгаа бол хатуулгийн хувьд 25% нь зөөлөн, 25% нь зөөлөвтөр, 33.3% нь хатуувтар, 8.3% нь хатуу, 8.3% нь маш хатуу устай ангилалд тус тус хамаарч байна. Нийт уст цэгээс 14 уст цэгт ураны (U 30.9-258 мкг/л) агууламж стандартаас 1.03-8.4 дахин их, стронций (Sr 2202 мкг/л) 1 худгийн усанд 1.1 дахин их, фторын ион (F 1.57-2.88 мг/л) 19 уст цэгт 1.05-1.92 дахин их, нитратын ион ( NO3- 63.7-173.1 мг/л) 6 уст цэгт 1.28-3.47 дахин их тус тус илэрсэн байна.

Судалгаанд хамрагдсан уст цэгүүдээс 21 нь буюу 87.5% нь аль нэг юм уу хэд хэдэн үзүүлэлтээрээ “Хүрээлэн буй орчин, эрүүл мэндийг хамгаалах аюулгүй байдал. Ундны ус эрүүл ахуйн шаардлага, чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ” MNS 0900:2018 ундны усны стандартын шаардлага хангахгүй байна.

Ус чулуулгийн харилцан үйлчлэлийг Гибссийн диаграмм ашиглан тодорхойлоход газрын доорх ус нь чулуулаг давамгайлсан бүсэд оршиж байгаа ба гүний усны найрлага нь тухайн орчны геологийн тогтоц болон чулуулгаас хамаарч ус чулуулгийн харилцан үйлчлэлд ордог байна.

Түлхүүр үгс: Сүхбаатар аймаг, Газрын доорх ус, Усны чанар.

Abstract
75
PDF 82

References

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам, “Улсын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахад зориулсан судалгааны эмхэтгэл”, Хоёрдугаар дэвтэр, Улаанбаатар, 2012.

Adam Ricka, et all., “Identifying the flow pattern and natural recharge at a strategic groundwater resource in the Dornogobi Province, Mongolia”, Hydrological Sciences Journal, Vol. 63, No. 9, 1408–1423, Accepted 18 June 2018. Available: https://doi.org/10.1080/02626667.2018.1511053

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл, ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн. “Сүхбаатар аймгийн төв болон сум, суурин газрын ундны усны чанарын судалгаа, усны чанарын судалгаа, дүгнэлт, зөвлөмж” “Гарьд Дизайн” хэвлэх үйлдвэр, 2021.

Н. Жадамбаа, (Геологи эрдэс баялгийн хүрээлэн), Монголын гидрогеологийн зураг 1: 1000 000, Улаанбаатар 1996.

Н. Жадамбаа, Монголын геологи ба ашигт малтмал VIII-р боть Гидрогеологи, Улаанбаатар 2009.

H. Wu, J. Chen, H. Qian, X. Zhang, “Chemical characteristics and quality assessment of groundwater of exploited aquifers in Beijiao water source of Yinchuan, China: A case study for drinking, irrigation, and industrial purposes”. Hindawi Publishing Corporation Journal of Chemistry, p.1-14, 2015. Available: https://doi.org/10.1155/2015/726340

Dashdondog Gerelt-Od1*, Togtokh Enkhjargal1, Zorigt Byambasuren1 and Ganbold Dagvasuren2. “Physicochemical characterization of drinking water from borehole wells in Ulaanbaatar city, Mongolia”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, р. 23-34, Vol. 61 No 02 (238) 2021 DOI: https://doi.org/10.5564/pmas.v61i2. Available: https://doi.org/10.5564/pmas.v61i02.1757

R. J. Gibbs. “Mechanism controlling world water chemistry”. Science. 170, p.1088-1090, 1970. Available: https://doi.org/10.1126/science.170.3962.1088

Монголын гидрогеологичдын холбоо. “Хэрлэн голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө”, Улаанбаатар, 2016.

“Усны шинжилгээний нэгтгэсэн дүнгийн материал”, ШУА-Геоэкологийн хүрээлэн, Улаанбаатар, 2009-2018.

А. Баатарсүх, Л. Мягмарсүрэн, Д. Гэрэлчулуун, “Монгол зүүн өмнөд регионы газрын доорх усны фторын агууламж түүний тархалтын онцлог”. Усны бодлогын Хүрээлэн, Улаанбаатар, 1991.

Н. Тэгшбаяр, “Монгол орны ундны усан дахь ураны судалгаа”. Улаанбаатар, 2020, х.39-95.

Х. Цоохүү, О. Болормаа, Н. Тэгшбаяр, “Монгол орны ундны усны ураны судалгаа”, МУИС -ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг, №25 (487), х.116 -132, 2017 он.

John D. Hem., “Study and Interpretation of the chemical characteristics of Natural water” 1985. U.S Geological survey water supply paper. p.148 Available: https://doi.org/10.3133/wsp2254

WHO, (2011). WHO guidelines for drinking-water quality, 4th Ed. World Health Organization, Geneva.

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Togtokh, E., Batdelger, O., Zorigt, B., Dashdondog, G.-O., & Enkhbold, G.-E. (2022). The study of groundwater quality in northeastern soums of Sukhbaatar province. Mongolian Journal of Geography and Geoecology, 59(43), 119–128. https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2519

Issue

Section

Articles