Population projection until 2050 using scenarios with maintained population growth in Ulaanbaatar and increased settlement in soums with development potential

Authors

  • Bayarjargal Munkhbat Division of Socio-Economic Geography, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Otgonkhuu Tsedev-ish Division of Social and Economic Geography, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Altanbagana Myagmarsuren Division of Social and Economic Geography, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2511

Keywords:

Population projection of Soums, Ratio method, Population projection of soums with development potential, Soums with development potential, Population growth

Abstract

Since the 1990s, Mongolia has transitioned to a market economy, and due to the occurrence of natural disasters (drought and dzud), and the lack of local jobs,  herders are losing their livestock, which is the main source of livelihood and migrating to cities. As consequence, the number of internal migrations has increased drastically. These migrants have been settling in the central part of the country, where the cities are located, changing the settlement patterns, increasing the population densities of the cities, causing over-concentration of the population, affecting environmental pollution, industrial area ratio, and local economic growth. Therefore, it is crucial to estimate and analyze the future resident population of Ulaanbaatar city to reduce the over-concentration of the population. The main purpose of this research was to estimate the future resident population of 330 soums in Mongolia. In order to determine the soums and cities with development potential, a literature review was conducted, and as a result, 94 soums and cities (21 provincial centers, 72 soum centers, Baganuur district) were determined. In this study, the population projection was estimated using the UN ratio method when the resident population of Ulaanbaatar was assumed to be stable until 2050, and 2 development policy options were applied to increase the resident population in the soums and cities with development potential. According to the result, the resident population of Ulaanbaatar was expected to be 2.52 million in 2050 by the A3 scenario, 2.37 million by the A1 scenario, and 2.0 million by the A2 scenario, making up 50.5 percent, 47.4 percent, and 40.0 percent of the total population, respectively. In 2050, the resident population of 21 provinces was expected to be 2.48 million by the A3 scenario, 2.63 million by the A1 scenario, and 3.0 million by the A2 scenario, making up 49.5 percent, 52.6 percent, and 60.0 percent of the total population, respectively.

2050 он хүртэл хүн амын өсөлтийг Улаанбаатар хотод тогтвортой хадгалах, хөгжлийн ирээдүй сайтай сумдад түлхүү суурьшуулах хүн амын хэтийн тооцоо

ХУРААНГУЙ

Монгол Улс 1990-ээд оноос зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээс хойш хөдөө, орон нутагт бий болсон ажлын байрны хомсдол болон байгалийн гамшигт үзэгдлээс (ган, зуд) болж, амьжиргааны эх үүсвэр болох малаа алдсан малчдын хөдөөнөөс хот суурин газар руу чиглэсэн дотоод шилжих хөдөлгөөн эрс нэмэгдсэн. Эдгээр хот суурин газар шилжин ирэгчид манай орны төв хэсэгт буюу томоохон хот суурин, тэдгээрийн дагуул бүс нутгуудаар суурьшиж, хүн амын байршил, нутагшилтад өөрчлөлт оруулан хотын бүс нутгийн ачааллыг ихэсгэх, хүн амын хэт төвлөрөл, орчны бохирдол, үйлдвэрлэл-нутаг дэвсгэрийн зохисгүй харьцаа, бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжлийн ялгаатай байдал зэрэг нийгэм, эдийн засгийн олон хүчин зүйлст нөлөөлж байна. Иймд Улаанбаатар хотын хүн амын төвлөрлийг сааруулах, хөдөө орон нутгийн хүн амын нэмэгдэх боломжийн талаарх тооцоолол, судалгааны ажил шаардлагатай байна. Энэхүү судалгааны гол зорилго нь Монгол Улсын 330 сумд оршин суугаа хүн амын хэтийн тооцоог хийхэд оршино. Энэхүү судалгаагаар Хөгжлийн ирээдүй сайтай сум, сууринг тодорхойлохын тулд өмнө нь энэ чиглэлээр хийгдсэн судалгаануудыг тоймлож, үр дүнгүүдийг давхцуулан хөгжлийн ирээдүй сайтай 94 сум, суурингуудыг (21 аймгийн төв, 72 сумын төв, Багануур) тодорхойлсон. Мөн Нэгдсэн Үндэстний Байгуулла (НҮБ)-ийн харьцааны аргыг ашиглан хүн амын хэтийн тооцоог Улаанбаатар хотын хүн амыг 2050 он хүртэлх хугацаанд тогтвортой барьж, улмаар хүн амыг Хөгжлийн ирээдүй сайтай сумдад түлхүү суурьшуулах бодлогын 2 хувилбарыг дэвшүүлж хийсэн. Судалгаагаар Улаанбаатарт оршин суугаа хүн ам 2050 онд А3 хувилбараар 2.52 сая, А1 хувилбараар 2.37 сая, А2 хувилбараар 2.0 сая болж нийт хүн амын 50.5 хувь, 47.4 хувь, 40.0 хувийг тус тус бүрдүүлнэ. 21 аймгийн оршин суугаа хүн ам хүн ам 2050 онд А3 хувилбараар 2.48 сая, А1 хувилбараар 2.63 сая, А2 хувилбараар 3.0 сая болж нийт хүн амын 49.5 хувь, 52.6 хувь , 60.0 хувийг тус тус бүрдүүлнэ.

Түлхүүр үгс: Сумын хүн амын хэтийн тооцоо, Харьцааны арга, Хөгжлийн ирээдүй сайтай сумдын хүн амын хэтийн тооцоо, Хөгжлийн ирээдүй сайтай сумд, Хүн амын өсөлт

 

Abstract
134
PDF
164

References

Д. Базаргүр, Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн шинэчлэлийн нийгэм, эдийн засгийн газарзүйн тандах судалгаа. Улаанбаатар хот: Адмон принт, 2007.

С. Энх-Амгалан, «Хөдөөгийн хүн амын суурших үйл явцын газарзүйн судалгаа», Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн, Улаанбаатар хот, 2019.

ҮСХ, «Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл-2020», Улаанбаатар хот, 2021.

ҮСХ, «Хүн амын шинэчилсэн хэтийн тооцоо 2020-2050», Улаанбаатар хот, 2021. [Online]. Available at: https://www2.1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=Population%20projection%20%202020-2050.pdf&ln=Mn

В. Батцэнгэл, Хүмүүний газарзүй. Улаанбаатар хот: МУИС Хэвлэлийн газар, 2021.

ХАССТ, «Монгол Улсын хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөний судалгаа», Улаанбаатар хот, 2018.

Ц. Отгонхүү, С. Энх-Амгалан, М. Баяржаргал, «Монгол орны хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөний газарзүйн асуудлууд», Монголын Хүн Амын Сэтгүүл, vol 32, no 2, pp 21–33, 2022. Available: https://doi.org/10.1007/s12454-022-0693-9

Олон улсын шилжих хөдөлгөөний байгууллага, «Монгол Улс: Хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөний судалгаа», Улаанбаатар хот, 2018.

М. Алтанбагана, «Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэс, нэгдсэн арга зүй, аргачлалыг шинэчлэн боловсруулах», Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн, Улаанбаатар хот, 2022.

БХБЯ, Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн үндэсний төв, «Бүлэг суурингийн тогтолцоо», Улаанбаатар хот, 2006.

ШУА-ын Газарзүйн хүрээлэн, «Сум дундын төв», Улаанбаатар хот, 2006.

ҮХГ, «Микро бүс», Улаанбаатар хот, 2019.

Засгийн газар, БХБЯ, «Сумын хөгжил», Улаанбаатар хот, 2021.

ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн, «Хөгжлийн ирээдүй сайтай сум», Улаанбаатар хот, 2021.

Засгийн газар, БХБЯ, «Бүлэг суурингийн төв», Улаанбаатар хот, 2020.

UN, Method for projections of urban and rural population. New york: United Nations, 1974.

ҮСХ, «Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн тооцоо», Улаанбаатар хот, 2017. [Online]. Available: https://1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=updated_hetiin_tootsoo_2017_mn.pdf&ln=Mn

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Munkhbat, B., Tsedev-ish, O., & Myagmarsuren, A. (2022). Population projection until 2050 using scenarios with maintained population growth in Ulaanbaatar and increased settlement in soums with development potential. Mongolian Journal of Geography and Geoecology, 59(43), 43–55. https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2511

Issue

Section

Articles