Determining variables of social, economic, and ecological vulnerability to climate change

Authors

  • Saruul Galtbayar Division of Social and Economic Geography, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Altanbagana Myagmarsuren Division of Social and Economic Geography, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Bayarjargal Munkhbat Division of Social and Economic Geography, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Otgonkhuu Tsedev-Ish Division of Social and Economic Geography, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Munguntuul Ulziibaatar Division of Environmental and Natural Resources Management, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Urantamir Gankhuyag Division of Social and Economic Geography, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2510

Keywords:

Climate change, Vulnerability, Livestock sector, Variable

Abstract

Mongolia is sensitive to climate change due to its geographic location, ecosystems, and socioeconomic condition. Climate change in the last forty years has impacted desertification, water supply, and frequency and intensity of the natural disasters in Mongolia. Moreover, the livestock sector is more vulnerable to climate change due to its high dependence on weather and climatic conditions. The purpose of this study was to identify and categorize the most important, pressing, and measurable variables that directly and indirectly affect the social, economic, and ecological vulnerability of rural people, especially herders, to climate change. Based on the literature review, which was conducted on research reports and articles on the social, economic, and ecological impact, vulnerability, and adaptation of climate change in Mongolia and foreign countries, we identified 26 variables determining the vulnerabilities of Mongolia's rural population, including herders. The variables included 3 variables of climate hazard (drought, dzud, and aridity), 5 variables of exposure (vegetation change, pasture use, pasture water supply, four seasons of pasture availability, and desertification), 12 variables for sensitivity (number of livestock, livestock mortality, migration, female-headed households, dependency ratio, herder education level, poverty, unemployment, loans, savings, non-performing loans, and deaths from cardiovascular disease), and 6 variables of adaptive capacity (number of doctors, prepared hay and fodder, indexed livestock insurance, health insurance, social insurance, and number of cooperative members). In the future, there is a need to analyze the interlinkage between these variables as positive and negative, indirect and direct to determine the relationship and overlaps of the variables, conduct vulnerability assessment in different ecological regions and areas using the variables, and identify the causes for vulnerability.  

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нийгэм, эдийн засаг, экологийн эмзэг байдлыг үнэлэх хувьсагчуудыг тодорхойлох нь

ХУРААНГУЙ

Монгол орон нь газарзүйн байршил, экосистем болон нийгэм, эдийн засгийн онцлогоос шалтгаалан уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг орон юм. Сүүлийн 40 жилийн хугацаанд уур амьсгалын өөрчлөлт нь цөлжилт, усны нөөц, болон байгалийн гамшигт үзэгдлийн давтамж болон эрчимшилд нөлөөлж байна. Ялангуяа мал аж ахуйн салбар нь цаг агаар, уур амьсгалын нөхцөлөөс ихээхэн хараат байдгаас уур амьсгалын өөрчлөлтөд илүү өртөмтгий, эмзэг салбар юм. Энэхүү судалгааны зорилго нь уур амьсгалын өөрчлөлтөд хөдөөгийн иргэд, тэр дундаа малчдын нийгэм, эдийн засгийн эмзэг байдалд шууд болон дам байдлаар нөлөөлж буй хүчин зүйлсээс хамгийн нөлөө ихтэй, тулгамдсан, хэмжигдэхүйц хувьсагчийг тодорхойлох, тэдгээрийг шинж чанарын хувьд ангилахад оршино. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөө, эмзэг байдал, дасан зохицох чиглэлээр Монголд болон гадаад орнуудад хийгдсэн судалгааны тайлан, өгүүлэлд дүн шинжилгээ хийсний үндсэнд бид Монгол орны хөдөөгийн иргэд, ялангуяа малчдын эмзэг байдлыг нөхцөлдүүлж буй 26 хувьсагчийг тодорхойлов. Үүнд, уур амьсгалын гамшигт үзэгдлийн 3  хувьсагч (ган, зуд, хуурайшил), өртөмтгий байдлыг илэрхийлэх 5 хувьсагч  (ургамлын нөмрөгийн өөрчлөлт, бэлчээр ашиглалт, бэлчээрийн усан хангамж, 4 улирлын бэлчээрийн талбай, цөлжилт), мэдрэмтгий байдлыг илэрхийлэх 12 хувьсагч (малын тоо, малын хорогдол, хүн амын шилжих хөдөлгөөн, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, хүн амын насны бүтэц, малчдын боловсролын түвшин, ядуурал, ажилгүйдэл, зээл, хадгаламж, чанаргүй зээл, зүрх судасны өвчнөөр нас баралт), дасан зохицох чадавхыг илэрхийлэх 6 хувьсагч (эмч мэргэжилтнүүдийн тоо, бэлтгэсэн хадлан тэжээл, малын индексжүүлсэн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал, хоршооны гишүүдийн тоо)  байна. Цаашид эдгээр хувьсагчуудын эмзэг байдалд нөлөөлөх байдлыг эерэг болон сөрөг, дам болон шууд гэсэн байдлаар ангилж, хоорондын давхцал болон уялдааг тодорхой болгох, мөн экологийн харилцан адилгүй бүс, орон зайн хувьд эмзэг байдлыг нарийвчлан үнэлэх, түүний учир шалтгааныг гүнзгийрүүлэн судлах хэрэгцээ байна.

Түлхүүр үгс: Уур амьсгалын өөрчлөлт, Эмзэг байдал, Мал аж ахуй, Хувьсагч

Abstract
158
PDF 166

References

Ministry of Environment and Tourism, Mongolia, Third National Communication of Mongolia. Ministry of Environment and Tourism, Mongolia, 2018.

D.Dagvadorj, L.Natsagdorj, J.Dorjpurev, and B.Namkhainyam, MONGOLIA: Assessment Report on Climate Change 2009. Ulaanbaatar, Mongolia: Hiimori Printing, 2009.

M. Altanbagana and G. Saruul, “Climate Change Impact on Social and Economic Sectors in Mongolia:,” presented at the Environmental Science and Technology International Conference (ESTIC 2021), Ulaanbaatar, Mongolia, 2021. Available: https://doi.org/10.2991/aer.k.211029.008

А.Бакей, Бэлчээрийн менежментийн зарим асуудал. Улаанбаатар, 2013.

IPCC, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK ; New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2022.

IPCC, Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability: Working Group II contribution to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. New York, NY: Cambridge University Press, 2014.

J. J. McCarthy and Intergovernmental Panel on Climate Change, Eds., Climate change 2001: impacts, adaptation, and vulnerability: contribution of Working Group II to the third assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press, 2001.

B. Suvdantsetseg et al., “Assessment of pastoral vulnerability and its impacts on socio-economy of herding community and formulation of adaptation option,” APN Sci. Bull., vol. 10, no. 1, Sep. 2020, Available: https://doi.org/10.1038/s41598-018-33046-1

B. Nandintsetseg, M. Shinoda, C. Du, and E. Munkhjargal, “Cold-season disasters on the Eurasian steppes: Climate-driven or man-made,” Sci. Rep., vol. 8, no. 1, p. 14769, Dec. 2018, Available: https://doi.org/10.1038/s41598-018-33046-1.

М.Алтанбагана, “Байгаль орчин, нийгмийн эмзэг байдлын үнэлгээ & Ногоон хөгжлийн бодлогын анализ,” Улаанбаатар, 2015.

D. T. Loi, L. V. Huong, P. A. Tuan, N. T. Hong Nhung, T. T. Quynh Huong, and B. T. Hoa Man, “An Assessment of Agricultural Vulnerability in the Context of Global Climate Change: A Case Study in Ha Tinh Province, Vietnam,” Sustainability, vol. 14, no. 3, p. 1282, Jan. 2022, Available: https://doi.org/10.3390/su14031282

M. Aleksandrova, A. K. Gain, and C. Giupponi, “Assessing agricultural systems vulnerability to climate change to inform adaptation planning: an application in Khorezm, Uzbekistan,” Mitig. Adapt. Strateg. Glob. Change, vol. 21, no. 8, pp. 1263–1287, Dec. 2016, Available: https://doi.org/10.1007/s11027-015-9655-y

R. Pandey and D. K. Bardsley, “Social-ecological vulnerability to climate change in the Nepali Himalaya,” Appl. Geogr., vol. 64, pp. 74–86, Oct. 2015, Available: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.09.008

R. Corobov, I. Sîrodoev, S. Koeppel, N. Denisov, and G. Sîrodoev, “Assessment of Climate Change Vulnerability at the Local Level: A Case Study on the Dniester River Basin (Moldova),” Sci. World J., vol. 2013, pp. 1–13, 2013, Available: https://doi.org/10.1080/24749508.2019.1700670

M. Sahana, S. Rehman, A. K. Paul, and H. Sajjad, “Assessing socio-economic vulnerability to climate change-induced disasters: evidence from Sundarban Biosphere Reserve, India,” Geol. Ecol. Landsc., vol. 5, no. 1, pp. 40–52, Jan. 2021, Available: https://doi.org/10.1080/24749508.2019.1700670

Y. Wei, S. Wang, Y. Fang, and Z. Nawaz, “Integrated assessment on the vulnerability of animal husbandry to snow disasters under climate change in the Qinghai-Tibetan Plateau,” Glob. Planet. Change, vol. 157, pp. 139–152, Oct. 2017, Available: https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.08.017

M. B. Hahn, A. M. Riederer, and S. O. Foster, “The Livelihood Vulnerability Index: A pragmatic approach to assessing risks from climate variability and change—A case study in Mozambique,” Glob. Environ. Change, vol. 19, no. 1, pp. 74–88, Feb. 2009, Available: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.11.002

O. Žurovec, S. Čadro, and B. Sitaula, “Quantitative Assessment of Vulnerability to Climate Change in Rural Municipalities of Bosnia and Herzegovina,” Sustainability, vol. 9, no. 7, p. 1208, Jul. 2017, Available: https://doi.org/10.3390/su12093912.

C. Liu, Q. He, and Y. Li, “Spatiotemporal Evaluation of Socio-Ecological-Economic System Vulnerability: A County-Level Analysis of Chongqing, China,” Sustainability, vol. 12, no. 9, p. 3912, May 2020, Available: https://doi.org/10.3390/su12093912

J. A. Menezes, U. Confalonieri, A. P. Madureira, I. de B. Duval, R. B. dos Santos, and C. Margonari, “Mapping human vulnerability to climate change in the Brazilian Amazon: The construction of a municipal vulnerability index,” PLOS ONE, vol. 13, no. 2, p. e0190808, Feb. 2018, Available: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190808

Md. N. Ahsan and J. Warner, “The socioeconomic vulnerability index: A pragmatic approach for assessing climate change led risks–A case study in the south-western coastal Bangladesh,” Int. J. Disaster Risk Reduct., vol. 8, pp. 32–49, Jun. 2014, Available: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2013.12.009

Л. Нацагдорж, М. Дуламсүрэн, and Б. Цацрал, “Монгол орны нутаг дэвсгэр дээрх агаар мандлын гангийн судалгааны асуудал,” Уур Амьсгалын Өөрчлөлт Газар Тариалангийн Үйлдвэрлэл, pp. 26–47, 2002.

М.Алтанбагана, Эмзэг байдал. Улаанбаатар: Соёмбо принтинг, 2017.

Д. Чогсом, “Зудын судалгааны асуудалд,” Монгол Орны Газарзүйн Асуудлууд Эмхтгэл, vol. №2, 1964.

Л. Нацагдорж, “Ган зудын үнэлгээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг тооцох нь,” Ус Цаг Уур Орчны Хүрээлэн Эрдэм Шинжилгээний Бүтээл, 2014.

Д. Булгамаа, С. Сүмжидмаа, Б. Бестелмейер, and У. Будбаатар, “Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан,” Улаанбаатар, 2018.

S. Tserendash, The fundamental theory of pasture use. Ulaanbaatar, 2006.

UNCCD, “United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa.” 1994.

Д. Булган et al., Монгол орны цөлжилтийн атлас. Улаанбаатар: Адмон хэвлэлийн газар, 2014.

Азийн хөгжлийн банк, “Монгол Улсын бэлчээрийн тогтвортой байдал: Малчдын амьжиргаа ба уур амьсгалын өөрчлөлт,” 2014.

Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн, “‘Хөдөөгийн хүн амын суурьших үйл явцын газарзүйн судалгаа’ 2017-2019 сэдэвт эрдэм шинжилгээний тайлан,” Улаанбаатар, 2020.

Д. Базаргүр, Бэлчээрийн мал аж ахуйн газарзүй. Улаанбаатар: Адмон хэвлэлийн газар, 2005.

Үндэсний статистикийн хороо, “Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга,” 2017.

М. Алтанбагана and С. Давааням, “Уур амьсгалын өөрчлөлт ба шилжилт хөдөлгөөн, ядуурал, хүний хөгжил хоорондын динамик хамаарал,” МУ-Ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар Шинжлэх Ухааны Академийн Харьяа Үндэсний Хөгжлийн Хүрээлэнгийн “Монгол Улсын Хөгжлийн Судалгаа” Эрдэм Шинжилгээний Бүтээлийн Эмхтгэл, vol. №1, no. 13, pp. 10–13, 2012.

M. Altanbagana and B. Kherlenbayar, “Ecological Vulnerability Impact on Poverty and Migration in Mongolia,” National Development Institute, 2015.

Үндэсний статистикийн хороо, “Хөдөө аж ахуйн салбарын танилцуулга,” 2020.

Дэлхийн банк, “Ядуурлын дүр төрх,” 2020.

Үндэсний статистикийн хороо, “Тогтвортой хөгжил-статистик,” Үндэсний Статистик Сэтгүүл, vol. №3, 2017.

ҮСХ, “Хүн амын статистик үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал,” 2013. [Online]. Available: http://metadata.1212.mn/methodologydata.aspx?id=jFMbsINV1/+yY4+E5+GA6Q==

J. Amuzu, “Households’ Livelihood Vulnerability to Climate Change and Climate Variability: A Case Study of the Coastal Zone, The Gambia,” 2018, doi: 10.13140/RG.2.2.36057.42081.

Үндэсний статистикийн хороо, “Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал.” 2015.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам and НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж аухйн байгууллага, “Ган-зудын хосолсон гамшгийн эрсдэлийг эрт мэдээлэх, зарлах шалгуур үзүүлэлтийг малчдын амьжиргаа, бэлтгэлийг харгалзан боловсронгуй болгох зөвлөмж,” Улаанбаатар хот, Sep. 21, 2017. [Online]. Available: https://www.cpr.mn/wp-content/uploads/2017/09/Drougth-dzud-trigger-recommendations_mon_2017.pdf

Д. Базаргүр, Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарийг шинэчлэх нийгэм, эдийн засгийн газарзүйн тандах судалгаа. Улаанбаатар: Admon printing, 2007.

Байгаль хамгаалах сан, “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Үндэсний гуравдугаар тайлан.” 2017.

М. Алтанбагана, “Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилт”-ын дасан зохицох үйл ажиллагааны зорилтуудын суурь болон хүрэх түвшин, үр дүн, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох.” 2021.

Баруун бүсний тогтвортиой хөгжлийн хүрээлэн, “Ховд аймгийн бэлчээрийн эмзэг байдлын үнэлгээ ба нийгэм эдийн засагт үзүүлэх нөлөө,” Улаанбаатар хот, 2018.

ҮСХ and ХБНГУ-ын эдийн засгийн судалгааны институт, “Зудны хохирол нөхөхөд индексжүүлсэн даатгалын туслалцаа: Монгол Улсын МИД-ын жишээ,” ҮСХ, Улаанбаатар хот, 2016.

Монгол банк, “Зээлийн мэдээллийн сан.” [Online]. Available: https://www.mongolbank.mn/ayan.aspx?id=03

ҮСХ, “Эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал.” 2014.

Байгаль орчин, аялал жуучлалын яам, Уур амьсгалын ногоон сан, and НҮБ-ын байгаль орчны хөтөлбөр, “‘Парисын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилт’-ын дасан кахиоцох үйл ажиллагааны зорилтуудын суурь болон хүрэх түвшин, үр дүн, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох,” Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төлөвлөлтийн процессыг боловсронгуй болгох Үндэсний чадавх бэхжүүлэх (NAP) төсөл, Улаанбаатар хот, Apr. 2021.

Paula Jarzabkowsk, Konstantinos Chalkias, Birkbeck, Daniel Clarke, Ekhosuehi Iyahen, Daniel Stadtmueller, and Astrid Zwick, “Insurance for climate adaptation: opportunities and limitations,” 2019. [Online]. Available: https://www.insdevforum.org/wp-content/uploads/2020/08/Insurance-for-Climate-Adaptation-Opportunities-and-Limitations.pdf

Kate DeAngelis, “Inside stories on climate compatible development.” Climate & development knowledge network, 2013.

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан, Монгол Улсын Иргэний хууль. [Online]. Available: https://legalinfo.mn/mn/detail/299

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан, Хоршооны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/. [Online]. Available: https://old.legalinfo.mn/law/details/16583

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Galtbayar, S., Myagmarsuren, A., Munkhbat, B., Tsedev-Ish, O., Ulziibaatar, M., & Gankhuyag, U. (2022). Determining variables of social, economic, and ecological vulnerability to climate change. Mongolian Journal of Geography and Geoecology, 59(43), 30–42. https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2510

Issue

Section

Articles