Management effectiveness evaluation of protected areas in the western region

Authors

  • Enkhchumeg Tsedensodnom Division of Forest Resources and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Udval Bayarsaikhan Division of Forest Resources and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Batsaikhan Ganbaatar Division of Forest Resources and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Batdorj Dovdondemberel Division of Forest Resources and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Bayartulga Altankhuyag Division of Forest Resources and Forest Protection, Institute of Geography and Geoecology, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2508

Keywords:

Management effectiveness evaluation, Protected area, Western region, State, Key values to protect

Abstract

We conducted a baseline assessment of management effectiveness in the state and local protected areas, where Phase 1 of the Biodiversity and Adaptation to Climate Change Project was implemented, using the “Management Effectiveness Tracking Tool” (METT), approved by Order No. A/374 of the Minister of Environment and Tourism on October 1, 2018. The assessment involved more than 50 percent of stakeholder representation and was conducted with Protected Area (PA) managers, experts, and rangers. Management efficiency of the PAs in the western region increased to 67.08% in 2016, 70.32% in 2018, and 80.30% in 2021. The key values of PAs varied, however, the state of key values was improved due to the annual increase in management efficiency of PAs. In addition, improved efficiency of resource management of the protection administration, regularity of the control and monitoring studies carried out by the rangers, and increasing training and publicity for the public had an impact on the improvement of the state of key values. However, it was observed that the conservation of the key values was also likely affected by nature and climate change.

Баруун бүсийн ТХГН-ын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээ

ХУРААНГУЙ

Бид менежментийн үр ашигт байдлын суурь мэдээлэл бүрдүүлэх үнэлгээг БОАЖ-ын Сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/374 тоот тушаалаар батлагдсан “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний аргачлал”-ыг ашиглан БОЯБХУАӨДЗ төслийн 1-р үе шат хэрэгжсэн улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газруудад хийж гүйцэтгэв. Үнэлгээнд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн (ТХГН) удирдлага, мэргэжилтнүүд, байгаль хамгаалагчид болон 50 хувиас доошгүй хувийг хамруулав. Үнэлгээнд хамрагдсан баруун бүсийн ТХГН-уудын менежментийн үр ашигт байдал 2016 онд 67.08%, 2018 онд 70.32%, 2021 онд 80.30% болж нэмэгдсэн байв. ТХГН-ийн үнэт зүйлсүүд адилгүй боловч ТХГН-уудын менежментийн үр ашигт байдал жил бүр өсөж хамгааллын үнэт зүйлсийн төлөв байдал ч мөн сайжирсан үзүүлэлттэй байна. Мөн хамгаалалтын захиргааны нөөц боломжийн менежментийн үр ашигт байдал сайжирсан, байгаль хамгаалагчийн хяналт, мониторинг судалгаа тогтмол хийгдэж, иргэд, олон нийтэд хандах сургалт, сурталчилгаа нэмэгдсэн нь хамгааллын үнэт зүйлийн төлөв байдал сайжрахад нөлөөлж байна. Гэвч хамгааллын үнэт зүйлс бэлчээрт байгаль, цаг уурын өөрчлөлт анхаарал татахуйцаар нөлөөлж байгааг үнэлгээний дүнгээс харагдаж байна.

Түлхүүр үгс: Менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээ, Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, Баруун бүс, Төлөв байдал, Хамгаалах үнэт зүйл

Abstract
130
PDF 156

References

Тусгай хамгаалалтай газар нутгийн тухай (https://legalinfo.mn/mn/detail/479). 1994

Б. Мөнхчулуун, Л. Галрагчаа.Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний арга зүй. Улаанбаатар, 2018

Хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний аргачлал, Улаанбаатар, 2018.

Отгонтэнгэр УТХГ-ын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний тайлан, Улаанбаатар, 2016

Отгонтэнгэр УТХГ-ын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний тайлан. Улаанбаатар, 2018

Отгонтэнгэрийн ДЦГ-ын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний тайлан. ШУА, Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн. Улаанбаатар, 2021

Тарвагатайн нурууны БЦГ-ын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний тайлан. ШУА, Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн. Улаанбаатар, 2021

Хангайн Нурууны БЦГ-ын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээ. Улаанбаатар, 2018

Хангайн Нурууны БЦГ-ын менежментийн төлөвлөгөө (2019-2022). Улаанбаатар, 2018

Хангайн нурууны БЦГ-ын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний тайлан. ШУА, Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн. Улаанбаатар, 2021

Орхоны хөндийн БЦГ-ын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээ. Улаанбаатар, 2016

Орхоны хөндийн БЦГ-ын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээ. Улаанбаатар, 2018

Орхоны хөндийн БЦГ-ын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний тайлан. ШУА, Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн. Улаанбаатар, 2021

Хустайн БЦГ-ын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээ. Улаанбаатар, 2016

Хустайн БЦГ-ын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээ. Улаанбаатар, 2019

Хустайн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны жилийн үйл ажиллагааны тайлан 2012-2020 он. Улаанбаатар, 2020

Хустайн БЦГ-ын менежментийн үр ашигт байдлын үнэлгээний тайлан. ШУА, Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн. Улаанбаатар, 2021

Биологийн олон янз байдлын тухай конвенцын үндэсний VI тайлан (2015-2018). БОАЖЯ. Улаанбаатар, 2019

“Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын менежментийн үр ашигт байдлын шалгуур үзүүлэлтэд мониторинг, үнэлгээ хийх” зөвлөх үйлчилгээний тайлан (Баруун бүс). ШУА, Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн. Улаанбаатар, 2021

Downloads

Published

2022-12-29

How to Cite

Tsedensodnom, E., Bayarsaikhan, U., Ganbaatar, B., Dovdondemberel, B., & Altankhuyag, B. (2022). Management effectiveness evaluation of protected areas in the western region. Mongolian Journal of Geography and Geoecology, 59(43), 10–20. https://doi.org/10.5564/mjgg.v59i43.2508

Issue

Section

Articles