Allometric equations for the above-ground biomass of Gmelin larch (Larix gmelinii Rupr.), Chekanovsky larch (Larix czekanowskii Szaf) in the Ereen Forest-Vegetation Province of Mongolia

Authors

  • Baatar Altanzagas Botanic Garden and Research Institute, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, 13330, Mongolia
  • Batbaatar Altansukh Botanic Garden and Research Institute, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, 13330, Mongolia
  • Tumurbaatar Ariunbaatar Botanic Garden and Research Institute, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, 13330, Mongolia
  • Chimidnyam Dorjsuren Botanic Garden and Research Institute, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, 13330, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjb.v4i30.2588

Keywords:

Gmelin larch, Chekanovsky larch, tree volume, aboveground biomass and allometric equation

Abstract

The sample trees of Gmelin larch (Larix gmelinii Rupr.) and Chekanovsky larch (Larix czekanowskii Szaf ) were destructively sampled for stem volume and above ground biomass study in the Ereen Mountain Forest-Vegetation Province of Mongolia. Allometric equations for the estimation of the single-tree stem volume and aboveground biomass (AGB) of Larix czekanowskii and Larix gmelinii using the independent variables as tree height (H), stem diameter at breast height (D) and D2H. The best-fit equation for stem volume modeling was lnŶ=-7.829+0.748ln(D²×H) for Larix gmelinii and lnŶ=-11.416+0.903lnD+2.9×lnH for Larix czekanowskii. The best performing single-tree biomass model was found for the allomеtric equations lnŶ=lna+b×lnD+c×lnH for total AGB, stem, branch, foliage biomass of Larix czekanowskii and total AGB and stem biomass of Larix gmelinii, lnŶ = lna + b×lnD for branch and foliage biomass of Larix gmelinii.

Монгол орны Эрээний нурууны Гмелиний болон Чекановскийн шинэс модны газрын дээрх биомассын аллометрийн тэгшитгэл

Хураангуй: Энэхүү судалгааны үр дүнд Монгол орны ой-ургамалжлын мужлалын Эрээн нурууны хошууны Гмелиний (Дагуур) шинэс (Larix gmelinii Rupr.), Чекановскийн шинэс (Larix Czekanowskii Szaf.) модны газрын дээрх биомассыг судалж, модны ишний эзлэхүүн, газрын дээрх биомассыг ишний 1.3 м өндөр дэх диаметр (D), өндөр (H) болон D2Н зэрэг үзүүлэлтийг ашиглан тооцоолох аллометрийн загвар боловсруулав. Модны ишний эзлэхүүнийг тооцоолоход Гмелиний шинэс модонд lnŶ=-7.829+0.748ln(D²×H), Чекановскийн шинэс модонд lnŶ=-11.416+0.903lnD+2.9×lnH тэгшитгэл сайн тохирч байна. Гмелиний шинэс модны иш, мөчир, шилмүүс, газрын дээрх нийт биомассыг загварчлахад хоёр хувьсагчтай lny=lna+b×lnD+c×lnH тэгшитгэл хамгийн тохиромжтой.. Чекановскийн шинэс модны хувьд иш, газрын дээрх биомассыг lny=lna+b×lnD+c×lnH тэгшитгэлээр, харин мөчир, шилмүүсний биомассыг lnŶ = lna + b×lnD гэсэн нэг хувьсагчтай логарифм тэгшитгэлээр тооцоолох нь илүү нарийвчлалтай болно.

Түлхүүр үгc: Гмелиний шинэс (Larix gmelinii Rupr.), Чекановскийн шинэс (Larix Czekanowskii Szaf.) модны эзлэхүүн, газрын дээрх биомасс, аллометрийн тэгшитгэл.

Abstract
71
PDF 78

Downloads

Published

2022-10-01

How to Cite

Altanzagas, B., Altansukh, B., Ariunbaatar, T., & Dorjsuren, C. (2022). Allometric equations for the above-ground biomass of Gmelin larch (Larix gmelinii Rupr.), Chekanovsky larch (Larix czekanowskii Szaf) in the Ereen Forest-Vegetation Province of Mongolia. Mongolian Journal of Botany, 4(30), 115–131. https://doi.org/10.5564/mjb.v4i30.2588

Issue

Section

Articles