Some Observations on Definitions of Legal Terms

Authors

  • Davaasuren Tumenjargal National Council for Language Policy, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3442

Keywords:

Legislation, legal terms, definitions, concepts, cognition, terminology standards

Abstract

Legal terminology is a specialized lexical unit used in legal language. Thus, the terminology of the legal field should be rational, clear and understandable. In this article, we aimed to analyze the grammatical and stylistic errors in the definitions of 1368 terms (249 laws) in the “Legal Terms” menu of the Mongolian legal database www.legalinfo.mn, and whether the requirements of the definition of the term are met the standard, whether the concepts are fully expressed from the cognitive point of view, whether it is concise, clear and understandable from the user’s point of view, and to give opinions on the issues to be considered in the future.
According to the results of the study, the definition of terms in the unified database of legal terms has orthographic and stylistic errors, concepts are incorrectly expressed, and the terms do not meet the international standard requirements with no fixed models.

Keywords: Legislation, legal terms, definitions, concepts, cognition, terminology standards.

Хуулийн нэр томьёоны тодорхойлолтод хийсэн зарим ажиглалт

Хураангуй: Хуулийн нэр томьёо хууль зүйн хэм хэмжээг боловсруулахад хэрэглэдэг мэргэжлийн онцлог бүхий үгийн сангийн нэгж тул оновчтой, тодорхой, ойлгомжтой байх ёстой. Иймээс Монгол Улсын эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан www.legalinfo.mn-ийн “Хуулийн нэр томьёо” цэсийн 1368 нэр томьёоны тодорхойлолт (249 хуулийн)-ыг хэлний талаас зөв бичих дүрмийн болон найруулгын алдаа буй эсэх, танин мэдэхүйн талаас ухагдахууныг бүрэн илэрхийлсэн эсэх, стандартын талаас нэр томьёоны тодорхойлолтын шаардлага хангасан эсэх, хэрэглэгчид товч, тодорхой, ойлгомжтой эсэхэд задлан шинжилгээ хийж, цаашид анхаарах асуудлын талаар санал дүгнэлт өгөхийг зорилоо. Судалгааны дүнгээс үзэхэд, хуулийн нэр томьёоны нэгдсэн санд буй нэр томьёоны тодорхойлолт нь хэлний талаас зөв бичих дүрмийн болон найруулгын алдаатай, танин мэдэхүйн талаас зарим нэр томьёоны тодорхойлолт ухагдахууныг буруу томьёолж алдаа гаргасан, стандартын талаас тогтсон нэг загваргүй, шаардлагад нийцээгүй, хэрэглээний талаас ойлгомжгүй зэрэг алдаа дутагдалтай байна.
Түлхүүр үг: хууль тогтоомж, хуулийн нэр томьёо, тодорхойлолт, ухагдахуун, танин мэдэхүй, нэр томьёоны стандарт

Abstract
27
PDF
20

Downloads

Published

2023-12-15

How to Cite

Tumenjargal, D. (2023). Some Observations on Definitions of Legal Terms. Mongolian Journal of Applied Linguistics, 8(1), 128–147. https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3442

Issue

Section

Articles