The Results of Compliance Test for Determining the Mongolian Script Knowledge and Skills of Civil Servants

Authors

 • Gerelmaa Jambaljav search and Methodology Center for Mongolian Philology of the Mongolian National Institute of Educational Research, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3441

Keywords:

mongolian script, level, task, analysis, method, factors

Abstract

In the framework of conducting the preparatory work for the implementation of the medium and long-term planning of the official transition to the use of the Mongolian script, the results of the analysis of the test used to determine the level of knowledge and ability of government employees in the Mongolian script are reflected in this article. The study will determine the level of knowledge and skills of the government employees in Mongolian script, and based on that, the directions and forms of activities will be determined. Also, this study is academically and practically important on the following points. 

 • Contribute to the development of Mongolian literacy education theory and methodology. 
 • Ideas and understanding of adult literacy (Mongolian script) education will develop. 
 • Contribute to the creation of systematic knowledge about the research methods of Mongolian script. 
 • It will be possible to put research materials on Mongolian literacy education into academic circulation. 
 • It is possible to use the programs, manuals, training materials, and methods developed during the pilot study. 
 • Once the comprehensive and systematic procedure of Mongolian script for adults (programs, manuals, trainers, electronic and paper materials) is tested and ready, the target groups (public servants) will be upskilled and human resources will be increased in the field. 
 • As a result of the study, a database, standardized test database, and research database will be created. 

Төрийн албан хаагчдын монгол бичгийн мэдлэг, чадварыг тодорхойлох сорилын нийцлийн шинжилгээний үр дүн

Хураангуй: Монгол бичгийн хэрэглээнд албан ёсоор шилжих дунд болон урт хугацааны төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд төрийн албан хаагчдын монгол бичгийн мэдлэг, чадварын түвшнийг тогтооход ашиглах сорилын нийцлийг шинжлэх судалгааны үр дүнг энэхүү өгүүлэлд тусгав. Төрийн албан хаагчдын монгол бичгийн мэдлэг, чадвар ямар түвшинд байгааг судалгаагаар тогтоож, түүнд тулгуурлан дэмжих чиглэл, үйл ажиллагааны арга хэлбэрийг тодорхойлох юм. Мөн энэхүү судалгааны эрдэм шинжилгээний болон практик ач холбогдлыг бид дараах байдлаар тодорхойлж байна.

 • Монгол бичиг үсгийн боловсролын онол, арга зүйг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.
 • Насанд хүрэгчдийн бичиг үсгийн (монгол бичгийн) боловсролын үзэл санаа, ойлголт төлөвшинө.
 • Монгол бичгийн эрдэм шинжилгээний арга хандлагын талаар системтэй мэдлэг бий болоход хувь нэмэр оруулна.
 • Монгол бичиг үсгийн боловсролын талаарх судалгааны материалыг эрдэм шинжилгээний эргэлтэд оруулах боломж бүрдэнэ.
 • Турших судалгааны явцад боловсруулсан хөтөлбөр, гарын авлага, сургалтын хэрэглэгдэхүүн, ашиглах арга аргачлалыг ашиглах боломжтой.
 • Монгол бичгийн насанд хүрэгчдийн сургалтын нэгдсэн системчилсэн (хөтөлбөр, гарын авлага, сургагч багш, цахим болон цаасан хэрэглэгдэхүүн) багц туршигдаж бэлэн болсноор зорилтот бүлгүүд чадавхжиж хүний нөөц бий болно.
 • Мэдээллийн сан, түвшинчилсэн сорилын сан, судалгааны өгөгдлийн сантай болно.

Түлхүүр үг: монгол бичиг, түвшин, даалгавар, шинжилгээ, арга, хүчин зүйлс

Abstract
31
PDF
18

Downloads

Published

2023-12-15

How to Cite

Jambaljav, G. (2023). The Results of Compliance Test for Determining the Mongolian Script Knowledge and Skills of Civil Servants. Mongolian Journal of Applied Linguistics, 8(1), 116–127. https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3441

Issue

Section

Articles