Analyzing Definitions of Terms in Terms of Standard Requirements

Authors

  • Munkhtsetseg Namsrai Department of Applied Linguistics, the Institute of Language and Literature, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3438

Keywords:

term standard requirements, definition, concept, content, form

Abstract

In every field of science, technology, and social economy, it is necessary to develop, regulate, and uniformly standardize hundreds of terms that name new knowledge, new products, and services. Thus, the role and importance of terminology in Mongolian standards is increasing more and more. It is said that about 550 of the 6747 standards in Mongolia are terminology standards. In addition, other standards have terms and definitions within them.
Within the framework of the basic research project, this article aims to analyze whether the definitions of standardized terms have been developed in accordance with the terminology standards in terms of content and form.
According to the research, the entry of definitions of terms does not have a unified standard, and there are many errors in content and form. We have put forward suggestions on how to solve these problems.

Нэр томьёоны тодорхойлолтыг стандарт шаардлагын үүднээс задлан шинжлэх нь
(МУ-ын стандартчилсан нэр томьёоны жишээгээр)

Хураангуй: Шинжлэх ухаан, технологи, нийгэм эдийн засгийн салбар бүрд шинэ мэдлэг, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэрлэсэн олон зуун нэр томьёог боловсруулах, журамлах, жигдлэн стандартчилах шаардлагатай болсон. Үүнтэй уялдан Монгол Улсын стандартад нэр томьёоны үүрэг, ач холбогдол улам бүр ихсэж байна. Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөж буй 6747 стандартын 550 орчим нь нэр томьёоны стандарт байна. Үүнээс гадна бусад стандарт ч дотроо нэр томьёо, тодорхойлолттой байдаг.
Энэхүү өгүүлэл нь дээрх хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилгоор гүйцэтгэж буй суурь судалгааны төслийн хүрээнд стандарт дахь нэр томьёоны тодорхойлолтуудыг нэр томьёоны стандартын дагуу боловсруулагдсан эсэхийг агуулгын болон хэлбэрийн талаас нь шинжлэн судлахыг зорьсон болно.
Судалгаанаас үзэхэд, нэр томьёоны тодорхойлолтын бичилт нь нэгдсэн стандартгүй, агуулга, хэлбэрийн хувьд алдаа дутагдал их байна. Бид эдгээр асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар саналаа дэвшүүлсэн болно.
Түлхүүр үг: нэр томьёоны стандарт шаардлага, тодорхойлолт, ухагдахуун, агуулга, хэлбэр

Abstract
38
PDF
31

Downloads

Published

2023-12-15

How to Cite

Namsrai, M. (2023). Analyzing Definitions of Terms in Terms of Standard Requirements. Mongolian Journal of Applied Linguistics, 8(1), 56–75. https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3438

Issue

Section

Articles