Quantitative Analysis on Terminology Structure in Terminology Standards

Authors

  • Batbyamba Tuvdendorj Department of Applied Linguistics, the Institute of Language and Literature, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3435

Keywords:

terminology standards, structure, principles of creating terms, language abbreviation

Abstract

The article deals with the structure of the terms in the standards based on the database of 10421 standardized terms created by the Sector of the Applied Linguistics, Institute of Language and Literature, Mongolian Academy of Sciences in the framework of the basic research project “Research on Mongolian term standards (Localization of international standards of terminology development methods and principles)”. The 10421 terms in our database are made up of 1-13 words. Examining the structure of a standardized term is useful in determining whether the term meets the basic requirements of being concise, unambiguous, and rational. Therefore, based on the research and observations, we aimed to contribute our own suggestions about the structure of standardized terms.

Стандарт дахь нэр томьёоны бүтцэд хийсэн тоон шинжилгээ

Хураангуй: ШУА-ийн ХЗХ-ийн Хэрэглээний хэл шинжлэлийн салбарт хэрэгжүүлж буй “Монгол нэр томьёоны стандартын судалгаа (Нэр томьёог боловсруулах арга, зарчмын олон улсын стандартыг нутагшуулах)” суурь судалгааны төслийн хүрээнд Монгол Улсад хэрэглэж буй 10421 стандартчилсан нэр томьёоны сан бүрдүүлэв. Бидний цуглуулсан сан дахь 10421 нэр томьёо нь 1-13 үгээс бүтсэн байна. Стандартчилсан нэр томьёоны бүтцийг судлах нь нэр томьёо товч тодорхой, салаа утгагүй бөгөөд оновчтой байх гэсэн нэр томьёоны үндсэн шаардлагад нийцэж буй эсэхийг тодорхойлоход ач холбогдолтой юм. Иймд уг судалгаа, ажиглалтдаа тулгуурлан, стандарт дахь нэр томьёоны бүтцийн талаар өөрсдийн саналаа нэмэрлэхийг зорив.
Түлхүүр үг: нэр томьёоны стандарт, бүрэлдэхүүн, нэр томьёо оноох боловсруулах зарчим, хэлний хэмнэл

Abstract
31
PDF
31

Author Biography

Batbyamba Tuvdendorj, Department of Applied Linguistics, the Institute of Language and Literature, Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

School of Mongolian Studies, Inner Mongolia University, Hohhot, China

Downloads

Published

2023-12-15

How to Cite

Tuvdendorj, B. (2023). Quantitative Analysis on Terminology Structure in Terminology Standards. Mongolian Journal of Applied Linguistics, 8(1), 16–25. https://doi.org/10.5564/mjal.v8i1.3435

Issue

Section

Articles