Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь:

 • Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй байх
 • Шинэлэг санааг дэвшүүлсэн, эрэл хайгуул хийсэн байх
 • Практик ач холбогдолтой байх
 • Асуудал дэвшүүлж, тодорхой шийдэл, үр дүнд хүрсэн байх

 

 1. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

 

 • Бүтээлийн нэр (Title) Өгүүллийн гарчигт  товчилсон үг оруулахаас зайлсхийх, илэрхийлэл  товч бөгөөд агуулга тодорхой тусгагдсан байх. Орон нутгийн судалгаанд тухайн улс, бүс нутгийн нэрийг бичих.
 • Судлаачийн нэр, хаяг, Судлаачийн овог, нэр, (хамтран зохиогч) цахим хаяг, утасны дугаар бичих
 • Байгууллагын мэдээлэл. Байгууллагын харьяалал, хот, улсын нэрийг бичсэн байна. Цол, зэрэг, шагналыг бичихгүй.
 • Товч хураангуй (Abstract) Хураангуй хэсгийг англи болон монгол хэлээр 10-15 мөрт багтаан бичнэ. Хураангуйд тус судалгааны ажлын гол зорилго, асуудал, таамаглал,  аргазүй, үр дүн, дүгнэлт хэсгээс товч тодорхой дурдаж, уг судалгааны ажлаар шийдвэрлэсэн асуудал, түүний онол, практикийн ач холбогдол, дэвшүүлж байгаа асуудал, шинэлэг талыг хураангуйлан бичнэ.
 • Түлхүүр үгс (Key words) Индексжүүлэх зорилгоор ашиглаж болох 6-8 түлхүүр үгийг ялган хураангуй хэсгийн доод талд англи болон монгол хэлээр бичсэн байна. Түлхүүр үг нь нэр үг, нэрлэхийн тийн ялгал, ганц тоон дээр байна. Илтгэлийн нэрд орсон үг түлхүүр үг болохгүй.
 • Удиртгал (Introduction) Удиртгал хэсэг нь өгүүллийн нийт бичвэрийн 5% орчим байна. Энэ хэсэгт судалгааны зорилго, зорилт, сэдвийг сонгох үндэслэл, судлах хэрэгцээ шаардлага, асуудал, таамаглалыг багтаасан эхлэл, өрнөл, төгсгөлтэй бичвэрээр илэрхийлсэн байна. Сэдвийн судлагдсан байдлыг энэ хэсэгт багтаан эшлэл, зүүлттэйгээр бичнэ.
 • Арга зүй (Methodology) Аргазүй нь судалгааны арга, аргачлал, үйл ажиллагаа, алхам, процедур, өгөгдөл цуглуулсан аргыг багтаан илэрхийлсэн байна.
 • Үр дүн (Results) Судалгаанаас гарах үр дүнг тоон болон чанарын шинжилгээний аргууд хэрэглэн нотолж баримтжуулсан байх ба судлаачийн хувийн үзэл бодлоос ангид байна.
 • Дүгнэлт ба хэлэлцүүлэг (Discussion) Дүгнэлт ба хэлэлцүүлэг нь судалгааны үр дүнд суурилсан, түүнээс мөрдсөн утга, санааны илэрхийлэл байна. Энэ хэсэгт судалгааны үр дүн, дүгнэлтийн онолын болон практик ач холбогдлыг дурдаж болно. Хэлэлцүүлэг нь судалгааны үр дүнгийн хамрах хүрээ, хил зааг, хязгаарыг тогтоосон үндэслэл бүхий эргэцүүлэл тул үүнийг учир шалтгаан үндэслэлтэйгээр илэрхийлсэн байвал зохино.

 Ном зүйн жагсаалт (References) Эшлэл, эх сурвалж, номзүйн бичилтэд олон улсын АРА стандартын 7-р хувилбарыг мөрдөнө.

 • Хавсралт

 

ХОЁР. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛИЙН БИЧВЭРИЙН

ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

 

 • 1. Эрдэм шинжилгээний бүтээлд хэвлүүлэх өгүүллийг болон өгүүлэл дэх зургийн таних тэмдэг, хүснэгт дэх бичвэрүүдийг мөн монгол хэлээр бичнэ.
 • 2. Өгүүллийн нэр, зохиогчдын нэр болон албан байгууллагын нэр, хураангуй, түлхүүр үгсийг монгол болон англи хэлээр давхар бичиж илгээнэ.
 • 3. Цаас болон хуудасны хэмжээ: Өгүүллийн үндсэн текстийг Microsoft word программыг ашиглан дараах стандартын дагууд бичнэ. Үүнд:
 1. Цаасны хэмжээ: 21.0 см x 29.7 см (A4)
 2. Өгүүллийн нэр, зохиогчдын нэр, албан байгууллагын нэр, хураангуй, түлхүүр үгс зэргийг англи, монгол хэл дээр бичсэн эхний хоёр хуудасны хэмжээ нь: дээд талаас 4.44 см; доороос 4.44 см; зүүнээс 2.5 см, баруунаас 2.5 см зайтай;
 3. Тус 2 хуудаснаас бусад бүх хуудасны бичвэрийн талбай нь: дээд талаас 3.17 см; доороос 3.17 см; зүүнээс 2.5 см, баруун 2.5 см зайтай байна.
 • 4. Үндсэн текстийг бичихдээ “Times New Roman” фонтоор, үсгийн өндөр 12 pt, мөр хоорондын зай (line by 0.51 cm, line spacing at least 12 pt, spacing before 0 pt, after 6 pt) хэмжээтэй байна. “Header”, “Footer”, “Footnote” командыг ашиглахгүй, мөн хуудасны дугаарыг тавихгүй. Жич: Хураангуй хэсгийг бичихэд уг зааврыг мөрдөхгүй болно.
 • 5. Өгүүлэлд гарчгийн дараах төрлүүдийг ашиглана.
  1. Бүтээлийн ерөнхий гарчиг нь “Times new roman” фонттой, /14/ pt үсгийн өндөртэйгөөр тодруулан “bold” хэлбэрээр, эхний үг болон оноосон нэрийн эхний үсэг томоор бичнэ.
  2. БҮЛГИЙН ГАРЧИГ-ийг “Times new roman” фонттой, 12 pt үсгийн өндөртэйгөөр тодруулан “bold” хэлбэрээр зүүн талын эгнээнд зэрэгцүүлэн, мөр хоорондын зай (line spacing at least 12.05 pt, spacing before 12 pt, after 9 pt), бүх үсгийг томоор бичнэ. Өгүүлэл нь Удиртгал, СУДАЛГААНЫ АРГАЗҮЙ, СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН, ДҮГНЭЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, НОМ ЗҮЙН ЖАГСААЛТ, гэсэн бүлгүүдийг зайлшгүй агуулсан байна. Дээрх бүлгийн гарчгуудын нэрийн урд ром тоогоор дугаарлана.
  3. Дэд Гарчиг-ийг хуудасны зүүн дээд ирмэгээс эхэлнэ. “Times new roman” фонтоор, 12 pt үсгийн өндөртэйгөөр, бүх үгийг тодруулж “bold”, ташуу “Italic” хэлбэрээр бичнэ. Мөр хоорондын зай (line spacing at least 12.05 pt, spacing before 12 pt, after 9 pt) хэлбэртэй байна.
  4. Дэд Гарчгийн Доторх Гарчиг-ийг хуудасны зүүн дээд ирмэгээс эхэлнэ. “Times new roman” фонтоор, 12 pt үсгийн өндөртэйгөөр, бүх үгийг ташуу “Italic” хэлбэрээр бичнэ (Тодруулан “bold” болгох шаардлагагүй). Мөр хоорондын зай (line spacing single, spacing before 12 pt, after 9 pt) хэлбэртэй байна.
  5. Дэд Гарчгийн Гарчиг Доторх Гарчиг (хэсгийн гарчиг)-ийг хуудасны зүүн дээд ирмэгээс эхэлнэ. “Times new roman” фонтоор, /5/ pt үсгийн өндөртэйгөөр, бүх үгийг “Italic” болон “Underline” хэлбэрээр бичнэ (Тодруулан “bold” болгох шаардлагагүй). Мөр хоорондын зай (line spacing single, spacing before 12 pt, after 9 pt) хэлбэртэй байна.
 • 6. Нэгжийн олон улсын системийг (SI) ашиглана.
  1. Тухайлбал хэмжигдэхүүнүүдийг см, мм, г, га гэх мэт нэгжээр бичихдээ хоосон зай эсвэл цэг, таслал ашиглахгүй. Гэхдээ тоо болон нэгжийг хооронд нь нэг хоосон зайгаар заавал тусгаарласан байна (3 см).
  2. Хүснэгт болон зурагт хувийг тэмдэгт (%)-ээр үзүүлэх бөгөөд ялгах тэмдэг болон тооноос нь хоосон зай авалгүй залгаж бичнэ (100%).
  3. Нэгээс арав хүртэлх тоог өгүүлбэрт үсгээр бичнэ, харин 11 болон түүнээс дээш тоог өгүүлбэрт тоогоор бичнэ. Үүнд (а) хэрвээ өгүүлбэр тоогоор эхэлж байвал, (б) мөн тоо нь нэгжтэй байвал хамаарахгүй (5 кг). Сая, мянга гэх мэт тоог тэмдэглэхдээ таслал эсвэл цэгийг хэрэглэхгүй зөвхөн хоосон зай авна (10 000; ₮5 000 гэх мэт).
 • 7. Гэрэл зураг, гар зураг, хүснэгт нь өнгөт, хар цагаан байж болно. Зургийн нягтрал 300dpi-тай байна. Scanner ашиглаж тоон хэлбэрт оруулсан бүдүүвч болон фото зургийг 300 dpi нягтшилтай JPEG өргөтгөлтэй буулгаж бичвэрийн дотор мөрийн төв хэсэгт байрлуулна. Зураг дээрх үсэг, тооны өндөр нь ерөнхий бичвэрийн үсгийн өндөртэй тэнцүү буюу 85%-иас багагүй байна. Зургийн хэлбэр хэмжээ нь дүрслэлийн хувьд тохирохуйц байх ёстой. Зураг бүр тайлбартай байх бөгөөд тайлбарыг зургийн чанх дор голлуулан бичнэ. Зургийг зөвхөн хуудасны дээд, доод талд байрлуулах бөгөөд зургийн өргөн нь нэг эсвэл хоёр баганад тохирох хэмжээтэй байна. Зургийн дугаарлалтыг (Зураг 1.) гэсэн хэлбэртэйгээр, тайлбарыг “Times New Roman” фонтоор, 10 pt үсгийн өндөртэйгөөр тухайн зургийн дор мөр голлуулан бичнэ.
 • 8. Хүснэгтийг “Microsoft Word” программын “Table” функцийг ашиглан бэлтгэх. Хүснэгтийн дугаар болон гарчгийг хүснэгтийн дээд талд ижил шугамд байрлуулна. Дугаарлалтыг (Хүснэгт 1.) гэсэн хэлбэртэйгээр, тайлбарыг “Times New Roman” фонтоор, 10 pt үсгийн өндөртэйгөөр тухайн хүснэгтийн дээр мөр голлуулан бичнэ. Хүснэгтэд босоо болон хөндлөн шугамуудыг бүрэн ашиглана. Хүснэгтийн зүүлт тайлбарыг 9pt үсгийн өндөртэйгөөр “italic” хэлбэрээр бичнэ. Хүснэгтийн зүүлт тайлбар бүр шинэ мөрнөөс эхэлнэ. Магадлалыг дараах байдлаар харуулж болно: p < 0.10; *p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001. Хүснэгтийн эхний мөр дэх нэршлүүдийг бичсэн мөрний дэвсгэр өнгийг Blue accent: 1 (R: 91, G: 155, B: 213)-аар авч, тухайн мөр дэх текстийг цагаан өнгөөр бичиж, тодруулах (Bold) шаардлагатай.
 • 9. Зураг, бүдүүвчийн тайлбарыг тэдгээрийн доод талд голлуулан бичиж, дугаарыг түүний өмнө тавина.
 • 10. Томьёог “Microsoft Word”-ын “Equation” программыг ашиглан бичих бөгөөд математик илэрхийллийн үсгийн өндөр нь 10 pt хэмжээтэй байх ба мөр голлон бичнэ. Томьёоны дугаарыг тухайн мөрний төгсгөлд бага хаалтад бичнэ (1).
 • 11. Товчлолыг ашиглахдаа эхний удаа бүрэн утгыг илэрхийлсэн байх ёстой. Жишээ нь: Шинжлэх Ухааны Академи (ШУА). Тэмдэглэгээ хийхдээ ихэнх товчилсон үгэнд цэгийг ашиглахгүй. Жишээ нь ШУА гэж бичих бөгөөд Ш.У.А гэж бичихгүй. Өгүүлэлд улс орны нэрийг товчлохгүй. Жишээ нь Америкийн нэгдсэн улс гэж бичих бөгөөд АНУ гэж бичихгүй.

 

ГУРАВ. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛИЙН БИЧВЭРИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА /ӨГҮҮЛЛИЙН БҮТЦЭЭР/

 • Өгүүллийн гарчиг: Өгүүллийн гарчгийг “Times New Roman” фонтоор, 14 pt үсгийн өндөртэйгөөр, тодруулан (Bold), мөр голлон нэг баганад бичнэ. Мөрний дээд зай болон мөр хоорондын зай (space before: 36 pt., Line spacing: single) байна. Өгүүллийн гарчигт дэд гарчиг байгаа тохиолдолд “Times New Roman” фонтоор, 12 pt үсгийн өндөртэйгөөр, Italic хэлбэрээр бичнэ.
 • Зохиогчийн нэр: Зохиогчдын овог нэрийг өгүүллийн гарчгийн доор байрлуулж, “Times New Roman” фонтоор, 12 pt үсгийн өндөртэйгөөр мөр тэгшлэн, мөр хоорондын болон мөрний дээд, доод зай (line spacing: 1.5 lines, spacing before 6 pt, spacing after 6 pt) хэлбэрээр бичнэ. Зохиогчийн овгийн нэр болон өөрийн нэрийг бүтнээр бичихийг анхаарна уу. Зохиогчдын нэрсийн дээр албан байгууллагаас нь шалтгаалан 1, 2, 3 .. гэх мэт дугаарлах ба холбоо барих зохиогчийн нэрийн дээрх тооны араас таслал авч (*) тэмдэглэгээг тэмдэглэнэ. Нэг байгууллагын зохиогчдыг нэг ижил тэмдгээр тэмдэглэнэ.

Жишээ нь, зохиогчдын нэрсийг:

 • Монгол хэл дээр зохиогчийн нэрийг овгийн нэрийн өмнө дараах байдлаар бичнэ. Батсүх Цэрэндорж1,*, Гэрэлмаа Дамба2
 • Англи хэл дээр бичихдээ зохиогчийн нэрийг овгийн нэрийн өмнө дараах байдлаар бичнэ. Batsukh Tserendorj1,*, Gerelmaa Damba2
 • Байгууллагын нэр: Байгууллагын нэрийг товчлохгүй бөгөөд зохиогчийн нэрсийн доор зай авахгүйгээр тухайн зохиогчийн харьяалагдаж буй салбар, байгууллагын нэр, аймаг, хот, улсын нэр гэсэн дараалалтайгаар “Times New Roman” фонтоор, 10pt үсгийн өндөртэйгөөр, үг бүрийн эхний үсгийг томоор, мөрийг зүүн талд тэгшлэн, мөр хоорондын зай (line spacing single), “italic” хэлбэрээр нэг баганад бичнэ.
 • Холбоо барих зохиогчийн цахим хаяг: Цахим хаягийг “Times New Roman” фонтоор, 10pt үсгийн өндөртэйгөөр “italic” хэлбэрээр мөрийг зүүн талд тэгшилж, доогуур зураасгүй бичих ба мөр хоорондын зай (line spacing 1.5 lines, мөрний доод зай spacing after 6 pt) хэлбэртэй байна.
 • Хураангуй: Бүтээлийн хураангуйг 10-15 мөрөнд багтаан, “Times New Roman” фонтоор, 10pt үсгийн өндөртэйгөөр мөр голлуулан, мөр хоорондын зай 13 pt (line spacing at least 13 pt) хэлбэртэйгээр бичнэ. Хураангуйг монгол болон англи хэл дээр тус тус бичнэ.
 • Түлхүүр үгс: Түлхүүр үгсийг хураангуйн доод хэсэгт “Times New Roman” фонтоор, 11 pt үсгийн өндөртэйгөөр мөр голлуулан, мөр хоорондын зай (line spacing at least 13 pt, мөр хоорондын дээд, доод зай spacing before 12 pt, after 22 pt), ташуу “Italic” хэлбэрээр нэг баганад бичнэ. Түлхүүр үгсийг монгол болон англи хэл дээр тус тус бичнэ.
 • Агуулгын нэршлүүд буюу Талархал, Ашигласан ном, хэвлэл-ийн гарчгийг бичихдээ дугаарлахгүйг анхаарна уу. Доторх бичвэрүүд нь 2.3-д заасан шаардлагын дагуу байна.

ДӨРӨВ. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛИЙН БИЧВЭРТ ЭШЛЭЛ АВАХ, АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТЫГ БОЛОВСРУУЛАХ                   ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА 

 • Эшлэл авсан ном зохиолын жагсаалтыг НОМ ЗҮЙН ЖАГСААЛТ гэсэн гарчиг тавьж “Times New Roman” фонтоор, 12 pt үсгийн өндөртэйгөөр бичнэ. Эшлэл авсан эх сурвалж материалыг баримтжуулах үед эх сурвалжийн зохиогчийн нэр, огноо, өгүүллийн нэр зэрэг нь хүчин төгөлдөр байх хэрэгтэй. Гол зарчим нь бусад бүх утга санаа, үг, үнэн зөв, албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн байх ёстой.
 • Эшлэлийн дугаарыг нь өгүүллийн эхнээс дараалан, дөрвөлжин хаалтад бичигдэнэ [1]. Цэг, таслал зэрэг нь эшлэлийн хаалтын дараагаар бичигдэнэ.
 • Ашигласан ном, хэвлэлийн жагсаалтыг тухайн эшлэл авсан бүтээлийн бичвэрт эшлэгдсэн дарааллаар нь гаргана.
 • Эшлэл, эх сурвалж, номзүйн бичилтэд олон улсын АРА стандартын 7-р хувилбарыг мөрдөнө.

ТАВ. БУСАД

 • Мэдээллийн шинжтэй эрдэм шинжилгээний бүтээл, танин мэдэхүйн өгүүллийг дүгнэлтгүй ирүүлж болно.
 • Эрдэм шинжилгээний бүтээлд хэвлүүлэх өгүүлэл, мэдээллийг хэвлэж, электрон файлын хамт хариуцлагатай редакцын зөвлөлд ирүүлнэ.
 • Бичвэрийн утга найруулгын болон дүрмийн алдааг хянаж илгээх шаардлагатай.
 • Бичвэрт эш татагдсан бүтээлийг ашигласан ном, хэвлэлийн жагсаалтад заавал багтаан бичсэн байна.
 • Нийт зураг, хүснэгтийн тоог 8-аас хэтрэхгүй байхаар хязгаарлах, нэмэлт материалд хоёрдогч дүрс, хүснэгт, зургийн дүрс, хэт том хэмжээтэй хүснэгтийг оруулахаас татгалзах
 • Эрдэм шинжилгээний өгүүллийг 10-аас дээшгүй хуудсанд (А4) багтаан, Microsoft Word файлаар ирүүлнэ.

 

Зургаа. Ном зүйн жагсаалт хийх

Ном зүйн жагсаалтад зөвхөн эх бичвэрт иш татсан, хэвлэгдсэн эсвэл хэвлүүлэхээр хүлээн зөвшөөрсөн бүтээлүүдийг оруулна. Хувийн харилцаа холбоо, хэвлэгдээгүй бүтээлийг зөвхөн текстэд дурдах ёстой. Зүүлт тайлбар (footnotes) эсвэл төгсгөлийн тайлбар (endnote)+ийг жагсаалтад бүү оруулаарай.

 • Жагсаалт нь-ALL CAPS, Bold, зүүн талаас зэрэгцсэн байна. Ном зүйн жагсаалт нь үндсэн бичвэртэй адил үсгийн фонт, хэмжээтэй байна.
 • Мөр хоорондын зай [(Spacing: After 0pt, Before 0pt), (Line spacing: Multiple At 1.5sp)].
 • Эх сурвалжуудыг дугаарлахгүй, үсгийг тод (Bold)-оор бичихгүй.

Ном зүйн бичилтүүдийг бүтээл бүрийн эхний зохиогчийн овог нэрээр цагаан толгойн үсгээр бичнэ. Олон зохиолчийн нийтлэлийг нэгдэх, хоёр дахь, гурав дахь гэх мэтээр цагаан толгойн дарааллаар эрэмбэлнэ. Яг ижил зохиолч(ид)-ын нийтлэлийг он цагийн дарааллаар эрэмбэлсэн байх ёстой. Дараах жишээ заавраар хэрэглэнэ. Тухайлбал:

 • Хэвлэлд хэвлэгдсэн өгүүлэл- Journal article

Author  FX, Author S, Author  L (2008) Effect of …………………………...woman  Eee E Eeee Eeeee 111:111-111. https://doi.org/11.1111/s11111-111-1111- 1

Ideally, the names of all authors should be provided, but the usage of “et al” in long author lists will also be accepted:

Author J, Author M, Author L et al (1999) Name name. N Engl J Med 111:111–111

 • DOI өгүүлэл- Article by DOI

Author MK, Author JL (2000) Name name. J Mol Med. https://doi.org/11.1111/s111111111111

 • Ном-Book

Author J, Author B (2001) The …………………. Blackwell, London

 • Номны хэсэг- Book chapter

Author B, Author M (2001) Name. In: Author J (ed) …………….. 3rd edn. Wiley, New York, pp 230-257

 • Цахим материалууд-Online document

Author J (2007) Name IOP Publishing Physics Web. http://physicsweb.org/articles/news/11/1/11/1. Accessed 26 June 2007

 • Дипломын ажил-Dissertation

Author JW (1975) Name. Dissertation, University of Name

Хэл найруулгад тавигдах шаардлага

 • Учир шалтгааны (логик) нарийн дараалалтай, тодорхой, баталгаа нотолгоо сайтай байх.
 • Сэдэвт холбогдох өмнөх судалгааг бүрэн гүйцэд авч үзсэн байх.
 • Тогтсон, оновчтой нэр томьёо хэрэглэсэн байх.
 • Эшлэл, догол мөр авсан байх.
 • Ярианы хэлний үг хэллэг хэрэглэхгүй байх.
 • 1 биеийн төлөөний үгийг олон тоогоор бичих.
 • Зөв бичих дүрмийн алдаагүй байх.
 • Цэг тэмдгийг оновчтой байдлаар хэрэглэсэн байх.

 

Ёс зүйн  шаардлага

 • Гар бичмэлийг нэг хэвлэлд олон удаа илгээж болохгүй
 • Ирүүлсэн бүтээл нь эх хувь байх ба өөр хэвлэлд бүрэн болон хэсэгчилсэн хэлбэрээр нийтлэгдээгүй байх. Хэрэв энэхүү бүтээл нь шинэчлэгдсэн материал бол дахин ашиглах талаар ил тод байдлыг хангана уу. Текстийг дахин боловсруулахтай холбоотой өөрийгөө хулгайлах (‘self-plagiarism’)-аас зайлсхийх.
 • Нэг төрөл бүрийн хэвлэл эсвэл нэг хэвлэлд хэд хэдэн хэсэгт хувааж болохгүй ('salami slicing/publishing').
 • Зохиогч ёс зүйн өндөр хариуцлагатай байж, судалгааны үр дүнг тодорхой, үнэн зөв, шударга танилцуулсан байх ёстой.
 • Бусдын ямар ч өгөгдөл, текст, онолыг үгчлэн хуулбарлахгүй, ойролцоо үг хэллэг ашиглахгүй , нэгтгэн дүгнэсэн эсвэл хашилтаас авсан үгсийн эх сурвалжийг заах, зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан материалд зөвшөөрөл авсан байх.

Хавсралт -Appendices

Хэвлэгдээгүй туршилт, цогц төхөөрөмж, идэвхжүүлэгч материал, бусад тайлбарууд зэргийг үзүүлэх бол хавсралтад оруулна.

Articles

Section default policy

Privacy Statement

Mongolia Journals Online (MongoliaJOL) is a member of the Ubiquity Partner Network coordinated by Ubiquity Press. According to the EU definitions, MongoliaJOL is the data controller, and Ubiquity Press are the service providers and data processors. Ubiquity Press provide the technical platform and some publishing services to MongoliaJOL and operate under the principle of data minimisation where only the minimal amount of personal data that is required to carry out a task is obtained.

More information on the type of data that is required can be found in Ubiquity Press’ privacy policy below.

Ubiquity Press Privacy Policy

We take seriously our duty to process your personal data in a fair and transparent way. We collect and manage user data according to the following Privacy Policy. This document is part of our Terms of Service, and by using the press portal, affiliated journals, book, conference and repository websites (the “Websites”), you agree to the terms of this Privacy Policy and the Terms of Service. Please read the Terms of Service in their entirety, and refer to those for definitions and contacts.

What type of personal data do we handle?

There are four main categories of personal data stored by our journal platform, our press platform, and our book management system; Website User data, Author data, Reviewer data and Editor data.

The minimum personal data that are stored are:

 • full name
 • email address
 • affiliation (department, and institution)
 • country of residence

Optionally, the user can provide:

 • salutation
 • gender
 • associated URL
 • phone number
 • fax number
 • reviewing interests
 • mailing address
 • ORCiD
 • a short biography
 • interests
 • Twitter profile
 • LinkedIn profile
 • ImpactStory profile
 • profile picture

The data subjects have complete control of this data through their profile, and can request for it to be removed by contacting info@ubiquitypress.com

What do we do to keep that data secure?

We regularly backup our databases, and we use reliable cloud service providers (Amazon, Google Cloud, Linode) to ensure they are kept securely. Backups are regularly rotated and the old data is permanently deleted. We have a clear internal data handling policy, restricting access to the data and backups to key employees only. In case of a data breach, we will report the breach to the affected users, and to the press/journal contacts within 72 hours.

How do we use the data?

Personal information is only used to deliver the services provided by the publisher. Personal data is not shared externally except for author names, affiliations, emails, and links to ORCiD and social media accounts (if provided) in published articles and books which are displayed as part of the article/book and shared externally to indexes and databases. If a journal operates under open peer review then the reviewer details are published alongside the reviewer details.

How we collect and use your data:

1. When using the website

1.1 what data we collect

 • When you browse our website, we collect anonymised data about your use of the website; for example, we collect information about which pages you view, which files you download, what browser you are using, and when you were using the site.
 • When you comment on an article or book using Disqus, we are not collecting, controlling or processing the data. More details on the DISQUS privacy policy can be found on their website.
 • When you annotate an article or book, this is done via a 3rd party plugin to the website called Hypothes.is. In using this plugin we are not collecting, controlling or processing the data. More details on the Hypothes.is privacy policy can be found on their website.

1.2 why we collect the data

 • We use anonymised website usage data to monitor traffic, help fix bugs, and see overall patterns that inform future redesigns of the website, and provide reports on how frequently the publications on our site have been accessed from within their IP ranges.

1.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We do not collect personal information that can be used to identify you when you browse the website.
 • We currently use Google Analytics for publication reports, and to improve the website and services through traffic analysis, but no personal identifying data is shared with Google (for example your computer’s IP is anonymised before transmission).

1.4 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • Please contact info@ubiquitypress.com to request a copy of your data, or for your data to be removed/anonymised.

2. When registering as an author, and submitting an article or book

2.1 what data we collect

 • When registering an account we ask you to log in and provide certain personal information (such as your name and email address), and there is the option to register using an ORCiD which will pre-fill the registration form.
 • As part of submitting an article for publication, you will need to provide personally identifying information which will be used for the peer review process, and will be published. This can include ‘Affiliation’, ‘Competing interests’, ‘Acknowledgements’.

2.2 why we collect the data

 • Registering an account allows you to log in, manage your profile, and participate as an author/reviewer/editor. We use cookies and session information to streamline your use of the website (for example in order for you to remain logged-in when you return to a journal). You can block or delete cookies and still be able to use the websites, although if you do you will then need to enter your username and password to login. In order to take advantage of certain features of the websites, you may also choose to provide us with other personal information, such as your ORCiD, but your decision to utilize these features and provide such data will always be voluntary.
 • Personal data submitted with the article or book is collected to allow follow good publication ethics during the review process, and will form part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.

2.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We do not share your personal information with third parties, other than as part of providing the publishing service.
 • As a registered author in the system you may be contacted by the journal editor to submit another article.
 • Any books published on the platform are freely available to download from the publisher website in PDF, EPUB and MOBI formats on the publisher’s site.
 • Any personal data accompanying an article or a book (that will have been added by the submitting author) is published alongside it. The published data includes the names, affiliations and email addresses of all authors.
 • Any articles published on the platform are freely available to download from the publisher website in various formats (e.g. PDF, XML).
 • Ubiquity Press books and articles are typeset by SiliconChips and Diacritech.This process involves them receiving the book and book associated metadata and contacting the authors to finalise the layout. Ubiquity Press work with these suppliers to ensure that personal data is only used for the purposes of typesetting and proofing.
 • For physical purchases of books on the platform Ubiquity Press use print on demand services via Lightning Source who are responsible for printing and distribution via retailers. (For example; Amazon, Book Repository, Waterstones). Lightning Source’s privacy policy and details on data handling can be found on their website.

2.4 why we store the data

 • We store the account data so that you may choose to become a reviewer and be able to perform those tasks, or to become an author and submit an article and then track progress of that article.
 • Published personal data that accompanies an article or a book forms part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.

2.5 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • You are able to view, change and remove your data associated with your profile. Should you choose to completely delete your account, please contact us at support@ubiquitypress.com and we will follow up with your request as soon as possible.
 • To conform to publication ethics and best practice any personal data that is published alongside an article or book cannot be removed. If you have a query about a publication to which you are attributed please contact info@ubiquitypress.com

3. When registering as a reviewer

3.1 what data we collect

 • To become a reviewer you must first register as a user on the website, and set your preference that you would like to be considered as a reviewer. No new personal data is collected when a registered user elects to become a reviewer.
 • When registering an account we ask you to log in and provide certain personal information (such as your name and email address), and there is the option to register using an ORCiD which will pre-fill the registration form.
 • Reviewers can also be registered by editors who invite them to review a specific article. This requires the editor to provide the reviewer’s First Name, Last Name, and Email address. Normally this will be done as part of the process of inviting you to review the article or book.
 • On submitting a review, the reviewer includes a competing interest statement, they may answer questions about the quality of the article, and they will submit their recommendation.

3.2 why we collect the data

 • The data entered is used to invite the reviewer to peer review the article or book, and to contact the reviewer during and the review process.
 • If you submit a review then the details of your review, including your recommendation, your responses to any review form, your free-form responses, your competing interests statement, and any cover letter are recorded.

3.3 what we do (and don’t do) with the data

 • This data is not shared publicly and is only accessible by the Editor and system administrators of that journal or press.
 • The data will only be used in connection with that journal or press.
 • Data that is retained post final decision is kept to conform to publication ethics and best practice, to provide evidence of peer review, and to resolve any disputes relating to the peer review of the article or book.
 • For journals or presses that publish the peer reviews, you will be asked to give consent to your review being published, and a subset of the data you have submitted will become part of the published record.

3.4 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • If you would no longer like to be registered as a reviewer you can edit your profile and tick the box ‘stop being a reviewer’. This will remove you from the reviewer database, however any existing reviews you may have carried out will remain.
 • If you have been contacted by an editor to peer review an article this means that you have been registered in the system. If you would not like to be contacted for peer review you can reply to the email requesting that your data be deleted.

4. When being registered as a co-author

4.1 what data we collect

 • Co-author data is entered by the submitting author. The submitting author will already have a user account. According to standard publishing practice, the submitting author is responsible for obtaining the consent of their co-authors to be included (including having their personal data included) in the article/book being submitted to the journal/press.
 • The requested personal data for co-authors are at the bare minimum; first name, last name, institution, country, email address. This can also include; ORCID ID, Title, Middle Name, Biographical Statement, Department, Twitter Handle, Linkedin Profile Name or ImpactStory ID.

4.2 why we collect the data

 • Assuming that it is accepted for publication, this data forms part of the official published record in order for the provenance of the work to be established, and for the work to be correctly attributed.
 • Author names, affiliations and emails are required for publication and will become part of the permanent cited record.

4.3 what we do (and don’t do) with the data

 • The co-author’s personal data is stored in the author database. This personal data is only used in relation to the publication of the associated article.
 • Any co-author data collected is added to the author database and is only used in association with the article the user is co-author on.

4.5 what to do if you want to get a copy of your data, or want your data to be removed

 • To receive a copy of your data, please contact info@ubiquitypress.com
 • To conform to publication ethics and best practice any personal data that is published alongside an article or book cannot be removed. If you have a query about a publication to which you are attributed please contact info@ubiquitypress.com

5. When signing-up to receive newsletters

5.1 what data we collect

 • We require you to include your name and email address

5.2 why we collect and store the data, and for how long

 • This data would be collected to keep you updated with any news about the platform or specific journal

5.3 what we do (and don’t do) with the data

 • We use mailchimp to provide our mailing list services. Their privacy policy can be found here

5.4 what to do if you want to get a copy of your data or want your data to be removed

 • All emails sent via our newsletter client will include a link that will allow you to unsubscribe from the mailing list

Notification about change of ownership or of control of data

We may choose to buy or sell assets. In the case that control of data changes to or from Ubiquity Press and a third party, or in the case of change of ownership of Ubiquity Press or of part of the business where the control of personal data is transferred, we will do our best to inform all affected users and present the options.

(Updated: 18 May 2018)