1.
С М. Орчин үеийн уран зохиолын хэл, найруулгад хийсэн зарим ажиглалт. Proc. Mong. Acad. Sci. [Internet]. 2017 Jun. 19 [cited 2024 Jun. 23];51(197):24-32. Available from: https://mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/808