С, Мөнхсайхан. “Орчин үеийн уран зохиолын хэл, найруулгад хийсэн зарим ажиглалт”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 51, no. 197 (June 19, 2017): 24–32. Accessed June 23, 2024. https://mongoliajol.info/index.php/PMAS/article/view/808.