С, М. “Орчин үеийн уран зохиолын хэл, найруулгад хийсэн зарим ажиглалт”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, vol. 51, no. 197, June 2017, pp. 24-32, doi:10.5564/pmas.v52i197.808.