[1]
О. Ч, “Эрдэмтэд 12 аймгийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураг зохиох ажлыг гүйцэтгэв”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 58, no. 1, pp. 188–189, Apr. 2018.