[1]
М. С, “Орчин үеийн уран зохиолын хэл, найруулгад хийсэн зарим ажиглалт”, Proc. Mong. Acad. Sci., vol. 51, no. 197, pp. 24–32, Jun. 2017.