Д, Ж., Д, Б., Matsui, I., Sugimoto, N. and Nishikawa, M. (2017) “Монгол орны говийн нутагт шороон шуурга шуурах үеийн РМ10 тоосны агууламж”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 51(197), pp. 66–74. doi: 10.5564/pmas.v52i197.812.