С, М. (2017) “Орчин үеийн уран зохиолын хэл, найруулгад хийсэн зарим ажиглалт”, Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 51(197), pp. 24–32. doi: 10.5564/pmas.v52i197.808.