С, Мөнхсайхан. 2017. “Орчин үеийн уран зохиолын хэл, найруулгад хийсэн зарим ажиглалт”. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences 51 (197):24-32. https://doi.org/10.5564/pmas.v52i197.808.