С, М. (2017). Орчин үеийн уран зохиолын хэл, найруулгад хийсэн зарим ажиглалт. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences, 51(197), 24–32. https://doi.org/10.5564/pmas.v52i197.808