(1)
Ч, О. Эрдэмтэд 12 аймгийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураг зохиох ажлыг гүйцэтгэв. Proc. Mong. Acad. Sci. 2018, 58, 188-189.