(1)
С, М. Орчин үеийн уран зохиолын хэл, найруулгад хийсэн зарим ажиглалт. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 51, 24-32.