(1)
Г, Д.; Д, Б.; Молотов, И. Е.; Позаненко, А. С. Агаар мандлын тунгалагжилтын коэффициентыг тооцоолох нь. Proc. Mong. Acad. Sci. 2017, 51, 3-8.