(1)
Г, Д.; Д, Б.; Молотов, И.; Позаненко, А. Агаар мандлын тунгалагжилтын коэффициентыг тооцоолох нь. PMAS 2017, 51, 3-8.