[1]
Ч, О. 2018. Эрдэмтэд 12 аймгийн газар хөдлөлтийн бичил мужлалын зураг зохиох ажлыг гүйцэтгэв. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 58, 1 (Apr. 2018), 188–189.