[1]
С, М. 2017. Орчин үеийн уран зохиолын хэл, найруулгад хийсэн зарим ажиглалт. Proceedings of the Mongolian Academy of Sciences. 51, 197 (Jun. 2017), 24–32. DOI:https://doi.org/10.5564/pmas.v52i197.808.