From the study of the characteristics of the mountain dark kastanozem in the mouth of Shar Khad in Uvur Zaisan, Bogd Khan mountain

Authors

  • Lkhamsuren Byambaja School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia https://orcid.org/0000-0002-1674-7622
  • Khishigsaikhan Adiyazar School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Janchivdorj Baatarkhuu School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Soronzongombo Byambaa School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Namjilsuren Ganbaatar School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Zaisan 17024, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v31i3.1547

Keywords:

Physical properties of soil, soil chemistry, soil degradation, Soil structure, Soil structure stability, soil density, humus

Abstract

We cut in 25.5 hectares of soil at the mouth of Shar Khad in Uvur Zaisan, Bogd Khan Uul, made morphological records, determined the soil structure, its stability, physical and chemical properties, and compared it with the soil properties of the fenced area selected as the main control parameters. In this study, we compared the structure, structural stability, physical and chemical properties of mountain dark kastanozem.

For the soil structure of the study area, the proportion of 0.25-10 mm structure in the 0-8 cm layer is 5-18 %, and the structure size of less than 0.25 mm is 27 %, and the structural stability is 2-2.5 on average at 0-3 cm soil In terms of points and mechanical composition, light loam and sandy soils predominated in the 0-8 cm layer of soil, sand content increased by 48.2%, physical clay content decreased by 68.8%, and humus content decreased by 0.6% from the fenced area selected for control. As a result, the characteristics of the dark kastanozem degraded of the settled area.

Богдхан уулын Өвөр Зайсангийн Шар хадны амны уулын хар хүрэн хөрсний шинж чанарыг судалсан дүн

Бид Богд Хан уулын Өвөр Зайсангийн Шар хадны амны  25.5 га талбайн хөрсөнд зүсэлт хийж, морфологи бичиглэл үйлдэн, хөрсний бүтэц, түүний тогтвортой байдал, физик, химийн шинж чанарыг тодорхойлон голлох үзүүлэлтээр хяналт болгон сонгож авсан хашиж хамгаалсан талбайн хөрсний шинж чанартай харьцуулан уг судалгааг хийж гүйцэтгэв. Бид уг судалгаагаар уулын хар хүрэн хөрсний бүтэц, бүтцийн тогтвортой байдал, физик, химийн шинж чанарыг харьцуулан судлав.

Судалгааны талбайн хөрсний бүтцийн хувьд 0-8 см үе давхаргад 0.25-10 мм хэмжээтэй бүтцийн эзлэх хувь 5-18 %, 0.25 мм-ээс бага хэмжээтэй бүтэц 27 %-ийг эзэлж, бүтцийн тогтвортой байдал хөрсний 0-3 см үед дунджаар 2-2.5 балл, механик бүрэлдэхүүний хувьд хөрсний 0-8 см үе давхаргад хөнгөн шавранцар механик бүрэлдэхүүн зонхилж, элсний агууламж 48.2 %-иар нэмэгдэж, физик шаврын агууламж 68.8 %-иар, ялзмагийн агууламж хяналт болгон сонгож авсан хашсан талбайнхаас 0.6 %-иар тус тус буурсан байна. Мөн хөрсний шим тэжээлийн элементүүд болох хөдөлгөөнт фосфор, солилцох калийн агууламжийн хувьд ч хашсан талбайнхаас бага байна. Дээрхи үр дүнгээс үзэхэд судалгааны талбайд тогтворжсон уулын хар хүрэн хөрсний шинж чанарт мэдэгдэхүйц өөрчлөлт орж талхагдал, доройтолд өртжээ гэж үзэх үндэстэй байна.

 Түлхүүр үг: Хөрсний бүтэц, хөрсний бүтцийн тогтвортой байдал, хөрсний физик шинж, хими шинж, хөрсний доройтол

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
97
PDF 165

Downloads

Published

2021-02-15

How to Cite

Byambaja, L., Adiyazar, K., Baatarkhuu, J., Byambaa, S., & Ganbaatar, N. (2021). From the study of the characteristics of the mountain dark kastanozem in the mouth of Shar Khad in Uvur Zaisan, Bogd Khan mountain. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 31(3), 137–142. https://doi.org/10.5564/mjas.v31i3.1547

Issue

Section

Articles