Effect of dose and type of fertilizer on grain yield and quality of wheat sown in double-sided alternating straw

Authors

  • Bayarsaikhan Baast Institute of Plant and Agricultural Sciences, Mongolian University of Life Sciences, Darkhan-Uul, Mongolia
  • Zandraagombo Dovchin Institute of Plant and Agricultural Sciences, Mongolian University of Life Sciences, Darkhan-Uul, Mongolia
  • Baatartsol Bumbaldai Institute of Plant and Agricultural Sciences, Mongolian University of Life Sciences, Darkhan-Uul, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1379

Keywords:

mineral, gumat, rhizobacteria, protein, gluten

Abstract

In the current context of climate change and with the intensification of soil erosion, its fertility is declining and the crop yields are being reduced, thus providing complete protection of the soil from wind erosion, increasing soil fertility, alternating crop yields, and seeding fertilizer fertilization in the field 2016-2018 service research. The yield of 1 ha of wheat per hectare was 0.08 t/ha due to the climatic conditions of the year, compared to the unpaved field in two-grain alternation.  It was found that using fertilizer on a covered area, the yield can be increased by 0.73-0.93 t/ha or 0.14-0.34 t/ha by the unpaved area. The protein content of wheat cultivated in a two-sided alternation was significantly higher than the dose of full mineral fertilizer and the secondary dose of gluten was higher than the dose of other fertilizers. Increased wheat protein content, high dose of full mineral fertilizer (N60P45K30), and high gluten content (N40P30K20) were found in two-sided alternation in padded fields.

Сүрлэн хучлага бүхий хоёр талбайт сэлгээнд тариалсан буудайн ургац, үрийн чанарт бордооны төрөл, тунгийн нөлөө

Уур амьсгалын өөрчлөлт идэвхтэй явагдаж, хөрсний элэгдэл эвдрэл эрчимжихийн хэрээр түүний үржил шим доройтож, түүнээс хураан авч буй ургацын хэмжээ буурч буй өнөөгийн нөхцөлд талбайд сүрлэн хучлага үүсгэснээр хөрсийг салхины элэгдлээс бүрэн хамгаалах, хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх, сэлгээний таримлын ургац, үрийн чанарт тарилтын үеийн бордооны үйлчлэлийг судлах судалгааны ажлыг 2016-2018 онд хйиж гүйцэтгэв. Сүрлэн хучлага бүхий талбайн 1 га-ийн буудайн үрийн ургац нь тухайн жилийн цаг уурын нөхцлөөс шалтгаалан 2 талбайт сэлгээнд хучлагагүй талбайнхаас 0.16 т/га-аар, уг хучлагатай талбайд бордоо хэрэглэснээр ургацыг хучлагагүй талбайнхаас 0.14-0.58 т/га-аар нэмэгдүүлэх боломжтойг илрүүлэв. Хучлагатай тариалангийн хоёр талбайт сэлгээнд тариалсан буудайн үрийн уургийн агуулалт, эрдэс бүрэн бордооны өндөр (N60P45K30) тун, цавуулгийн агуулалт дунд (N40P30K20) тунгийн үйлчлэлд илүү нэмэгдэж байна. Иймээс сүрлэн хучлага бүхий технолги мөрдсөн нөхцөлд бордооны төрөл, тунгийн судалгааг технологийн дагуу хэрэглэх зайлшгүй шаардлагатай болох нь харагдаж байна.

 Түлхүүр үг: эрдэс, гумат, ризобактери,  уураг, цавуулаг

 

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
329
pdf
326

Downloads

Published

2020-04-30

How to Cite

Baast, B., Dovchin, Z., & Bumbaldai, B. (2020). Effect of dose and type of fertilizer on grain yield and quality of wheat sown in double-sided alternating straw. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 29(1), 114–119. https://doi.org/10.5564/mjas.v29i1.1379

Issue

Section

Articles