Effects of mycorrhizas on growth of pine seedlings

Authors

  • Gantuya B School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Burenjargal O School of Agroecology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v28i03.1299

Keywords:

Pine, height, root length, root collar diameter

Abstract

Scots pine (Pinus sylvestris) is an economically important source of timber in Mongolia and
has been widely used in reforestation programs. In this study, we investigated the effects of mycorrhizas on the growth of pine (Pinus sylvestris) seedlings. Inoculation with ectomycorrhizas and endomycorrhizas increased the height, root length, and root collar diameter of the pine seedlings compared to the non-inoculated seedlings. Furthermore, the results of the study showed that the percentage survival rate is higher in mycorrhizal inoculated pine seedlings than control seedlings. These results demonstrated that inoculation could effectively form ectomycorrhizas with pine seedlings and promote its growth, which can be used to restore Mongolian forest.

Нарсны тарьцын ургалтанд микоризын үзүүлэх нөлөө

Эгэл нарс (Pinus sylvestris) нь Монгол орны хувьд эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой мод бөгөөд
ойжуулалтанд өргөн ашигладаг. Бид энэхүү судалгаагаараа эгэл нарсны (Pinus sylvestris) тарьцны
ургалтанд микоризaхэрхэн нөлөөлж буйг судлав. Эктомикоризa (Pisolithus tinctorius, Lactarius laccata)
болон эндомикоризийн (Glomus mosseae, Glomus spurcum хх) бэлдмэл ашиглан тарьсан тарьцын өндөр,
үндэсний хүзүүвчийн диаметр болон үндэсний урт нь микоризын бэлдмэл ашиглаагүй тарьцуудтай
харьцуулахад илүү байв. Түүнчлэн микоризын бэлдмэл ашигласан тарьцуудын амьдралтын хувийн
үзүүлэлт хяналтын тарьцуудаас өндөр байгааг уг судалгааны үр дүн харуулав. Дээрх үр дүнгээр
микоризын бэлдмэл нь нарсны суулгацын үндсэнд микориза болон хэлбэржиж, түүний өсөлтийг
дэмжиж байгааг илрүүлсэн бөгөөд уг бэлдмэлийг ойг нөхөн сэргээхэд ашиглах боломжтой юм.
Түлхүүр үг: Нарс, өндөр, үндэсний урт, диаметр

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
272
PDF 404

Downloads

Published

2019-12-30

How to Cite

B, G., & O, B. (2019). Effects of mycorrhizas on growth of pine seedlings. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 28(03), 41–47. https://doi.org/10.5564/mjas.v28i03.1299

Issue

Section

Articles