The impacts of animal welfare in quality of meat products of the sunite sheep

Authors

  • Sergelen N College of Farming and Animal Husbandry, Hohhot, Inner Mongolia, Republic of China
  • Sodnomtseren Ch Mongolian Academy of Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia
  • Dorjbat Yo School of Animal Husbandry and Biotechnology, Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia

DOI:

https://doi.org/10.5564/mjas.v26i01.1197

Keywords:

grazing and feeding, physical and chemical characteristics, fat acids and amino acids of meat

Abstract

This study conducted the impacts of quality and safety on meat products of the Sunite sheep such as meat productions quality and yields, meat's physical and chemical characteristics, fat acids and amino acids, in conditions of animal welfare supplied and defferent nutritional status [9]. The main purpose of the research is to identify future measures to ensure that the human developments and foods health in the China, was there respect by humanitarian and ethical behavior and the basic conditions of animal welfare and to protect them from risks and dangers [7]. The Inner Mongolia should be promoting sustainable livestock farming, especially in developing ways to improve the efficiency of pastoral livestock, and ensuring the welfare of livestock to improve the quality and safety of livestock products. The methodology section summarizes the international methodology on how to assess animal welfare [2; 3]. The main results of this experiment are: 1) the growth of liveweight of the Sunite sheep increased as the age group was better, especially in the grazing group, 2) In connection studied between sheep feeding with the animal welfare and Sunite sheep meat productins value of n-3PUFA and n-6PUFA was higher than that depends of the sheep's age, 3) According to the slaughtering results, the yield of pure meat in animal welfare group was relatively higher than that of the insufficient group (P <0.05), 4) As the result of muscle fatty acids content of pasture sheep was less than the sheep 's nutrition group. In conclusion, the difference between sheep fat and its stress response is positively correlated.

Сөнөд хонины махан ашиг шимийн чанарт тавлаг байдлын үзүүлэх нөлөө

Хураангуй: Энэхүү судалгаагаар малын тавлаг байдлыг хангасан болон тэжээллэг маллагааны ялгаатай нөхцөлд Сөнөд хонины махан ашиг шимийн гарц чанар, махны физик, химийн үзүүлэлт, тосны ба амин хүчлийн бүрдэл зэрэг махан бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд үзүүлэх нөлөөллийг судлах асуудлыг хөндсөн юм [9]. БНХАУ-д хүний хөгжил, хүнсний эрүүл, аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд мал амьтныг хүмүүнлэг энэрэнгүй ёс зүйд нийцүүлэн эсэн мэнд, эрүүл амьдрах, түүнийг элдэв аюул эрсдлээс хамгаалахад шаардагдах ая тухтай тавлаг байдлын үндсэн нөхцлийг хангах асуудлыг хүлээн зөвшөөрүүлэх цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодруулахад судалгааны үндсэн зорилго оршиж байв[7]. ӨМӨЗО-ны мал аж ахуйг тогтвортой хөгжүүлэх, ялангуяа уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуйн үр ашгийг дээшлүүлэх арга замыг боловсруулах, малын гаралтай бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулахад малын тавлаг байдлыг хангах асуудал чухлаар тавигдаж байна[2; 3]. Арга зүйн хэсэгт малын тавлаг байдлыг хангах асуудлыг хэрхэн судлах талаар олон улсын хэмжээнд мөрдөж буй аргачлалыг дэлгэрэнгүй оруулав. Энэхүү туршилтын гол үр дүн нь 1) Сөнөд хонины биеийн жингийн өсөлт нас ахих тусам тавлаг байдлыг хангасан бүлэгт илүү ялангуяа бэлчээрийн бүлэгт хамгийн сайн байв. 2) Хонины тэжээллэгийг тавлаг байдлыг хангах асуудалтай холбон судлахдаа Сөнөд хонины махан ашиг шимийг n-3PUFA ба n-6PUFA тэжээлийн шинж чанарыг агуулсан үзүүлэлттэй харьцуулахад хонины насны ялгаа нь илүү нөлөөтэй байв. 3) Мал нядалгааны үр дүнгээс харахад тавлаг байдлыг хангасан бүлгийн хонины махны гарц, хангаагүй бүлгийнхээс харьцангуй өндөр байв(Р<0.05). 4) Булчингийн тосны хүчлийн шинжилгээний үр дүнгээс үзэхэд бэлчээрийн хонины махны тосны хүчлийн найрлага, байран тэжээлтэй хониныхоос илүү хөнгөн байв. Дүгнэж хэлэхэд, Сөнөд хонины махны өөх тос ба түүний стрессийн хариу үйлдлийн ялгаа нь эерэг хамааралтай болохыг баталгаажуулсан.

Түлхүүр үг: бэлчээр ба байран тэжээл, махны физик, химийн үзүүлэлт, тосны ба амин хүчлийн бүрдэл

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
477
PDF 948

Downloads

Published

2019-04-30

How to Cite

N, S., Ch, S., & Yo, D. (2019). The impacts of animal welfare in quality of meat products of the sunite sheep. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, 26(01), 49–57. https://doi.org/10.5564/mjas.v26i01.1197

Issue

Section

Articles