Dashnyam, Z. (2022). Editorial - Vol.45, No 114. 2022. Journal of International Studies, 45(114), v - vi. https://doi.org/10.5564/jis.v45i114.2461