1.
Batchimeg B-U, Nyamgerel C. Results of rubric-based evaluation of 5e lesson planning. Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl [Internet]. 2021 Dec. 31 [cited 2024 Jun. 14];10(10):147-52. Available from: https://mongoliajol.info/index.php/BICCT/article/view/2608