1.
Ariunaa G, Burmaa G, Nyamdelger S, Altansukh B, Nazgul M, Narangarav T-U. Some results of studies on leaching of toxic elements in Asgat polymetallic concentrate. Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl [Internet]. 2021 Dec. 30 [cited 2023 Jan. 30];4(9):17-25. Available from: https://mongoliajol.info/index.php/BICCT/article/view/1814