1.
M N, G O, B M. Review analysis on phytochemical and biological activity studies on plants of Aquilegia L. Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl [Internet]. 2018 Dec. 21 [cited 2023 Dec. 10];(6):64-71. Available from: https://mongoliajol.info/index.php/BICCT/article/view/1103